YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  Yeniçağda Avrupa Testi
1.     
      I.    Reform Hareketleri
     II.    ABD'nin kurulması
    III.    Rönesans Hareketleri
Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sırala­ması hangi seçenekte verilmiştir?
A) I. II. III.      B) I. III. II.      C) III. II. I.      D) III. I. II.      E) II. III. I.
 
2.     
      I.    Pusulanın geliştirilmesi
     II.    Gemicilik sanatının ilerlemesi
    III.    Cesur denizcilerin yetişmesi
Bu gelişmeler daha çok aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Haçlı Seferleri'yle                   B) Coğrafi Keşiflerle
C) Rönesans Hareketleri'yle    D) Reform Hareketleri'yle
E) Yüzyıl Savaşlarıyla
 
3.  Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali'nin yaydığı fikirler arasında sayılamaz?
A) Teokratik devlet anlayışı    B) Eşitlik ilkesi
C) Hürriyet ilkesi                      D) Laik devlet anlayışı
E) Milliyetçilik fikri
 
4.  Feodalite Rejimi Avrupa'da aşağıdakiler­den hangisine neden olmamıştır?
A) Toplumun sınıflara ayrılmasına
B) Halkın ekonomik yönden rahatlaması­na
C) Halkın baskı altında tutulmasına
D) Sosyal hayatın düzenlenmesine
E) Rahiplerin ekonomik yönden güçlen­mesine
 
5.     Yeniçağ'da Avrupa'da görülen gelişmeler­den bazıları şunlardır:
-  Okuma - yazma oranı arttı.
-  Katolik Kilisesi'nin otoritesi zayıfladı.
-  Laik eğitim sistemi ortaya çıktı.
Bu gelişmelere aşağıdakilerden hangisi ze­min hazırlamış olabilir?
A) Feodalite'nin ortaya çıkması
B) Skolâstik Felsefe'nin yaygınlaşması
C) Halk Okulları'nın açılması
D) Sanayi Devrimi'nin yapılması
E) Engizisyon Mahkemeleri'nin kurulması
 
6.   Aşağıdakilerden hangisinin Fransız İhtilali’ne zemin hazırladığı söylenemez?
A) Reform Hareketleri'nin        B) Viyana Kongresi'nin
C) Magna Karta'nın                   D) Rönesans Hareketleri'nin
E) ABD'nin bağımsızlığını kazanmasının
 
7.  Aşağıdakilerden hangisinin Reform hare­ketleri'yle doğrudan ilgisi yoktur?
A) Sanayi Devrimi'nin               B) Laik eğitimin
C) Mezhep Savaşları'nın          D) Ogsburg Antlaşması'nın
E) Kalvenist düşüncenin
 
8.  İtalya ile Almanya'nın Avrupa'daki geliş­meler açısından öncü olduğu alanlar hangi seçenekte birlikte verilmiştir?
A) Feodalite - Demokrasi       B) Demokrasi - Cumhuriyet
C) Rönesans - Reform           D) Reform - Rönesans
E) Reform – Demokrasi
 
9.  İnsan Hakları ilk kez aşağıdakilerin hangi­sinde gündeme gelmiştir?
A) Viyana Kongresi'nde            B) 1830 ihtilalleri'nde
C) Fledelfiya Kongresi'nde      D) 1848 ihtilalleri'nde
E) Fransız ihtilali'nde
 
10.   "Sürekli Batı'ya gidersek tekrar hareket etti­ğimiz yere geliriz" diyerek yola çıkan ve bu seyahati tamamlayarak dünyanın yuvar­laklığını ispatlayan denizci aşağıdakilerden hangisidir?                      
A) Bartelmi Diyaz       B) Vaskö dö Gama             C) Kristof Kolomb     
D) Del Kano               E) Ameriko Vespuçi
 
11. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşifler­den biri değildir?
A) Amerika Kıtası'nın bulunması            B) Ümit Burnu Yolu'nun bulunması
C) Afrika kıyılarının keşfedilmesi            D) Dünya'nın dolaşılması
E) Yerçekimi Kanunu'nun bulunması
 
12.  Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından biridir?
A) İpek Yolu'nun önemini kaybetmesi
B) Yüzyıl Savaşları'nın başlaması
C) Türk - İslam devletlerinin zenginleşme­si
D) Akdeniz ticaretinin öneminin artması
E) Batı Avrupa ülkelerinin fakirleşmesi
 
13. Katolik Kilisesi'nin Almanya'da çok güçlü olması ve halkı baskı altında tutarak sö­mürmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Reform hareketlerinin başlamasına
B) Mezhep savaşlarının çıkmasına
C) Cizvit Tarikatı'nın ortaya çıkmasına
D) İnsan Haklan Beyannamesi'nin yayım­lanmasına
E) Rönesans Hareketlerinin başlamasına
 
14.   
        I. Engizisyon Mahkemeleri'nin kurulması
       II. Katolik Kilisesi'nin kendini yenilemesi
Yukarıda verilenler hangi olayın sonuçları arasında yer alır?
A) Coğrafi Keşifler           B) Reform Hareketleri
C) 1848 İhtilalleri             D) Fransız İhtilali
E) Rönesans Hareketleri
 
15. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçları arasında yer almaz?
A) Yeni kültürler ve ırklar tanındı
B) Sömürgecilik başladı
C) Akdeniz ticareti önem kazandı
D) Rönesans ve Reform hareketlerine ze­min hazırladı
E) Batı zenginleşmeye, doğu fakirleşme­ye başladı
 
16. Ortodoks Hıristiyanların dini açıdan en faz­la yetkiye sahip yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Papaz       B) Rahip       C) Papa     D) Patrik       E) Teslis
 
17.  Macellan'ın Dünya'yı dolaşmak için yola çıkması aşağıdakilerden hangisiyle açıkla­nabilir?
A) Coğrafi Keşiflerle               B) Rönesans Hareketleriyle
C) Reform Hareketleriyle      D) Viyana Kongresi'yle
E) Mezhep Savaşları'yla
 
18.  Rönesans Hareketleri aşağıdakilerin hangi­si alanında yenilik getirmemiştir?
A) Bilim     B) Sanat      C) Din      D) Kültür      E) Edebiyat
 
19.  Reform Hareketleri daha çok aşağıdakiler­den hangilerini karşı karşıya getirmiştir?
A) Ortodokslarla, Müslümanları
B) Katoliklerle, Ortodoksları
C) Protestanlarla, Katolikleri
D) Protestanlarla, Ortodoksları
E) Müslümanlarla, Protestanları
 
20. 
       I.    Yüzyıl Savaşları
      II.    Çifte Gül Savaşları
     III.    Coğrafi Keşifler
     IV.    Rönesans
      V.    Reform
     VI.    Sanayi Devrimi
Yukarıdakilerden hangileri Avrupalıların ekono­mik açıdan gelişmesini sağlarken, Osmanlı Devleti'nin ekonomide gerilemesine neden olmuştur?
A) I ve II      B) III ve VI      C) IV ve V      D) I, III ve IV      E) II ve V
 
21.  Haçlı Seferleri sonucunda önem kazanan Akdeniz limanları Coğrafi Keşifler sonucunda önemim kaybetmiş: buna karşın Atlas Okyanusu kıyılarındaki limanlar önem kazanmıştır.
Bu bilgiye dayanarak ticaret yolları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Burjuva sınıfı önem kazanmıştır.
B) Ticaret yolları değişmiştir.
C) Osmanlı ticareti zenginleşmiştir.
D) Sömürgecilik başlamıştır.
E) Devletlerarasında rekabet artmıştır.
 
22.    - Fransız İhtilalinin ortaya çıkışında Montesquieu (Monteskiyö). Vottaire (Volter). Jean Jaques Rousseau (Jan Jak Russo) gibi aydınların da etkisi görülür.
- Osmanlı imparatorluğunda I. Meşrutiyetim ilanı Genç Osmanlıların: II. Meşrutiyet in ilanı da İttihat ve Terakki Cemiyetinin çalışmaları sonucunda gerçekleşmiştir.
Fransa ve Osmanlı İmparatorluğunda görülen bu gelişmelerle ilgili ulaşılabilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa da aydınlar soyluların yönetiminden memnun değildir.
B) Osmanlı imparatorluğunda monarşi önemini yitirmiştir
C) Fransız İhtilali Avrupa’daki tüm devletleri etkilemiştir.
D) Aydınlar devlet yönetiminin değişmesinde zaman zaman etkili olmuştur.
E) İki devlette de ihtilalden sonra demokratik yönetimler kurulmuştur.
 
 23.   Yeniçağda Avrupa'da;
          I.     İncil ve Tevrat’ın din adamlarınca kendi dü­şünceleri doğrultusunda yorumlanması
         II.     Papaların elinde aforoz, enterdi ve krallara taç giydirme gibi otoritelerini arttıran güçleri­nin olması
        III.     Halkın, dinsel inançlarına bağlı olması
gibi durumlardan hangisinin Hıristiyanlık di­ninde reform yapılmasına gereksinim yarat­tığı söylenebilir?
A) Yalnız I       B) Yalnız III     C) I ve II      D) I ve III      E) II ve III

 
24. 1830 İhtilali sonucu kabul edilen yeni anayasaya göre Lui Filip'in "Fransa Kralı" yerine "Fransızların Kralı" unvanı ile hükümdar seçilmesi, aşağıdaki­lerden hangisinin kabul edilmiş olduğunu kanıtlar?
A) Laik devlet düzeninin
B) Sosyal hukuk devletinin
C) Cumhuriyet yönetiminin
D) Feodal düzenin
E) Ulusal monarşinin
 
25. Avrupa'da matbaanın kullanılmaya başlanması ile İncil Avrupa dillerine çevrilerek basıldı. Böylece fikir hayatı gelişti. Bilim ve kültür hareketleri yeni fikir akımlarının doğmasına da neden olmuştur
Bu duruma göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?
A) Kilisenin baskısı arttı.
B) Merkezi krallıklar güçlendi.
C) Bilimsel gelişmelerin önündeki engeller ortadan kalktı.
D) Ulusal devletler kuruldu.
E) Coğrafi keşifler başladı

CEVAPLAR:
1-D 2-B 3-A 4-B 5-D 6-B 7-A 8-C 9-E 10-D 11-E 12-A 13-A 14-B 15-C 16-D 17-A 18-C 19-C 20-B 21-B 22-D 23-C 24-E 25-C
SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 86 ziyaretçi (193 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=