YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  I. Dünya Savaşı Testi
1.     "I. Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biri de Balkanlardaki faaliyetlerdir."
Balkanlar hangi devletlerarasında bir çıkar sorunu halindedir?
A)    Almanya - Avusturya - Macaristan
B)    ABD-İngiltere
C)    İngiltere - Sırbistan
D)    Rusya - Avusturya - Macaristan
E)    Sırbistan-Almanya
 
2.     Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Sa­vaşına katılan devletlerden biri olamaz?
A) Yunanistan            
B) Romanya
C) Sırbistan                
D) Polonya
E) Avusturya - Macaristan
 
3.     
I.     Sırbistan
II.     Polonya
III.   Arnavutluk
IV.   Yugoslavya
V.    Belçika
Yukarıdaki devletlerden hangileri I. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuştur?
A) I ve II                     
B) II ve III
C) II ve IV                  
D) I, III ve IV
E) III, IV ve V
 
4.     İngiltere'nin, zor durumda olan Rusya'ya yardım götürmek ve Osmanlı Devleti'nin Iran üzerinden Hindistan'ı tehdit etmesini önlemek amacıyla açtığı cephe aşağıdaki­lerden hangisidir?
A)    Kafkas Cephesi
B)    Çanakkale Cephesi
C)    Suriye Cephesi
D)    Kanal Cephesi
E)    Irak Cephesi
 
5.      Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Sava­şı'nın daha geniş alanlara yayılmasına ne­den olmuştur7
A)    ABD'nin İtilaf Devletler grubunu des­teklemesi
B)    Kanal Cephesi'nin açılması
C)    Osmanlı Devleti'nin İttifakların yanında savaşa girmesi
D)    Rus Çarlığının çökmesi
E)    Almanya'nın en güçlü kara ordusuna sahip olması
 
6.      "I. Dünya Savaşı'nın en önemli nedenlerin­den biri ekonomik yayılma ve sömürgecilik yarışıdır."
Almanya'nın sömürgecilikte geç kalması­nın temel nedeni aşağıdakilerden hangisi­dir?
A)    Alses - Loren bölgesinin Fransa'nın elinde olması
B)    Emperyalizm fikrine karşı olması
C)    Çok uluslu bir imparatorluk olması
D)    Siyasal birliğini geç tamamlamış ol­ması
E)    Askeri gücünün zayıf olması
 
7.      Aşağıdaki devletlerden hangisinin I. Dünya Savaşı'nda yer aldığı söylenemez?
A) Çekoslovakya       
B) Japonya
C) Bulgaristan            
D) Yunanistan
E) İtalya
 
8.     Aşağıdaki cephelerin hangisinde Arap Hal­kı İngilizlerle birlikte Osmanlıya karşı hare­ket etmiştir?
A)    Kafkas Cephesi
B)    Çanakkale Cephesi
C)    Hicaz Cephesi
D)    Galiçya Cephesi
E)    Makedonya Cephesi
 
9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na İttifak Grubu'nda girmesinin nedenlerinden değildir?
A)    İtilaf Devletleri'nin XIX. yüzyıldan itiba­ren Osmanlıya karşı izledikleri politika­ları
B)    Avusturya - Macaristan İmparatorluğu­nun Panslavizm ideali
C)    Turancılığı gerçekleştirmek fikri
D)    Savaşı Almanya'nın kazanacağı dü­şüncesi
E)    Yeni kaybedilen toprakları geri alma isteği
 
10. I. Dünya Savaşı'nın bitme sürecine girme­sinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuş­tur?
A)    Rusya'da 1917 İhtilali’nin çıkması
B)    Çanakkale'de İtilaf güçlerinin yenilme­si
C)    Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi
D)    Osmanlının Almanya'nın yanında sa­vaşa girmesi
E)    ABD'nin İtilafların yanında savaşa gir­mesi
 
11.   Avusturya'nın I. Dünya Savaşı sonunda iti­laf Devletleriyle imzaladığı antlaşma aşağı­dakilerden hangisidir?
A)    Brest - Litowsk Antlaşması
B)    Sevr Antlaşması
C)    Trianon Antlaşması
D)    Versay Antlaşması
E)    Sen-Jermen Antlaşması
 
12.   Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Sava­şı'nın sonuçlarından değildir?
A)    Merkezi İmparatorluklar yıkıldı.
B)    Cemiyet-i Akvam kuruldu.
C)    Akdeniz hâkimiyeti Almanya'ya geçti.
D)    Sömürgeciliğin yerini mandacılık aldı.
E)    Avrupa'nın haritası yeniden çizildi.
 
13.    Birinci Dünya Savaşı'nda itilaf Devletle­ri'nin;
I.      Rusya'ya askeri ve teknik yardım yap­mak
II.    Almanya'yı üçlü kıskaç altına alarak savaşı kısa sürede bitirmek
amacıyla açtıkları cephe aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Galiçya Cephesi
B)    Makedonya Cephesi
C)    Kafkas Cephesi
D)    Kanal Cephesi
E)    Çanakkale Cephesi

14.    Avrupa'da hammadde ve pazar ihtiyacın­dan kaynaklanan sömürgecilik yarışının
en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Bloklaşmaların oluşması
B)    Milli devletlerin kurulması
C)    Mandacılık fikrinin yaygınlaşması
D)    I. Dünya Savaşı'nın çıkması
E)    Yüzyıl Savaşları'nın patlak vermesi
 
15.    I. Dünya Savaşı sırasında aşağıdaki devlet­lerin hangisinin savaşa katılmasıyla Os­manlı - Alman bağlantısı kolaylaşmıştır?
A)    Romanya
B)    Bulgaristan
C)    Sırbistan
D)    Yunanistan
E)    Avusturya - Macaristan
 
16.    I. Dünya Savaşı öncesinde Almanya ile Fransa aşağıdaki bölgelerden hangisi üze­rinde çıkar anlaşmazlığına düşmüşlerdir?
A) Süveyş Kanalı       
B) Alses - Loren
C) Balkanlar               
D) Suriye
E) Kafkaslar
 
17.   Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Sava­şı'na diğerlerinden daha önce girmiştir?
A) İtalya                     
B) Bulgaristan
C) Yunanistan           
D) Romanya
E) Rusya
 
18.     Versay Antlaşmasıyla Almanya toprakları­nın büyük bir bölümünü kaybetmiştir.
Aşağıdaki devletlerden hangisinin Al­manya'dan toprak aldığı söylenemez?
A) Fransa                  
 B) Çekoslovakya
C) Yugoslavya           
D) Polonya
E) Belçika
 
19.      Birinci Dünya Savaşı sonunda yenilen dev­letlerle şartları çok ağır olan barış antlaş­maları imzalanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu barış antlaş­malarının ortak özelliklerinden biri değil­dir?
A)    Önemli ölçüde toprak kaybına neden olması
B)    Askeri birliklerin dağıtılmasını öngör­mesi
C)    Birçok sınır ve azınlık sorununu günde­me getirmesi
D)    Ağır ekonomik yükümlülükler içermesi
E)    Boğazları tüm devletlere açık duruma getirmesi
 
20. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde kurulan paktlar­dan biri değildir?
A) Lokarno Paktı        
B) Sadabad Paktı
C) Kellog Paktı           
D) Balkan Antantı
E) Varşova Paktı
 
21.      1925'te imzalanan Lokarno Paktı hangi devletin muhtemel bir saldırısına karşı ku­rulmuştur?
A) Fransa                  
B) Almanya
C) Avusturya            
D) Sovyet Rusya
E) İtalya
 
22.     Bulgaristan'ın Ege Denizi ile bağlantısının kesilmesi hangi antlaşmanın sonucunda olmuştur?
A)    Nöyyi Antlaşması
B)    Triyanon Antlaşması
C)    Londra Antlaşması
D)    Versay Antlaşması
E)    Sen Jermen Antlaşması
 
23.      I. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan ant­laşmalardan hangisiyle Avusturya ve Ma­caristan ayrı devletler haline gelmiştir?
A)    Versay Antlaşması
B)    Sen - Jermen Antlaşması
C)    Nöyyi Antlaşması
D)    Triyanon Antlaşması
E)    Sevr Antlaşması
 
24.     
I. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan;
I    Sen Jermen      
II.  Versay
III. Triyanon             
IV. Nöyyi
antlaşmalarının imzalanış sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)  I-II-IV-III          
B) II-I-IV-III
C) lll-ll-l-IV           
D) II-III-IV-I
E) IV-III-1-II
 
25.      Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarından biridir?
A)    Birleşmiş Milletlerin kurulması
B)    Arnavutluk'un bağımsızlığını kazanma­sı
C)    Kuzey Atlantik Savunma Paktı'nın im­zalanması
D)    Almanya'nın ikiye bölünmesi
E)    Avrupa'da yeni devletlerin kurulması

CEVAPLAR: 1-D 2-D 3-C 4-E 5-C 6-D 7-A 8-C 9-B 10-E 11-E 12-C 13-E 14-D 15-B 16-B 17-E 18-C 19-E 20-E 21-B 22-A 23-B 24-B 25-E
SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 86 ziyaretçi (142 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=