YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  Tarih Öncesi Çağlar Testi
1. "Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazıda elde edilen bulgular, burada yaşayanların taş devrin­den sonra bakır, tunç ve demir devirlerine aynı zamanda girmiş olduklarını göstermektedir."
Bu yerleşme yerinde yaşayanlar için aşağıdakilerden, hangisinin doğru olması en güç­lü olasılıktır?
A) Madenleri işlemek için ateşten yararlanmayı geç öğrenmişlerdir.
B) Yerleşme yeri, bakır, kalay ve demir ma­denleri bakımından zengindir.
C) Bakır ve tunç eşyalara çok geç gereksinim duymuşlardır.
D) Taş devri uygarlığını yaşayanlar, demir devrini yaşayanlardan etkilenmişlerdir.
E) Yerleşme yerinde köklü iklim değişiklikleri oluşmuştur.
 
2. Birbirini izleyen iki tarihsel olaydan birinin öteki­nin nedeni sayılıp, sayılmayacağını ortaya çı­karmak için neye bakılmalıdır?
A) iki olayda da aynı kişilerin etkin olup olmadığına
B) Sonrakinin nedenlerinin, öncekinin sonuçlan arasında olup olmadığına
C) iki olayın da aynı yerde geçip geçmediğine
D) İki olayın konuları arasında bir benzerlik olup olmadığına
E) Olayların sonuçları arasındaki benzerliğe
 
3.  I. Eski Mısırlılar ilk takvimi bulmuşlar, sonra Sezar ve daha sonra da Papa XIII Gregor bu takvimi geliştirerek bu gün kullanılan takvimi oluşturmuşlardır.
    II. Fenikeliler ilk alfabeyi bulmuşlar, sonra Yunanlılar bu alfabeyi geliştirerek bu gün kullandığımız Latin alfabesini oluştur­muşlardır.
Bu bilgiler, bugün yararlanmakta olduğumuz takvim ve alfabenin nasıl geliştirilmiş olduğunu göstermektedir?
A) Din ve devlet adamlarının yardımıyla
B) Savaşlar sırasındaki kültür alışverişiyle
C) Değişik kişi ve toplumların katkılarıyla
D) Yeni buluşların ödüllendirilmesiyle
E) Ulusların birbiriyle yarışmalarıyla
 
4. İlkçağda Fenike, Ortaçağda İspanya, Yeniçağ­da Venedik ve Ceneviz, Yakınçağda İngiltere en çok hangi alandaki başarılarıyla ün kazanmışlardır.
A) Güzel sanatlar            B) Devlet yönetimi
C) Harp sanatı                D) Bilimsel çalışmalar
E) Deniz ticareti
 
5.
     I. M.Ö. 3000: Sümerler çivi yazısı kullanmışlardır.
    II. M.Ö.1280: Hititlerle Mısırlılar arasında Kadeş antlaşması yapılmıştır.
   III. M.Ö.700: Lidyalılar ticaret hayatında para kullanmışlardır.
Bu üç olayın ortak yönü nedir?
A) Meydana geldikleri dönemlerdeki toplum yapısını yansıtmaları
B) Oluşumlarında birbirinden etkilenmeleri
C) Bu tür olayların ilk örnekleri olmalın
D) Uluslararası ilişkileri içermeleri
E) Uluslararası etkileşimleri hızlandırmaları

6. Ön Asya'da yapılan bir kazıda bulunan M.Ö. 4000 yılına ait bazı eserlerin, Orta Asya'da bu­lunan M.Ö. 5000 yılına ait eserlere benzediği görülmüştür. Aşağıdakilerden hangisinin or­taya konması, bu Ön Asya uygarlığının Orta Asya uygarlığından etkilendiğine bir kanıt olabilir?
A) Bu eserlerin aynı tarih devrine ait olduğuna
B) Ön Asya uygarlığını yaratanların orta Asya' dan geldiklerinin
C) Orta Asya uygarlığının ileri bir uygarlık olduğunun
D) Ön Asya uygarlığının baş uygarlıkları etkilemediğinin
E) Ön Asya'da bulunan eserlerin daha çeşitli olduğunun
 
7.     İlkçağda, Mezopotamya'nın kuzeyine Yukarı, güneyinde Aşağı Mezopotamya elendiği halde, Mısır'ın kuzeyinde Aşağı, güneyine Mısır den­miştir.
"Yukarı" ve "Aşağı" şeklindeki bu belirle­meler neye dayanarak yapılmıştır?
A) Ekvatora olan uzaklığı                   B) Ovaların konumuna
C) Nehirlerin akış yönüne                 D) Yerleşim merkezlerinin dağılışına
E) Farklı kıtalarda yer almasına
 
8. Tarih öncesinin devirlere ayrılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi daha çok etkili olmuştur?
A) Bazı hayvanları evcilleştirme        B) Giyim kuşamda değişme
C) Tarımla uğraşma                           D) Araç ve gereç yapma
E) Toplumsal dayanışma
 
9.     "Eski bir yerleşme yerinde yapılan araştırmada toprağın en alt katından, en üst katına doğru sırayla, yontma taş, cilalı taş, bakır, tunç ve demirden yapılmış araçlara rastlanmıştır."
Sadece bu bilgiler dikkate alındığında bu yer­leşme yerinde yaşayanlar için aşağıdakiler-den hangisinin doğru olup, olmadığı belli değildir?
A) Demiri işlemesini en son öğrendikleri
B) Uygarlaşmalarının tarihsel gelişmeye uygun olduğunu
C) İşledikleri ilk metalin bakır olduğu
D) İlk araçlarını taşlardan yaptıkları
E) Topraktan eşya yapmakta ilerlemiş oldukları
 
10.   Bir tarihi olayda rolü olanların katkılarının doğru olarak değerlendirilebilmesi için aşa­ğıdakilerden hangisinin göz önünde tutulma­sı gerekir?
A) Olayın geçtiği zamanki koşulların
B) Başka olaylarla benzerliklerin
C) Olaylarla ilgili değişik yorumların
D) Olaylardan sonra kaç yıl geçmiş olduğunun
E) Eleştirinin yapıldığı günün koşullarının
 
11.  "Çağlar boyunca Türk İslam ve Hıristiyan kültürlerinin etkileşimini ortaya koymak isteyen bir araştırmacı İzmir’e gelmiştir. Çalışmalara baş­layacağı sırada bu araştırıcıya, incelemelerini İstanbul’da yapması önerilmiş, böyle yaparsa bu konuda daha çok kanıt bulabileceği söylen­miştir."
İstanbul’un hangi özelliğine dayanılarak böyle bir öneride bulunulmuştur?
A) Yeni Türk Devleti'nin en kalabalık ve gelişmiş kenti olmasına
B) Haçlı seferlerinin Anadolu’ya geçiş noktası üzerinde bulunmasına
C) Bizans ve Osmanlı dönemlerine hükümet, ticaret ve kültür merkezi olmasına
D) Halkının, değişik kültürlerden gelen araştır­macıları hoşgörü ile karşılamasına
E) Kıtaları birleştiren bir yerde bulunmasına
 
12.   Her bilimin kullandığı yöntemler vardır. Aşağıdakilerden hangisi tarih bilmince kul­lanılamaz?
A) Çözümleme     B) Deney     C) Sentez     D) İnceleme     E) Tasvir
 
13.   Tarih öncesi döneme ait eski bir yerleşim yerin­de yapılan Arkeolojik kazılardan aşağıdakiler­den hangisini öğrenemeyiz?
A) Savaş sonrası imzalanan antlaşmalar
B) Dinsel inançlar
C) Araç - gereç yapılarak kullanıldığı
D) Sanatsal - kültürel etkinlikler
E) Avadanlıklar (Av araç - gereçleri)
 
14.   insanlık buluşlarının aşamalı olarak yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi insanlığın ilk bulu­şu olarak bilinir?
A) Yerleşik yaşama geçiş        B) At'ın evcilleştirilmesi
C) Paranın bulunuşu                D) Çanak - Çömlek yapımı
E) Ok ve yay'ın bulunuşu
 
15. Çeşitli tarih yazıcıları vardır. Aşağıdaki tarih yazıcılarından hangisi gelecek kuşakları yörılendirmeyi amaçlar?
A) Hikâyeci tarih                       B) Haberci tarih         C) Kültürel tarih         
D) Nedenci-nasılcı tarih         E) Öğretici tarih
 
16.Tarih bilimine en fazla yardımcı olan bilimler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arkeoloji - Kronoloji             B) Paleorafya - Arkeoloji
C) Coğrafya - Etnografya         D) Sosyoloji - Anropoloji
E) Folklor - Etnografya
 
17.   Aşağıdaki bilgilendirme ve eleştirmelerden hangisi doğru olarak verilmemiştir?
A) Paleoğrafya -» Eski yazılar
B) Dıplomatika -» Siyasal belgeler
C) Neolitik devir -> Eski - Kaba taş devri
D) Yazı -> Tarih çağlarının başlangıcı
E) Etnoloji -> Halk bilim
 
18.   Din adamları, aristokratlar ve halk uygar bir top­lumda edebi mirasa katkıda bulunmaya ve bu mirası geliştirip zenginleştirebilmek için aşağı­dakilerden hangisine ihtiyaç duymuşlardır?
A) Merkezi yönetim      B) Ticari birlik            C) Din birlik                 
D) Alfabetik yazı           E) Toprağın birliği
 
19.   Özgür Miladi takvime göre 1987 doğumlu oldu­ğuna göre, Özgür'ün Rumi ve Hicri takvime gö­re doğum tarihleri aşağıdakilerden han­gisidir?
A) 1403- 1406      B) 1328- 1411      C) 1400- 1396      D) 1404- 1407      E) 1404- 1405
 
20.   Aşağıdakilerden hangisi, Tarih öncesi devir­lerden olan Cilalı Taş devri özelliklerinden birisi olamaz?
A) Tarımsal yaşama geçilmesi
B) Yerleşik yaşma geçilmesi sürecinin başlaması
C) Özel mülk eyit, duygu ve düşüncenin geliş­meye başlaması
D) İlk devlet örgütlenmesinin ortaya çıkışı
E) Hayvanların evcilleştirilmesi
 
21.   Aşağıdaki Arkeolojik buluşlardan hangisi­nin, Tarih öncesi devirlerden kaldığını söyleyemeyiz?
A) Çanak - Çömlek        B) Mağara - Duvar resimleri
C) Taş uçlu oklar           D) Bakır araçlar
E) Yazılı taş tabletler
 
22.   Yontma taş devrinde insanlar besinlerini yabani bitki ve meyveleri toplayarak ve avlanarak elde ediyordu.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi­ni zorunlu kılmaktaydı?
A) Toplu halde yaşamayı           B) Göçebe yaşamayı
C) Üretim etkinliklerini               D) İş bölümünü
E) Madeni araçlar kullanmayı
 
23. Aşağıdakilerden hangisi, Tarih biliminin özelliklerinden birisi değildir?
A) Yasaları vardır.
B) Diğer bilimlerden yararlanır
C) insanlığın geçmiş yaşamını inceler
D) Olayları yer ve zaman göstererek anlatır.
E) Olayları belgelere dayanarak inceler
 
24. Herhangi bir bilginin, Tarihi bilgi olabilmesi için gerekli en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belgelere bağlı olması                         B) İnsanlarla ilgili olması
C) Toplumların ortak ürünü olması        C) Yer ve zaman göstermesi
D) Resimli ve yazılı olması
 
 25. Bilimler, olay ve oluşumları açıklamak ve uygarlıkları geliştirerek geleceğe miras bırakmak, iletmek üzere çeşitli yöntemler kullanırlar,
Tarih bilimi bu amaçla aşağıdaki hangi yöntemi kullanır?
A) Gözlem      B) İnceleme      C) Analiz ve sentez      D) Deney      E) Tasvir

CEVAPLAR: 1-D 2-B 3-C 4-E 5-C 6-B 7-C 8-D 9-E 10-D 11-C 12-B 13-A 14-A 15-E 16-B 17-C 18-D 19-A 20-D 21-E 22-B 23-A 24-A 25-C
SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 43 ziyaretçi (93 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=