YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  Havza ve Amasya Genelgeleri
1.  Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geç­tikten sonra yaptığı ilk siyasi çalışma aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Amasya Genelgesi        B) Havza Genelgesi
C) Erzurum Kongresi         D) Sivas Kongresi
E) Amasya Görüşmeleri
 
2.  Mustafa Kemal Paşa üstü kapalı da olsa Milli Egemenlikten nerede bahsetmiştir?
A) Havza Genelgesi'nde     B) Erzurum Kongresi'nde
C) Sivas Kongresi'nde        D) Amasya Genelgesi'nde
E) Misak-ı Milli'de
 
3. Amasya Genelgesi'nin hazırlanması ya da yayınlanmasında aşağıdakilerden hangisi­nin etkisi yoktur?
A) Rauf (Orbay) Bey'in           B) Refet (Bele) Bey'in
C) Cemal Paşa'nın                D) Kazım Karabekir Paşa'nın
E) Ali Rıza Paşa'nın
 
4.  Anadolu'yu işgal eden devletlerden Yuna­nistan en çok hangi itilaf devleti tarafından desteklenip kışkırtılmış olabilir?
A) İtalya      B) ABD      C) Fransa      D) Rusya      E) İngiltere
 
5.     
      I.   Havza Genelgesi'nin yayınlanması
     II.   Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması
    III.   Amasya Genelgesi'nin yayınlanması
Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) I. II. III.     B) I. III. II.     C) II. III. I.      D) III. I. II.      E) II. I. III.
 
6.  Amasya Genelgesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Görüşmelere İsmet Paşa da katılmıştır.
B) Erzurum Kongresi'nden sonra yayın­lanmıştır.
C) Ulusal bir kongrenin toplanması karar­laştırılmıştır.
D) İlk olarak Erzurum'da toplanması ka­rarlaştırılmıştır.
E) Genelge sadece Karadeniz Bölgesi'ni ilgilendirmektedir.
 
7.  Amasya Genelgesi'nin aşağıdakilerden hangisine hazırlık amacı taşıdığı söylene­bilir?
A) Havza Genelgesi'ne          B) Sivas Kongresi'ne
C) Sevr Antlaşması'na           D) Mondros Ateşkesi'ne
E) Paris Barış Konferansı'na

8.  Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçtiğin­de aşağıdakilerden hangisinin yararına ça­lışmış
olamaz?
A) Wilson İlkeleri Derneği'nin
B) Trakya Paşaeli Derneği'nin
C) Trabzon Muhafaza-i Hukuk Derneği'nin
D) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Der­neği'nin
E) İşgalcilere karşı direnen Kuva-i Milliye'nin
 
9. Havza ve Amasya Genelgelerinin yayın­lanmasına aşağıdakilerden hangisi olumlu tepki göstermiştir?
A) Müdafaa-i Hukuk dernekleri      B) İtilaf Devletleri
C) Ermeni dernekleri                      D) İstanbul Hükümeti
E) Anadolu’daki azınlıklar
 
10.  Osmanlı Devleti yıkılmadan hemen önce aşağıdaki sorunlardan hangisiyle karşı kar­şıya kalmış olamaz?
A) Trablusgarp'ın İtalyanlarca işgal edil­mesiyle
B) Balkan uluslarının Ruslarca kışkırtılmasıyla
C) Rusya'nın Kırım'a asker çıkarmasıyla
D) Meşrutiyet Hareketi'ne karşı bir isya­nın başlamasıyla
E) Arap topraklarının İtilaflara kaptırılmasıyla
 
11.  Mustafa Kemal "Milli Teşkilat" kurma ve "ihtilal" fikrini ilk olarak aşağıdakilerden hangisiyle başlatmıştır?
A) Amasya Genelgesi      B) Havza Genelgesi      C) Erzurum Kongresi
D) Balıkesir Kongresi      E) Sivas Kongresi
 
12.  İstanbul Hükümeti'nin Türk Milleti'ne olan sorumluluğunu yerine getiremediği ilk de­fa aşağıdakilerin hangisiyle duyurulmuş­tur?
A) TBMM'nin Açılışı          B) Sivas Kongresi        C) Havza Genelgesi
D) Amasya Genelgesi    E) Erzurum Kongresi
 
13.
-  Amasya Genelgesi’nde "Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır."
-  Erzurum Kongresi'nde "Kuvay-ı Milliye'yi amil ve milli iradeyi hâkim kılmak esastır."
-  I. TBMM'de "TBMM"nin üstünde bir güç yoktur"
Bu kararlar aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Osmanlı Devleti'nin kurtarılacağının
B) Rejimin değişeceğinin
C) Hükümetin değişeceğinin
D) Bağımsızlık mücadelesi verileceğinin
E)  Uluslararası bir kamuoyu oluşturulacağının
 
14. Amasya Genelgesi'nde yer alan;
       I.    Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
      II.    İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.
     III.    Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
     IV.    Sivas'ta ulusal nitelikli bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştır.
Bu kararlardan hangileri halkın iradesini etkin kılmaya yöneliktir?
A) I ve II      B) III ve IV      C) Yalnız I      D) II ve III      E) Yalnız III 

15. Amasya Genelgesi’nde;
-    Ulusun bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü tehlikede­dir.
-    Ulusun geleceğini ulusun karar ve azmi kurtara­caktır.
görüşlerine yer verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu görüşlerde gözetilen unsurlardan biri değildir?
A) Bağımsızlık                 B) Ulusal egemenlik        C) Ülke bütünlüğü
D) Ulusun geleceği       E) Demokratik haklar
 
16.    Amasya Genelgesinden hemen sonra Mustafa Kemal, içişleri bakanı tarafından İstanbul’a çağrılmış. Erzurum Kongresi öncesi ise ordu müfettişliği görevinden alınmıştır.
İstanbul Hükümetinin bu tutumunda;
         I.   Ulusun gücüne güvenmemesi
        II.   İtilaf Devletlerinden çekinmesi
       III.   Kendi makamlarının tehlikeye gireceği kor­kusu
gibi etkenlerden hangisi etkili olmuştur?
A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) I ve II      D) II ve III      E) I. II ve III
  
17.     Amasya Genelgesi'nde;
     I.    Vatanın bütünlüğü ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
    II.    İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.
   III.    Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
maddelerinden hangisi ya da hangileri Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesini ortaya koymuştur?
A) Yalnız l      B) Yalnız II      C) Yalnız III      D)  I ve II      E)  II ve III
 
18. "22 Haziran 1919 tarihli Amasya genelgesi, "De­mokratik ve Cumhuriyet esaslarına dayalı yeni bir dev­letin kurulması yolunda atılan ilk adımdır."
Amasya genelgesinde alınan kararlardan hangisi yukarıdaki ifadeyi kanıtlar niteliktedir?
A) Vatanın bütünlüğü Milletin bağımsızlığı tehlikededir.
B) Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtara­caktır.
C) Osmanlı Hükümeti üzerine düşen görevi yerine geti­rememektedir.
D) Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir heyetin kurulmalıdır.
E)  Anadolu'nun en güven verici yeri olan Sivas'ta milli bir kongre toplanmalıdır.                                              
 
19. Mustafa Kemal, Amasya Genelgesi ile Kurtuluş Sava­şı'nın iki yönünü de ortaya koymuştur: Ulusal bağım­sızlığı ve ulusal egemenliği gerçekleştirmek.
Genelge'de yer alan;
       I.     Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikede­dir.
      II.     Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
     III.     İstanbul Hükümeti sorumluluklarının gereğini yeri­ne getirememektedir.
kararlarından hangileri, ulusal egemenliğin bir yöntem olarak öne çıkmasının temel gerekçesini oluşturur?
A) Yalnız II       B) Yalnız III      C) I ve II      D) II ve III      E) I, II ve III
 
20. Havza Genelgesi'nin yayınlanmasının amacı halkın iş­gallere karşı tepki göstermesini sağlamaktır.
Buna göre öncelikle aşağıdakilerden hangisi bu ge­nelgenin amacına ulaştığının kanıtıdır?
A) Amasya Görüşmeleri'nin yapılması
B) Kuva-i Milliye birliklerinin oluşması
C) TBMM'nin açılması
D) İşgal karşıtı miting ve protestolar düzenlenmesi
E) Direniş cemiyetlerinin kurulması
 
21. Mustafa Kemal'in görev ve yetkilerinin hükümet tarafından geri alınmasında Amas­ya Genelgesinin özelliklerinden hangisi daha çok etkili olmuştur?
A) Kurtuluş Savaşının öncü kadrosunu ortaya çıkarması   
B) İşgallere karşı olması
C) Sivas kongresini örgütlemesi
D) Bağımsızlık ve ihtilal bildirisi olması
E) Kaderciliğin yerine akılcılığı savunması
 
CEVAPLAR: 1-B 2-D 3-E 4-E 5-E 6-C 7-B 8-A 9-A 10-C 11-A 12-D 13-B 14-E 15-E 16-E 17-D 18-B 19-A 20-D 21-D
SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 86 ziyaretçi (195 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=