YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  Tarih Bilimine Giriş Testi
1.     Tarih olaylarının zaman içinde incelenebil­mesi için, bir zaman ölçüsü ve zaman baş­langıcı kabul etmek gerekmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi buna bir örnektir?
A) Batı Roma'nın yıkılması         B) Yazının bulunması
C) Fransız İhtilali                    D) Hz. Muhammed'in doğumu
E) Hz. İsa'nın doğumu
 
2.   "Tarih; insan topluluklarının geçmişte ya­şadıkları siyasi ve sosyal olayları yazılı ve yazısız belgeler ışığında, neden - sonuç iliş­kisi içinde zaman göstererek objektif olarak inceleyerek bilgi veren sosyal bir bilimdir."
Bu tanıma göre tarihin aşağıdaki özellikle­rinden hangisi verilmemiştir?
A) Belgelere dayanılarak incelendiği
B) Mekân gösterilerek anlatıldığı
C) Tarafsız olduğu
D) Geçmiş olayları günışığına kavuştur­duğu
E) Zamanın ön planda olduğu
 
3. Tarihi Devirlere ilk önce Mezopotamya'nın girmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıkla­nabilir?
A) ilk uygarlık alanı olması            B) Yazıyı ilk kullanmaları
C) Yerleşik hayata geçmeleri       D) Astronomi bilimini geliştirmeleri
E) Tüm dönemlerin yaşanması
 
4.  Aşağıdakilerden hangisi Tarih'in yöntem ve nitelikleri arasında sayılmaz?
A) Tarih'in belirli kanunları yoktur.
B) Geçmişteki olaylar günümüz değerleri ile yorumlanmamalıdır.
C) Olaylar arasında neden - sonuç ilişkisi kurulmalıdır.
D) İyi bir gözlem yapılmadan tarih yazılmamalıdır.
E) Tarihi olaylar objektif olarak açıklan­malıdır.
 
5.   Beldibi Mağarası Tarih öncesi dönemlerde­ki yerleşim birimlerinden biridir. Bu mağa­rada yapılan kazılarda çakmak taşından ya­pılmış aletler, kazıyıcılar, kemikten oltalar çıkarılmıştır. Mağaranın duvarlarında avcı­lık ve av hayvanlarıyla ilgili resimlere rast­lanmıştır.
Bu bilgilere göre Beldibi Mağarası'nın dip-tarihini hangi devire kadar götürebiliriz?
A) Maden Devri          B) Cilalı taş Devri              C) Yontma taş Devri   
D) Tunç Devri             E) Demir Devri
 
6.  Güneş yılı esasına dayanan Takvimi ilk ha­zırlayan ve kullanan devlet aşağıdakiler­den hangisidir?
A) Sümerler      B) Fenikeliler      C) Romalılar      D) İyonlar      E) Mısırlılar 

7.
   "Lidyalılardan başlayarak paranın bulun­ması ve kullanılması, paraya dayalı ticare­tin gelişmesi, para - ekonomik yapı ilişkisi para bilimi sayesinde açıklık kazanmıştır."
Yukarıdaki paragrafta tarihe yardımcı bi­limlerin hangisinden bahsedilmektedir?
A) Nimüzmatik      B) Paleografya      C) Heraldik      D) Kronoloji      E) Filoloji
 
8.   Aşağıdaki eşlemelerden hangisi yanlıştır?
A) Cilalı taş Devri - Üretici Hayata Geçil­mesi
B) Tunç Devri - İlk Şehir Devletçiklerin Kurulması
C) Yontma taş Devri - Dini inanç Sistemi­nin ortaya çıkması
D) Bakır Devri - Madenlerin işlenmeye başlaması
E) Demir Devri - Tekerleğin icadı
 
9.  Tarih Öncesi Devirlerde üretim faaliyetleri­nin başlaması doğrudan aşağıdakilerin hangisinin ortaya çıkmasına neden olmuş­tur?
A) Tarım      B) Ticaret      C) Sanat      D) Hukuk      E) İşbölümü
 
10.  İnsanların bedensel özelliklerini inceleye­rek genelleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Antropoloji      B) Etnografya      C) Heraldik      D) Nimüzmatik      E) Epigrafya
 
11. Tüketici toplum yapısından üreticiliğe geçişte aşağıdakilerden hangisinin işlenmeye başlaması diğerlerinden daha erken ol­muştur?
A) Taş      B) Toprak      C) Bakır      D) Demir        E) Bronz (Tunç)
 
12.  Genel olarak yazının icadıyla sona eren de­vir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tunç Devri             B) Yontma taş Devri          C) Bakır Devri            
D) Cilalı taş Devri     E)  Demir Devri
 
13.  İnsanların geçimlerinin tamamen tabiatta hazır bulunan besin maddelerinin değer­lendirilmesine bağlı olduğu tarih öncesi devri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tunç Devri                                  B) Cilalı taş Devri
C) Erken Bronz (Tunç Devri)       D) Bakır Devri
E) Yontma taş Devri
 
14. Tarihte Türklerin kullandığı en eski takvim aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12 Hayvanlı Takvim     B) Hicret Takvimi          C) Rumi Takvim
D) Milat Takvimi                E) Celali Takvimi
 
15. Aşağıdakilerden hangisi Tarih Biliminin yazılı kaynaklarından biri olamaz?
A) Fermanlar      B) Şecereler      C) Mühürler      D) Resimler      E) Beratlar
 
16. Tarihte ilk sanat anlayışının ortaya çıkması aşağıdaki dönemlerin hangisinde olmuş­tur?
A) Ortaçağ Devri         B) Yontma taş Devri           C) İlkçağ Devri           
D) Cilalı taş Devri       E) Maden Devri
 
17.  
       I.      Bakır madeninden eşyaların yapılması
      II.      Taştan ve kemikten kaba ucu sivri si­lahların yapılması
     III.      Topraktan çanak - çömlek yapılması
Tarih Öncesi dönemlerde insanlar yukarı­daki gelişmeleri hangi sırayla gerçekleştir­mişlerdir?
A) I, II, III      B) III, I, II      C) II, I, III      D) III, II, I      E) II, III, I
 
18. Tarih Öncesi Devirlerde aşağıdakilerden hangisine rastlanması mümkün değildir?
A) Taştan yapılan ucu sivri silahlara    B) Mağara resimlerine
C) Çanak ve çömleklere                         D) Kral fermanlarına
E) Madeni kaplara
 
19. Bir milleti veya bir olayı ele alarak inceleyen Tarih türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genel Tarih           B) Siyasi Tarih           C) Özel Tarih             
D) Bilim Tarihi           E) Sanat Tarihi
 
20. Tarihin konusunu, insan topluluklarının en eski zamanlardan beri günümüze kadar geçirmiş olduğu siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini faaliyetler oluşturur. Tarihçi bu olayları değerlendirirken olayın yaşandığı zamanın ve çevrenin koşullarını dikkate almalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiden çıkarılacak en doğru sonuçtur?
A) Tarihçi olayları sebep sonuç ilişkisi içinde araştırmalıdır
B) Tarihçi çevrenin fiziki özelliklerini incelemelidir
C) Tarihçi olayları geçtikleri zamanın koşulları içinde değerlendirmelidir
D) Tarihçi belgelerden yararlanmalıdır
E) Tarihçi belgelerin doğruluk derecesini araştırmalıdır
 
21. " İnsanlık tarihinde birçok bilimsel çalışma ve buluş ihtiyaçlardan kaynaklanmıştır"
diyen bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak ileri süremez?
A) Tapınaklara getirilen malların kaydedilmesi
B) Olimpiyat yarışmalarının düzenlenmesi
C) Nil nehrinin taşma zamanının hesaplanması
D) Bozulan arazi sınırlarının yeniden saptanması
E) Tarım ürünlerinden alınan vergilerin belirlen­mesi
 
22. Tarih bilimi, insanlar tarafından meydana getirilen olayları incelediği için beşeri bilimler içerisinde yer alır. Tarihi bil­giler belgelere dayanılarak açıklanır. Olayla ilgili kaynak araştırması yapılır ve belgeler bulunur.
Yukarıdaki anlatıma göre tarih biliminin hangi özelliği daha çok ön plana çıkarılmıştır?
A) Objektif olması                        B) Yer ve zaman göstermesi
C) Tekrarın olmaması                D) Belgelere dayanması
E) Neden - sonuç ilişkisi
 
23.   Cilalı Taş Dönemi'nde;
         I.     Taş ve kerpiçten evler yapılmıştır.
        II.     Bazı bitkiler üretilmiştir.
       III.     Seramik sanatı başlatılmıştır.
       IV.    Taştan daha düzgün araçlar yapılmıştır.
Yukarıdakilerden hangileri yerleşik yaşama geçildiğini kanıtlar?
A) I ve II      B) II ve III      C) III ve IV      D) I ve III      E) II ve IV
 
24. Yapılan arkeolojik bir kazıda; gümüşten ve altından ya­pılmış çubuklar, buğday ve arpa taneleri, demirden ya­pılmış ok ve mızrak uçları ile kılıçlar bulunmuştur.
Bu bilgiden yola çıkıldığında:
       I.   Bölgede tarımın gelişmediği
      II.   Bölgenin tarih öncesine ait bir yerleşim yeri olduğu
    III.    Yeraltı kaynaklarının bulunmadığı
    IV.    Bölgede üst düzey bir medeniyetin oluşmadığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız l         B) II ve IV      C) I ve IV.       D) I ve III         E) II ve III
 
25. Yeryüzünde yaşayan hiçbir kültür yoktur ki, ha­yatının bütün unsurlarını özgün olarak kendisi ya­ratmış olsun." görüşü hangi tarihi gerçeği vurgulamak­tadır?
A) Kültürel etkileşim tarihin her döneminde ya­şanmıştır.
B) Dışa kapalı toplumlar öz kültür geliştirebilme imkânına sahiptirler.
C) Kültürel oluşum toplumun yerleştiği coğrafya ile yakından ilgilidir.
D) Küttür alış verişi yani iz ticari ilişkiyle gerçek­leşebilir.
E) İlkel toplumlar kültürel etkileşimden uzaktır.

CEVAPLAR: 1-E 2-B 3-B 4-A 5-C 6-E 7-A 8-C 9-E 10-A 11-A 12-E 13-E 14-A 15-D 16-B 17-E 18-D 19-C  20-C 21-B 22-D 23-A 24-B 25-A
SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 1 ziyaretçi (26 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=