YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  TBMM Testi
1.  TBMM Hükümeti'ne karşı çıkarılan aşağı­daki ayaklanmalardan hangisinde işgalci güçlerin kışkırtması diğerlerine göre daha azdır?
A) Çopur Musa İsyanı             B) Bolu - Düzce İsyanı
C) Yörük Ali Efe İsyanı            D) Delibaş Mehmet İsyanı
E) Kuva-i İnzibatiye İsyanı
 
2.  Kurtuluş Savaşı yıllarında Trakya hangi devlet tarafından işgal edilmiştir?
A) Yunanistan      B) İtalya       C) Rusya     D) Fransa      E) İngiltere
 
3. TBMM açıldığı sıralarda aşağıdakilerden hangisine karşı siyasi ve askeri açıdan mü­cadele etmiş olamaz?
A) İttihatçılara             B) Azınlıklara                        C) İşgalcilere              
D) İsyancılara            E) İstanbul Hükümeti'ne
 
4. Kuva-i Milliye ile ilgili aşağıda yer alan bil­gilerden hangisi yanlıştır?
A) Düzenli ordunun kurulmasından sonra etkinliği kalmamıştır.
B) Başlangıçta işgalcileri engellemeyi ba­şarmıştır.
C) Bazı komutanları TBMM'ye başkaldırmıştır.
D) Gönüllü halk kuvvetidir.
E) Düzensiz birliklerdir.
 
5.  I. TBMM'nin ayaklanmalar karşısında çı­kardığı kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Takrir-i Sükûn Kanunu              B) Başkomutanlık Kanunu
C) Teşvik-i Sanayi Kanunu           D) Hıyanet-i Vataniye Kanunu
E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
 
6.      
     I.    Ahmet Anzavur İsyanı
    II.    Kuva-i İnzibatiye İsyanı
   III.   Yozgat-Yenihan İsyanı
   IV.   Çerkez Ethem İsyanı
   V.    Demirci Mehmet Efe İsyanı
Yukarıdaki ayaklanmalardan hangi ikisi iti­laf devletlerinin Boğazları ele geçirmek is­temeleriyle doğrudan ilgilidir?
A) I-II            B) I-III       C) II-III          D) III-IV         E) IV-V
 
7.  Fransızlar işgal ettiği Anadolu'dan hangi antlaşmayı imzalayarak çekilmişlerdir?
A) Kars Antlaşması'nı                  B) Ankara Antlaşması'nı
C) Moskova Antlaşması'nı          D) Gümrü Antlaşması'nı
E) Mudanya Ateşkesi'ni
 
8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Doğu ve Batı cephesi komutanları birlikte veril­miştir?
A) Kazım Karabekir Paşa - İsmet Paşa     B) İsmet Paşa - Çerkez Ethem
C) Ali Fuat Paşa - Yörük Ali Efe                   D) Kazım Karabekir Paşa - Ahmet Anza­vur
E) İsmet Paşa - Ali Fuat Paşa
 
9. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkesi imzalandıktan hemen sonra İngilizlerin iş­gal ettiği yörelerden biridir?
A) Antalya         B) İzmir        C) Konya        D) Zonguldak            E) Kars
 
10. Kuva-i Milliye'nin görevi fiilen ne zaman sona ermiştir?
A) Sivas Kongresi toplanınca             B) Düzenli Ordu kurulunca
C) Misak-ı Milli kabul edilince            D) İzmir işgal edilince
E) İstanbul işgal edilince
 
11.Sevr Antlaşması'nın uygulanabilmesi için ne gerekiyordu?
A) Osmanlı padişahı tarafından onaylan­ması   B) Itilaflarca kabul edilmesi
C) İtilafların Anadolu'dan çekilmesi               D) Boğazlarla ilgili maddenin değiştiril­mesi
E) Meclis tarafından onaylanması
 
12. Sevr Antlaşmasında aşağıdakilerden han­gisiyle ilgili karar yer almamıştır?
A) Boğazlarla                       B) Kapitülasyonlarla           C) Patrikhane'yle     
D) Osmanlı Ordusuyla      E) Ermenilerle
 
13.  Ahmet Anzavur Ayaklanması hangi bölge­de çıkmış olabilir?
A) Marmara Bölgesi'nde            B) Akdeniz Bölgesi'nde
C) Urfa Yöresi'nde                      D) İç Anadolu'da
E) Doğu Karadeniz'de
 
14. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi diğer­lerinden daha sonra bastırılmıştır?
A) Bolu - Düzce Ayaklanmaları           B) Delibaş Mehmet Ayaklanması
C) Çerkez Ethem Ayaklanması          D) Ermeni ve Rum Ayaklanmaları
E) Kuva-i İnzibatiye Ayaklanması
 
15. Sevr Barış Antlaşması ile Mondros Ateşke­si arasındaki benzerlik aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Osmanlı Mebusan Meclisi'onaylanmış olması
B) Türk Milleti'nin yoğun tepkisine neden olması
C) Bütün kararların uygulanmış olması
D) Doğu Anadolu'da Ermeni Devleti'nin kurulması kararının alınması
E) İstanbul Hükümeti'nce onaylanmamış olması
 
16. Aşağıdakilerden hangisi İlk TBMM'nin et­kinliklerinden biridir?
A) Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi
B) Sevr Antlaşması'nın onaylanması
C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarıl­ması
D) Heyet-i Temsiliye'nin Ankara'ya taşın­ması
E) Cumhuriyet'in ilan edilmesi
 
17. Aşağıdakilerden hangisi İlk TBMM'nin açıl­masından önce görülen bir gelişmedir?
A) Çerkez Ethem Ayaklanmasının başla­ması     B) İstanbul'un resmen işgal edilmesi
C) Sevr Antlaşması'nın imzalanması                    D) Ermenilerin yenilgiye uğratılması
E) İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması
 
18.   Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşma­sını imzalayan devletlerden biri değildir?
A) Fransa       B) İngiltere        C) Yunanistan        D) İtalya        E) Yugoslavya
 
19. TBMM'ne karşı çıkarılan ayaklanmaların sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangi­sidir?
A) Son Osmanlı Mebusan Meclis'i dağıtıl­dı.
B) Misak-ı Milli Kararları alındı.
C) Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlan­ması gecikti.
D) Tekâlif-i Milliye Yasası çıkarıldı.
E) Osmanlı Padişahı görevinden uzaklaş­tırıldı.
 
20-  TBMM üyeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Din görevlileri           B) Öğretmenler          C) Hukukçular
D) Azınlıklar                   E) Subaylar
 
21-  Türk Devriminin ihtilal döneminde alınan ka­rarlardan hangisi evrensel bir nitelik taşıdığı­nın göstergesidir?
A)  Ulusun bağımsızlığını, ulusun azim ve kara­rı kurtaracaktır.
B)  Vatanın bütünlüğü tehlikededir.
C)  İstanbul hükümeti görevini yerine getireme­mektedir.            
D)  İstanbul hükümeti Temsil Heyetine danışma­dan anlaşma yapmayacaktır.
E)  Tüm dernekler bir isim altında birleştirilmiş­tir.
 
22- TBMM kurulmadan önce düzenli bir ordunun bulunmamasından endişe duyanlara M. Kemal şöyle der: " Önce meclis, sonra ordu. Ordu demek yüz binlerce insan ve milyonlarca servet demektir. Buna iki - üç kişi karar veremez. "
M. Kemal bu sözleriyle aşağıdakilerden han­gisine öncelikle önem verdiğini belirtmiştir?
A) Vatanın düşmandan kurtarılmasına      B) Yetkililerin arttırılmasına
C) Ordunun gereğine                                  D) Savaşın başlatılmasına'
E) Ulusal iradenin üstünlüğüne
 
23-  Osmanlı Mebusan Meclisi'nde halkın ve padişahın seçtiği iki ayrı meclis, I. TBMM'de ise sadece halkın seçtiği bir meclis görev yapmıştır.
Buna göre, TBMM'yi Osmanlı Mebusan Meclisi'nden ayı­ran en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halkın seçimlere katılması
B) Meclisin seçimle oluşturulması
C) Çoğulculuk esasına dayanılması
D) Halk egemenliğinin tam gerçekleştirilmesi
E) Anayasal düzenin benimsenmesi
 
24-  İlk TBMM için aşağıdakilerden hangisi söy­lenemez?
A) Meclis içinde gruplaşma yoktur.        B) Ulusal bir meclistir.
C) Kurucu bir meclistir.                       D) İlk resmi başkanı Mustafa Kemal'dir.
E) Ankara'da toplanmıştır.
 
25- Kurtuluş Mücadelesi Dönemi'nde I. TBMM'de farklı si­yasi gruplar yer almıştı.
Bu gruplardan başlıcaları;
     -  Tesanüd (dayanışma)
     -  Müdafa-i Hukuk
     -  Islahat
     -  İstiklal grubudur.
Bu görüş ayrılıklarına rağmen TBMM'nin aşağıdakilerden hangisinde amaç birliği sağladığı söylenebi­lir?
A) Ulusal egemenliğe dayalı ulusal devletin devrimleri­ni gerçekleştirmede
B) Ulusal bağımsızlık mücadelesinde
C) Ulusal ekonomi politikasında
D) Dünya barışının sağlanmasında
E) İnsanlık tarihinin araştırılmasında

CEVAPLAR: 1-C 2-A 3-A 4-B 5-D 6-A 7-B 8-A 9-E 10-B 11-E 12-C 13-A 14-D 15-B 16-C 17-B 18-E 19-C 20-D 21-A 22-E 23-D 24-A 25-B
SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 86 ziyaretçi (200 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=