YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  Wilson İlkeleri Testi
1- Wilson İlkelerinde yer alan, "Hiçbir ulus bir başkasının boyunduruğu altına sokulmayacak­tır" hükmü,
     I.    Demokratik yönetim özellikleriyle bağdaşır.
    II.    Sömürgecilik anlayışı reddedilmektedir.
   III.    Çok uluslu devletlerin yapılarını zedeleye­cek özellikler taşımaktadır.
belirlemelerinden hangilerini doğrular?
A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) Yalnız III      D) I ve II       E) I, II ve III
 
2. Wilson İlkelerinde yer alan, "Hiçbir ulus bir baş­kasının boyunduruğu altına sokulmayacaktır" hükmü, Milletler Cemiyeti güdümünde Manda­ter sistemin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. İtilaf Devletlerinin Mandater sistemi ortaya atmaları ve uygulamalarında,
    I.    Wilson ilkelerine saygı duyma
   II.    Sömürgeciliğin devamlılığını sağlama
  III.    Ekonomik menfaatleri koruma
düşüncelerinden hangilerini doğrular?
A) Yalnız I       B) Yalnız II      C) Yalnız III      D) I ve II      E) II ve III
 
3. Wilson İlkelerinde, "Osmanlı Devletinde Türk­lerin çoğunlukta olduğu yerlerde kesin ege­menlik hakkı tanınmalıdır" hükmü yer almıştır.
Bu durum,
     I.     Osmanlı Devletinin devamlılığı açısından olumlu, toprak bütünlüğü açısından ise olumsuz özellikler taşımaktadır.
    II.     Milliyetçilik ilkesine uygundur.
   III.     Osmanlı Devletinin itibarı artmıştır.
yargılarından hangilerini doğrular?
A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) Yalnız III      D) I ve II      E) I, II ve III
 
4. Wilson ilkelerine göre;
İlke: Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgelere egemenlik hakkı tanınacaktır.
Durum:   İtilâf Devletleri Anadolu’da yer yer işgallere başlamıştır.
Verilen ilke ve durum arasında İlişki ku­rulduğunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Ermeniler Anadolu'daki emellerinden vazgeç­mişlerdir.
B) İşgallerin haklılığı Wilson ilkeleriyle desteklen­miştir.
C) Wilson ilkelerine uygun hareket edilmemiştir.
D) İtalyanlar işgal bölgelerinde halka iyi muamele yapmıştır.
E) Adana ve Urfa bölgelerinde Türk nüfusu azın­lıktadır.
 
5-       
      I.    Yenenler, yenilenlerden savaş tazminatı almayacak.
     II.    Devletlerarası gizli antlaşmalar yapılmaya­cak.
    III.    Devletlerarası sorunları çözmek için, ulusla­rarası bir cemiyet kurulacak.
   IV.     Ulusların "şelf determinasyon" hakkı olacak.
    V.     Osmanlı sınırları içinde, Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde Türklere; azınlıkların ço­ğunlukta olduğu bölgelerde azınlıklara kesin egemenlik hakkı tanınacak.
Wilson İlkelerinin hangi maddeleri, Kurtuluş Savaşı başlarında hem müdafaa-ı hukuk der­neklerinin hem de azınlık derneklerinin yasal dayanağı olmuştur?
A) I. II. ile III      B) Yalnız IV.      C) II. III. ile V.      D) IV. ile V.      E) I. IV. ile V
 
6.  Wilson Prensipleri'nin,
      I.     Osmanlı Devleti'nde Türklerin oturdukları bölgelerin ba­ğımsızlığı sağlanacaktır.
     II.     Türk egemenliği altında yaşayan diğer uluslara da ege­menlik tanınacaktır.
    III.     İtalya'nın sınırları ulusal esaslara göre belirlenecektir.
maddelerine dayanarak, aşağıdakilerden hangisinin esas alındığı söylenebilir?
A) Ulusçuluk           B) Emperyalizm         C) Mandacılık
D) Ümmetçilik        E) Halkçılık
 
7. ABD, I. Dünya Savaşı'nın uzamasını ekonomik çıkar­larına aykırı bulduğu için savaşı kısa sürede bitirmek ye kalıcı bir dünya barışı sağlamak amacıyla Wilson ilkeleri’ni ilan etti. İtilaf Devletleri de savaşın bir an ön­ce bitmesini istedikleri için çıkarlarına aykırı olmasına rağmen bu ilkeleri kabul etmek zorunda kaldılar.
Buna göre;
       I.     İtilaf Devletleri savaşın uzamasına karşıdır.
      II.     ABD, ekonomik kaygılarla savaşa girmiştir.
     III.     ABD, sömürgeciliği destekleyen bir politika izle­miştir.
yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I      B) Yalnız III      C) I ve II      D) II ve III      E) I,II ve III
 
8. ABD başkanı Wilson I. Dünya savaşının sonunda yapılacak barışın esaslarını belirlemek amacıyla 8 Ocak 1918'de Wilson ilkelerini yayınladı.
Bu ilkelerin aşağıdaki maddelerinden hangisi sömürgeciliğe karşı çıkıldığının bir kanıtıdır?
A) Uluslar arası anlaşmalar açık yapılacak
B) Ulusların gelişmesini önleyen ekonomik engeller or­tadan kaldırılacak
C) Rusya'nın işgal edilen toprakları boşaltılacak
D) Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacak
E) Milletler cemiyeti kurulacak
 
9. Wilson ilkeleri'ne göre;
     I-   Çoğunlukta oldukları bölgelerde Türklere ege­menlik hakları tanınacaktır.
    II-   Türk egemenliğinde yaşayan diğer uluslara da kendi kendilerini yönetme hakkı verilecektir.
Bu maddeler, Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) İmparatorluk özelliğinin kaybolacağının
B) Toprak bütünlüğünün korunacağının
C) Manda yönetimini benimseyeceğinin
D) Meşrutiyet yönetimine geçileceğinin
E) Saltanat hukukunda değişiklik yapılacağının
 
10. Aşağıdakilerden hangisi Wilson Prensiplerinin içinde yer almamıştır?
A) Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerin Türklere ait olduğu
B) Savaştan sonra sınırların değişmeyeceği
C) Manda sisteminin yaygınlaştırılacağı
D) Uluslararası bir örgütün kurulacağı
E) Gizli antlaşmaların iptal edileceği
 
11. Wilson ilkelerinden "Osmanlı Yönetiminde Türklerin nüfus çoğunluğu oluşturduğu bölge­lerde Türklerin bağımsızlık hakları olmalıdır." koşulu, aşağıdaki Mondros Ateşkes Anlaş­ması koşullarından hangisinin uygulanma­sıyla çelişkilidir?
A) Osmanlı Orduları terhis edilecektir.
B) Silahları, Anlaşma Devletlerine teslim edile­cektir.
C) Her türlü haberleşmesi ve ulaşımı anlaşma devletlerinin denetiminde olacaktır.
D) Anlaşma Devletleri, güvenliğin bozulması halinde gerekli gördükleri yerleri işgal ede­bileceklerdir.
E) Boğazlar Anlaşma Devletlerinin ortaklaşa denetiminde olacaktır.
 
12. Wilson ilkeleri göz önüne alınarak düşünülürse, aşağıdakilerden hangisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Birinci Dünya savaşı sonun­da elde ettiği sonuçlardan biri olamaz?
A) Uluslararası alanda saygınlığı artmıştır.
B) Yenilen devletlerin güvenini kazanmıştır.
C) Savaş sonunda yapılan anlaşmalarda söz sahibi olmuştur.
D) Avrupa'da, kendi çıkarlarını koruma yolun­da siyasal denge sağlanmıştır.
E) Topraklarını genişletmiştir.
 
13.  Politik ve askeri açıdan düşünülürse, Yu­nanlıların İzmir'i işgali, aşağıdaki "Wilson Prensiplerinden hangisi ile çelişiyordu?
A) Uluslararası gizli antlaşmalar yasaktır.
B) Her ulusa tarihi çağlardan beri üzerinde ya­şadığı topraklar vatan olarak verilecektir.
C) Savaş sonrasında sorunları barış yolu ile çözümleyecek uluslararası bir teşkilat kuru­lacaktır.
D) Boğazlar her devlete açık olmalıdır.
E) Savaş sonunda katma - ilhak - yoluna baş­vurulmayacaktı.

CEVAPLAR: 1-E 2-E 3-D 4-C 5-D 6-A 7-C 8-B 9-A 10-C 11-D 12-E 13-E
SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 43 ziyaretçi (81 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=