YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  Kültür Uygarlık Testi
1.  Osmanlıda mülkiyeti devlete ait olan, üze­rinde yaşayanların ve çalışanların bir tür kiracı statüsüne tabi oldukları toprak çeşi­di aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yurtluk arazi        B) Ocaklık arazi            C) Miri arazi
D) Mülk arazi           E) Paşmaklık arazi
 
2.  Aşağıdakilerden hangisi Orhan Bey döne­minde kurulan ve I. Murat döneminde ge­nişletilen Divan Örgütünün özelliklerinden biri değildir?
A) Devlet işlerinin görüşüldüğü ve karara bağlandığı yerdir.
B) Belirli günlerde toplanır.
C) Divan başkanlığını Fatih'e kadar padi­şahlar yapmıştır.
D) Gördüğü işlerin özelliklerine göre çe­şitli adlar almıştır.
E) Sancakbeyleri divanın daimi üyelerin­den biridir.
 
3.  Eğitim çalışmaları ve sosyal kurumlar açı­sından Kuruluş Dönemi'nin üç önemli mer­kezi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Söğüt - Manisa - Kütahya      B) Edirne - İstanbul - Harput
C) İznik - Kütahya - Balıkesir     D) Bursa - Domaniç - Kırklareli
E) İznik-Bursa - Edirne
 
4.  Aşağıdakilerden hangisi Şer'i vergilerden biri değildir?
A) Cizye                               B) Öşür        C) Harac-ı Muvazzaf        
D) Harac-ı Mukassem     E) Avarız
 
5.  Osmanlılarda kendilerine verilen toprakları boş bırakan çiftçilerden alınan ceza vergisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağnam      B) Avarız      C) Çift bozan      D) Öşür      E) Haraç
 
6.  İlk Osmanlı Maliye teşkilatı aşağıdaki padi­şahların hangisi döneminde düzenlenmiş­tir?
A) Osman Bey               B) Yıldırım Beyazıt
C) Mehmet Çelebi       D) Orhan Gazi
E) I. Murat
 
7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde alınan vergilerden biri değildir?
A) Aşar      B) Cizye      C) Ağnam      D) Tezhip      E) Avarız
 
8.  Osmanlı Devleti'nde Şer'i Hukuk aşağıda­kilerden hangisine dayanmaktadır?
A) Geleneklere
B) Mecelleye
C) Kur'an-ı Kerim ve Hadislere
D) Töre'ye
E) Kanunname-i Ali Osman'a
 
9.  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda sos­yal tesislerden biri değildir?
A) Seyfiyeler              B) İmaretler            C) Camiler                 
D) Hastaneler          E) Çeşmeler
 
10.  Müslüman olmayan azınlıkların yetişkin erkeklerinden askerlik bedeli olarak alınan vergi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öşür      B) Haraç      C) Avarız      D) Ağnam       E) Cizye
 
11.  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı maliyesi için söylenemez?
A) Devletin gelirleri Hazine-i Amire'de toplanırdı.
B) Vergilendirmede Müslüman - Hıristiyan ayrımı gözetilmezdi.
C) Maliye işlerinden defterdar sorumluy­du.
D) Vergiler Şer'i ve Örfi olarak iki kısma ayrılırdı.
D) Gelirlerin giderlerden çok olmasına dikkat edilirdi.
 
12. Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan'ın eserlerinden biri değildir?
A) Selimiye Camii              B) Eyüp Sultan Camii
C) Süleymaniye Camii     D) Şehzade Camii
E) Drina Köprüsü
 
13. Kuruluş döneminde padişah olmak Os­manlı soyunun elinde olması geleneğini değiştirerek padişahlığı babadan oğula ge­çen bir uygulama haline getiren Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. Murat                 B) II. Mehmet             C) I. Osman                
D) I. Bayezid            E) I. Mehmet
 
14. Aşağıdaki Osmanlı hükümdarlarının hangi­si döneminde saltanat hukukunun değişti­rilmesine yönelik yasalar uygulamaya ko­nulmuştur?
A) II. Murat döneminde             B) II. Selim döneminde
C) I. Mehmet döneminde        D) II. Mehmet döneminde
E) II. Bayezid döneminde
 
15.  Osmanlılarda vergi toplayanlara mültezim denirdi.
Aşağıdakilerden hangisi mültezimlerin vergi toplarken haksız uygulamalar yap­masının doğal sonuçlarından biridir?
A) Hazine gelirlerinin artması
B) Sınırların hızla genişlemesi
C) Ülke içinde huzursuzluğun yoğunlaş­ması
D) Ordu içindeki sorunların azalması
E) Tarım ürünlerinden elde edilen gelirle­rin artması
 
16.  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılar döne­minde yetişen ünlü ilim adamlarından biri değildir?
A) Yusuf Has Hacip           B) Ali Kuşçu
C) Sinan Paşa                   D) Akşemseddin
E)  Ebu's-Suut Efendi
 
17. Osmanlı'nın devlet işlerinin görüşüldüğü yeri olup, bugünkü hükümet, meclis ve yargıtayın görevini üstlenen kurum aşağı­dakilerden hangisidir?
A) Beylerbeylik      B) Enderun      C) Liva      D) Divan      E) Lonca
 
18.  Osmanlılarda yönetici kesimi içerisinde as­kerleri kapsayan meslek grubu aşağıdaki­lerden hangisidir?
A) Seyfiye      B) İlmiye      C) Kalemiye      D) Reaya      E) Nüzul
 
19. Aşağıdakilerden hangisi yönetim birimle­rinden biri değildir?
A) Sancak      B) Eyalet      C) Dirlik       D) Kaza      E) Köy
 
20. Osmanlılarda donanma komutanına hangi isim verilmiştir?
A) Emir'üs-Sevahil         B) Kadı Leşker
C) Beylerbeyi                  D) Levend
E) Kaptan-ı Derya
 
21.  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devlet yönetimi ile ilgili değildir?
A) Padişahlar devletin mutlak yöneticisidir.
B) Yönetimde hükümdar - Veraset siste­mi etkilidir.
C) Fatih'e kadar divan başkanlığını padi­şah yapmıştır.
D) Padişah çocukları sancaklara yönetim deneyimi kazanmak için gönderilmiş­lerdir.
E) Devletin önemli işleri divanda görüşül­müştür.
 
22.  Sancakların yönetiminden sorumlu olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kadı                     B) Beylerbeyi           C) Sadrazam               
D) Kadı asker         E) Sancak Beyi
 
23.  Merkeze bağlı eyaletlerin en büyük birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Köy      B) Nahiye      C) Eyalet      D) Kaza      E) Sancak
 
24.  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimari­sinin kapsamı içinde gösterilemez?
A) Saraylar     B) Minyatürler     C) Camiiler     D) Köprüler     E) Minareler
 
25.  "Kubbealtı Vezirleri" hangi seçenekte en güzel şekliyle tanımlanmıştır?
A) Arz Odası'nda görev yapan yöneticiler­dir.
B) Divan'da hiç söz hakkı olmayan görev­lilerdir.
C) Padişah'a yönetimde yardımcı olan yöneticilerdir.
D) Mali konularda görüş belirten divan üyeleridir.
E) Sadrazam'a bağlı olarak görev yapan ve Divan-ı Hümayun'da çeşitli konular­da görüş belirten görevlilerdir

CEVAPLAR: 1-C 2-E 3-E 4-E 5-C 6-E 7-D 8-C 9-A 10-E 11-B 12-bB 13-A 14-D 15-C 16-A 17-D 18-A 19-C 20-E 21-B 22-E 23-C 24-B 25-E
SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 5 ziyaretçi (33 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=