YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  Kongreler Testi
1. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Hükümeti'nin 9. Ordu Komutanı olarak Mustafa Ke­mal'den istediği görevlerden biridir?
A) Türk Halkı'na yeteri kadar silah temin etmek
B) Türk Ordusu’nun terhis işlemlerini durdurmak
C) Anadolu'da iç asayişi sağlamak
D) Milli dernekleri birleştirmek işgalcilere karşı direnişi başlatmak
E) İşgalcilere karşı direnenleri örgütlemek

2.  4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi aşağıdakilerden hangisine neden olmamış­tır?
A) Mustafa Kemal'in ulusal lider olarak belirlenmesine
B) Ali Rıza Paşa Hükümeti'nin kurulması­na
C) Amasya Görüşmelerinin yapılmasına
D) Milli derneklerin birleştirilmesine
E) Mustafa Kemal'in askerlik mesleğin­den ayrılmasına
 
3.  Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık (örgütlenme) döneminde görülen aşağıdaki gelişmeler­den hangisi Mustafa Kemal Paşa İl Temsil Kurulu'nun iradesi dışında gerçekleşmiş­tir?
A) Milli derneklerin birleştirilmesi           B) Felah-ı Vatan Grubu'nun kurulması
C) icra vekilleri Heyeti'nin kurulması      D) Manda ve himayenin reddedilmesi
E) Sivas Kongresi toplanması
 
4.  Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele Hareketi'nin merkezinin Ankara'ya taşın­masından sonra yapılan çalışmalardan bi­ridir?
A) Erzurum Kongresi'nin toplanması       B) Balıkesir Kongresi'nin toplanması
C) Misak-ı Milli kararlarının alınması        D) Amasya Görüşmelerinin yapılması
E) Havza Genelgesi'nin yayınlanması
 
5.  Sivas Kongresi için aşağıdakilerden hangi­si söylenemez?
A) İstanbul Hükümeti'nce engellenmek is­tenmiştir.
B) Toplanan ilk kongredir.
C) Milli bir kurulun oluşturulması sağlan­mıştır.
D) İstanbul Hükümeti'nde önemli bir de­ğişikliğe neden olmuştur.
E) Mandater sistem tamamen reddedil­miştir.
 
6. Amasya Görüşmelerinde alınan kararlar­dan hangisi İstanbul Hükümeti'nce de ka­bul edilerek onaylanmıştır?
A) İstanbul Hükümeti Temsil Kurulu'nun haberi olmadan hiçbir antlaşma yap­mayacaktır.
B) İtilaf Devletleriyle yapılacak antlaşma­lar için gönderilecek Heyeti Temsil Ku­rulu belirleyecektir.
C) Mebusan Meclisi'nin toplanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
D) Mebusan Meclisi İstanbul dışında top­lanacaktır.
E) Sivas Kongresi kararları İstanbul Hükümeti'nce de onaylanacaktır.
 
7.  Mustafa Kemal Paşa aşağıdakilerden han­gisinin başkanlığını yapmamıştır?
A) Erzurum Kongresi'nin       B) Sivas Kongresi'nin
C) Mebusan Meclisi'nin         D) TBMM'nin
E) Temsil Kurulu'nun
 
8.   Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki çalışmalar­dan hangisini "9. Ordu Müfettişi" sıfatıyla yapmıştır?
A) Amasya Genelgesi'nin yayınlanmasını      B) Erzurum Kongresi'ni
C) Sivas Kongresi'ni                                           D) İlk TBMM'nin toplanmasını
E) Amasya Görüşmeleri'ni
 
9.  Erzurum ve Sivas Kongrelerinin birçok or­tak yanı vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri de­ğildir?
A) Kararları yönüyle ulusal olması
B) Başkanlığını Mustafa Kemal'in yapma­sı
C) Manda ve himayenin reddedilmesi
D) Tüm milli derneklerin birleştirilmesi
E) Temsil Kurulu'nun oluşturulması
 
10.  İstanbul Hükümeti aşağıdakilerden hangi­sine karşı çıkmış olamaz?
A) Havza Genelgesi'ne              B) Amasya Genelgesi'ne
C) Erzurum Kongresi'ne           D) Sivas Kongresi'ne
E) Misak-ı Milli'ye
 
11.  Milli sınırlarla ilgili görüş ilk olarak aşağıdakilerin hangisinde yer almıştır?
A) TBMM'de                                 B) Erzurum Kongresi'nde
C) Amasya Genelgesi'nde      D) Sivas Kongresi'nde
E) Amasya Protokolü'nde
 
12. Milli Mücadele döneminde aşağıdaki çalış­maların hangisinde ilk kez vatan bütünlü­ğünün tehlikede olduğu gerçeğine yer ve­rilmiştir?
A) Amasya Tamiminde                  B) Erzurum Kongresinde
C) Sivas Kongresinde                   D) İlk TBMM'de
E) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
 
13. Erzurum Kongresi'nin aşağıdaki maddele­rinden hangisi Milli İradeye önem verildiği­nin kanıtıdır?
A) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
B) Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplan­ması için gerekli çalışmalar yapılmalı­dır.
C) Manda ve himaye kabul edilemez.
D) Azınlıklara siyasi dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.
E) İstanbul Hükümeti vatanın savunulma­sında gerekeni yapamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır.
 
14. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi'nin kapsamında yer almamaktadır?
A) Tüm ulusal cemiyetlerin birleştirilmesi
B) Yurdu temsil edecek bir kurulun oluş­turulması
C) Kongrenin ilk kez yürütme yetkisini kullanması
D) Suçluların vatana ihanet kanununca cezalandırılması
E) Tüm ulusu temsil etmesi
 
15. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'nin toplanma amacını daha iyi açıklar?
A) Dünya İslam birliğini sağlamak
B) Doğudaki Ermeni faaliyetlerine engel olmak
C) Türk halkına manda sistemini benim­setmek
D) Tüm ulusal kuruluşları bir çatı altında toplamak
E) Milli Mücadelenin metodunu belirle­mek
 
16.  Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi'nin aldığı kararların İstanbul yönetimi üzerinde etkili olduğunu göstermektedir?
A) İstanbul'un resmen işgal edilmesi
B) işgalcilerin antlaşma önerisinde bulun­ması
C) Damat Ferit Hükümetinin istifa etmesi
D) Son Osmanlı Mebusan Meclisinin top­lanması
E) Temsilciler Kurulunun Ankara'ya taşın­ması
 
17.  Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda;
        I.   Amasya Genelgesi'nin yayınlanması
       II.   Misak-ı Milli Kararlarının ilanı
      III.   Erzurum Kongresinin toplanması
      IV.   İstanbul'un resmen işgali
gibi olayların oluş sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) III-II-I-IV      B) I-II-III-IV      C) II-IV-III-II       D) lll-l-IV-ll      E) I-III-II-IV
 
18. Milli çalışmalar içerisinde Mustafa Kemal Paşa'ya belirgin olarak ilk muhalefet aşağıdakilerin hangisinde olmuştur?
A) Erzurum Kongresi'nde            B) TBMM'nin Açılması'nda
C) Amasya Genelgesi'nde          D) Sivas Kongresi'nde
E) Havza Genelgesi'nde
 
19. Mustafa Kemal Paşa'nın askeri ve resmi görevinden ayrılması hangi iki olay arasın­da gerçekleşmiştir?
A) Havza Genelgesi - Sivas Kongresi
B) Amasya Genelgesi - Erzurum Kongresi
C) Amasya Görüşmeleri - Alaşehir Kong­resi
D) Sivas Kongresi - TBMM'nin Açılması
E) Son Osmanlı Mebusan Meclisinin açıl­ması - Amasya Görüşmeleri
 
20. Milli Mücadelenin ilk yıllarında aşağıdakilerden hangisi karşılaşılan olumsuzluklar­dan biri değildir?
A) Ekonomik sıkıntıların had safhaya ulaşması
B) Halkın uzun süredir savaşlarla iç içe ol­ması
C) Bölgesel Kongrelerin yapılması
D) Hükümetle halk arasında farklı görüş­lerin yaygın olması
E) Birçok azınlık cemiyetlerinin kurulma­sı
 
21. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Hükümeti'nin Milli Birliği bozmak amacıyla yaptığı çalışmalardan biri değildir?
A) Mustafa Kemal'i vatan haini ilan etmek
B) İç ayaklanmalar çıkartmak
C) Kongreleri dağıtmaya çalışmak
D) Örgütler kurmak
E) Mebusan Meclisi'ni toplamak
 
22. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresinin demokratik bir yapıya sahip olduğunu gösterir?
 A) Mustafa Kemal Paşanın başkanlığa seçilmesi
B) Manda ve himayenin reddedilmesi
C) Milli cemiyetlerin birleştirilmesi
D) Delegelerin seçimle belirlenmesi
E) Mebusan Meclisi’nin toplantıya çağrılması
 
23. Sivas Kongresinde milli cemiyetlerin birleştirilmesiyle öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A) Düzenli orduyu kurmak
B) Kuvay-ı Milliye'yi güçlendirmek
C) Milli Mücadele'yi tek elden yönetmek
D) Mebusan Meclisi'ni açmak
E) işgallere rahatça karşı koyabilmek
 
24.
       I.     Milli sınırlar İçinde vatan bir bütündür, parçalanamaz
      II.     İşgallere milletçe birlikle karşı konulacaktır.
     III.     Manda ve himaye kabul edilemez.
     IV.     İstanbul Hükümeti işgalleri önleyemezse bunu ön­lemek için geçici bir hükümet kurulacaktır.
      V.     Kuvay-ı Milliye'yi etkin, millî iradeyi hâkim kılmak esastır
Erzurum Kongresinde alınan yukarıdaki kararlar­dan hangisi Mİsak-ı Milli kararları arasında da yer almıştır?
 A) I              B) II          C) III            D) IV            E) V
  
25.  Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmalardan biridir?
A) Mondros Ateşkesi'nin imzalanması
B) Wilson ilkeleri'nin yayınlanması
C) Trakya Paşaeli Derneği'nin kurulması
D) Amasya Genelgesi'nin yayınlanması
E) İzmir Müdafaa-i Hukuk Derneği'nin ku­rulması

CEVAPLAR:
1-C 2-E 3-B 4-C 5-B 6-C 7-C 8-A 9-D 10-E 11-B 12-A 13-B 14D 15-B 16-C 17-E 18-D 19-B 20-C 21-E 22-D 23-C 24-A 25-D
SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 86 ziyaretçi (138 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=