YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  Yakınçağda Avrupa Testi
1. 1815'te toplanan Viyana Kongresi'nin aşağıdakilerden hangisi katılmamıştır?
A) Avusturya       B) İngiltere      C) Osmanlı      D) Rusya      E) Prusya
 
2.  Fransız İhtilali’nin aşağıdaki çok uluslu devletlerden hangisini olumsuz yönde et­kilediği söylenemez?
A) Osmanlı İmparatorluğu’nu
B) Roma İmparatorluğu’nu
C) Avusturya - Macaristan İmparatorluğu’nu
D) İngiltere'yi
E) Rus Çarlığı'nı
 
3. Aşağıdaki ülkelerden hangisi siyasi birliği­ni diğerlerinden daha sonra tamamlamış­tır?
A) Avusturya       B) İtalya      C) İngiltere      D) Fransa      E) Rusya
 
4.    
         I.   Coğrafi Keşifler
        II.   Fransız İhtilali
       III.   Yüzyıl Savaşları
       IV.   Çiftegül Savaşları
        V.   Reform Hareketleri
Avrupa ülkelerine ait yukarıdaki gelişme­lerden hangi ikisi Osmanlıları olumsuz yönde etkilemiştir?
A) I. II.       B) I. III.      C) II. III.       D) III. IV.      E) IV. V.
 
5.   Aşağıdakilerden hangisi Yakınçağ'da görü­len gelişmelerden biridir?
A) Protestanlık Mezhebi'nin ortaya çıkma­sı
B) Katoliklerin kendini yenilemeye başla­ması
C) Feodalite'nin yaygınlaşması
D) Sosyalist partilerin kurulması
E) Sömürgeciliğin başlaması
 
6. "Çok uluslu devletlere bağlı olan azınlıkla­rın ayaklanması durumunda azınlıklara kar­şı imparatorluklara yardım edilecektir."
Yukarıdaki karar aşağıdakilerin hangisinde alınmış olabilir?
A) Fransız İhtilali’nde            B) 1830 İhtilalleri’nde
C) 1848 İhtilalleri’nde           D) Tanzimat Fermanı'nda
E) Viyana Kongresi'nde
 
7. Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali'ne zemin hazırlamış olamaz?
A) Koalisyon Savaşları'nı Fransa'nın kay­betmesi
B) Bazı düşünürlerin Fransız halkını ay­dınlatması
C) Magna Karta'nın uygulamaya konul­ması
D) Reform Hareketleri'nin başlaması
E) Rüşvet ve kayırmanın Fransızları zor duruma düşürmesi
 
8.  Aşağıdakilerden hangisinin dini yönü daha ağır basar?
A) Viyana Kongresi'nin               B) Reform Hareketleri'nin
C) Rönesans Hareketleri'nin    D) Fransız ihtilali'nin
E) Sanayi İnkılâbı’nın
 
9.  1848 İhtilalleri daha çok aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur?
A) Çok uluslu devletlerde          B) Az gelişmiş ülkelerde
C) Sanayileşmiş ülkelerde       D) Katolik ülkelerde
E) Feodal toplumlarda
 
10. Koalisyon Savaşları sırasında Fransızlar aşağıdakilerden hangisiyle savaşmış ola­maz?
A) Osmanlı İmparatorluğu ile         B) İngiltere ile
C) Rusya ile                                       D) Sırbistan ile
E) Prusya ile
 
11. Aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkışın­da siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel et­kenler diğerlerine oranla daha önemli rol oynamıştır?
A) Viyana Kongresi'nde                 B) 1830 İhtilalleri'nde
C) 1848İhtilalleri'nde                     D) Sanayi İnkılâbı’nda
E) Fransız İhtilali’nde
 
12. Coğrafi Keşifler ve Rönesans'ın doğal so­nucu olarak ortaya çıkan gelişme aşağıda­kilerden hangisi olabilir?
A) Feodalite Rejimi           B) Haçlı Seferleri
C) Sanayi İnkılâbı              D) Yüzyıl Savaşları
E) Mezhep Savaşları
 
13.  Aşağıdakilerden hangisi Fransız ihtilali'nin nedenlerinden biri değildir?
A) Fransa'da Mutlak Krallığın yıkılması
B) Sınıf farklılıklarının halkı zor durumda bırakması
C) Halkın ekonomik yönden baskı altında tutulması
D) Bazı aydınların halkı bilinçlendirmesi
E) Amerikan bağımsızlık savaşı'nın Fran­sız Halkı'nı etkilemesi
 
14. 1830 İhtilalleri aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamış olabilir?
A) Viyana Kongresi'ne              B) Fransız İhtilali’ne
C) Koalisyon Savaşları'na       D) Mezhep Savaşları'na
E) Sanayi Devrimi'ne
 
15. İtalya için aşağıdakilerden hangisi söylene­mez?
A) Protestanlık Mezhebi'nin ortaya çıktığı yerdir.
B) Roma imparatorluğu'nun merkezidir.
C) Akdeniz ticaretinin önemli merkezlerindendir.
D) Rönesans Hareketlerinin beşiğidir.
E) Katolik Hıristiyanların merkezidir.
 
16. Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilalinden sonraya rastlayan bir gelişmedir?
A) ABD'nin bağımsızlığını kazanması            B) Koalisyon Savaşları'nın başlaması
C) Vestfalya Antlaşması'nın imzalanması    D) Katoliklerin Kudüs'ten çıkarılması
E) Protestanlık Mezhebi'nin doğması
 
17.     XVIII. yüzyıl ortalarında Amerika'daki İngiliz kolonileri ile İngiltere arasında çıkan anlaşmazlık konularından biri de vergi sorunuydu. Koloniler, İngiltere Parlamentosu'nun kendilerine vergi koyma hakkına sahip olmadığı görüşünü savunuyorlardı.
Aşağıdakilerden hangisi, kolonilerin bu konuda haklı olduğuna dayanarak oluşturur?
A) Koloniler halkının bu vergileri benimsememesi
B) Uygulanacak olan vergilerin çok ağır olması
C) Parlamentonun Amerika'daki İngiliz kolonilerin isteklerini göz önüne almaması
D) Vergilerin kolonilerin haberi olmadan konması
E) İngiltere Parlamentosu'nda kolonilerin seçilmiş temsilcilerinin bulunmaması
 
18.  Fransız Devriminin getirdiği kavramlardan biri olan halk egemenliğinin gerçekleştirilmesi için, bir halkın daha önce yine Devrim'in hangi İlkesini uygulaması gerekir?
A) Kardeşliği                   B) Zulme başkaldırı hakkını
C) Ulusçuluğu                D) Özel mülkiyet hakkını
E)  Güçler ayrılığını
 
19.
       I.    Coğrafi keşifler
      II.    Reform
     III.    Sanayi devrimi
     IV.    Kavimler göçü
      V.    Rönesans
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Türk-İslam toplumunu ekonomik yönden etkilemiştir?
A) I-II-V      B) I - III - V      C) III - IV      D) I – III     E) I-V
 
20. Fransız İhtilalinin ortaya çıkardığı fikirlerden etkilenen dünya milletlerinin, kendi geleceklerine karar verme isteğinin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu sa­vunulabilir?
A) Sömürgecilik faaliyetlerinin hızlanmasına
B) Ulusal bağımsızlık savaşlarının başlamasına
C) Bloklaşmaların oluşmasına
D) İnsan haklarına dayalı yönetimlerin kurulmasına
E)  Hukukun üstünlüğü prensibinin benimsenmesine

CEVAPLAR
1-C 2-B 3-B 4-A 5-D 6-E 7-D 8-B 9-C 10-D 11-E 12-C 13-A 14-E 15-A 16-C 17-D 18-C 19-D 20-B

SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 5 ziyaretçi (9 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=