YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  Gerileme Dönemi Testi
1. Osmanlı Devleti Gerileme döneminde aşa­ğıdaki devletlerden hangisiyle savaşmış olamaz?
A) Iran       B) Rusya      C) Memlûk      D) Venedik      E) Avusturya
 
2.  Osmanlılar aşağıdaki antlaşmalardan han­gisini, kazandığı savaştan sonra imzala­mıştır?
A) Küçük Kaynarca Antlaşması'nı    B) Aynalıkavak Antlaşması'nı
C) Yaş Antlaşması'nı                          D) El - Ariş Antlaşması'nı
E) Pasarofça Antlaşması'nı
 
3.  "I. Abdülhamit, tahta çıkar çıkmaz Rusya ile daha önce 1768'de başlayan savaşları ...................Antlaşması ile bitirdi."
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki antlaşmalar­dan hangisi getirilmelidir?
A) Yaş                              B) Belgrat             C) Pasarofça             
D) Küçük Kaynarca       E) Prut
 
4.  Deniz Mühendishanesi'nin kuruluş çalış­maları hangi padişah döneminde başlatıl­mıştır?
A) III. Mustafa      B) III. Ahmet      C) I. Mahmut      D) III. Selim      E) II. Mahmut
 
5.  Aşağıdakilerden hangisi III. Selim'in yaptı­ğı ıslahatlardan biridir?
A) Hendesehane'nin kurulması
B) itfaiye Örgütü'nün kurulması
C) Sened-i İttifak'in imzalanması
D) Sürat Topçuları Ocağı'nın kurulması
E) Resmi Devlet Matbaası'nın kurulması
 
6.  Çeşme'de Osmanlı donanmasının yakılma­sında önemli rol oynayan iki devlet hangi seçenekte doğru olarak eşleştirilmiştir?
A) İngiltere - Fransa     B) İngiltere - Rusya        C) Rusya - Fransa        
D) Rusya - Venedik     E) Venedik - İspanya
 
7.   Rusya ile 1774'te imzalanan Küçük Kaynar­ca Antlaşması Osmanlılar açısından ağır şartlar taşıyan bir antlaşmadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu antlaşmanın maddelerinden biri değildir?
A) Azak ve Kılburun kaleleri Rusya'ya bı­rakılacak
B) Rus savaş gemileri Boğazlardan ser­bestçe geçebilecek
C) Rusya'ya 7,5 milyon savaş tazminatı ödenecek
D) Rusya İstanbul'da sürekli elçi bulundu­rabilecek
E) Osmanlı ülkesindeki Ortodoksların ko­ruyuculuğu Rusya'ya bırakılacak

8.  Aşağıdakilerden hangisi Küçük Kaynarca Antlaşması'nı pekiştiren bir antlaşmadır?
A) Prut Antlaşması                   B) Belgrat Antlaşması
C) Pasarofça Antlaşması       D) Edirne Antlaşması
E) Aynalıkavak Antlaşması
 
9.  Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri'ndeki yeniliklerden biri değildir?
A) Resmi devlet matbaasının kurulması
B) İtfaiye Örgütü'nün kurulması
C) Çiçek aşısının yapılması
D) Geçici elçiliklerin kurulması
E) Kâğıt imalathanesinin açılması
 
10.   
       I.  1754 – 1757 yılları arasında hükümdarlık yapmıştır.
      II.   Uğursuz bir padişah olarak kabul edil­mektedir.
     III.  Daha önce başlayan barış dönemi de­vam etmiştir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen Osmanlı Padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
A) III. Ahmet              B) I. Mahmut              C) III. Osman             
D) III. Mustafa          E) I. Abdülhamit
 
11. Aşağıdakilerden hangisi Gerileme döne­minde (1699 – 1792) görev yapan yenilikçi devlet adamlarından biri değildir?
A) Baron dö Tot                          B) Fazıl Mustafa Paşa
C) Humbaracı Ahmet Paşa     D) Koca Ragıp Paşa
E) Yirmisekiz Çelebi Mehmet
 
12.  Osmanlılar Prut Savaşı'nın hemen ardın­dan Rusya ile hangi antlaşmayı imzalamış­lardır?
A) Pasarofça Antlaşması'nı           B) İstanbul Antlaşması'nı
C) Belgrat Antlaşması'nı               D) Prut Antlaşması'nı
E) Bahçesarayı Antlaşması'nı
 
13. Osmanlı Devleti'nin yaptığı antlaşmalar­dan hangisi diğerlerine göre daha fazla ka­yıpların verildiği antlaşmadır?
A) Karlofça                      B) Prut                    C) Belgrat                  
D) istanbul (1700)        E) Pasarofça
 
14.  İsveç Kralı'nın Ruslardan kaçarak Osmanlı­lara sığınması hangi savaşa neden olmuş­tur?
A) Petervaradin Savaşı'na    B) 93 Harbi'ne
C) Cehrin Savaşı'na              D) Erdel Savaşı'na
E) Prut Savaşı'na
 
15.  Osmanlılar 1724 - İstanbul Antlaşması'nı hangi devlet ile imzalamıştır?
A) Iran                   B) Fransa              C) Rusya                    
D) İngiltere           E) Avusturya
 
16.  Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Antlaş­ması ile kaybedilmesine rağmen III. Ah­met'in geri aldığı yörelerden biridir?
A) Podolya        B) Ukrayna            C) Mora                     
D) Belgrat         E) Kudüs
 
17.  Rusya ile yapılan aşağıdaki antlaşmalar­dan hangisi Osmanlılar ile Ruslar savaş yapmadan imzalanmıştır?
A) Hünkâr iskelesi Antlaşması   B) Prut Antlaşması
C) Belgrat Antlaşması                 D) Küçük Kaynarca Antlaşması
E) Yaş Antlaşması
 
18.  Lale Devri'nde başlayan Osmanlı - Iran sa­vaşları hangi antlaşmayla sona ermiştir?
A) Prut Antlaşması ile
B) Serav Antlaşması ile
C) Belgrat Antlaşması ile
D) Vezir Ahmet Paşa Antlaşması ile
E) Aynalıkavak Antlaşması ile
 
19. Osmanlılar I. Mahmut döneminde aşağıda­kilerden hangisiyle uğraşmış olamaz?
A) İran Savaşları'yla
B) Askeri yeniliklerle
C) Elçilerin sürekli hale getirilmesiyle
D) Ordunun örgütlenmesiyle
E) Hendesehane'nin kurulmasıyla
 
20. Osmanlılar III. Ahmet döneminde (1703 -1730) aşağıdakilerden hangisiyle savaşmış olamaz?
A) Rusya                  B) İsveç            C) Venedik                 
D) Avusturya            E) Iran
 
21.  1768 Seferinin (Osmanlı - Rus Savaşı) ger­çek nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rusların 1739 Belgrat Antlaşmasını bozmaları
B) Avusturya'nın Rusları savaşa kışkırt­ması
C) Padişah III. Mustafa'nın savaş yanlısı olması
D) Lehistan'ın Avusturya - Prusya ve Rus­ya arasında paylaşılması
E) Rusların Lehistan işlerine karışmaları
 
22. Prut seferinin (1711 Osmanlı - Rus Savaşı) en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisi­dir?
A) Azak kalesi ve çevresinin geri alınmak istenmesi
B) İsveç kralı XII. Şarl'ın kışkırtmaları
C) Padişah III. Ahmet'in savaş yanlısı ol­ması
D) Rusların Akdeniz'e inmek istemeleri
E) Kırım Hanı Devlet Giray'ın kışkırtmaları
 
23.     
       I.   AynalıkavakTenkihnamesi
      II.   Ziştovi Antlaşması
     III.   Yaş Antlaşması
Yukarıdaki antlaşmalardan hangisi ya da hangilerinde Kırım sorunu gündeme geti­rilmemiştir?
A) Yalnız l      B) I. ve II      C) Yalnız II.      D) II. ve III.     E) Yalnız III.
 
24. 1736 -1739 yılları arasında yapılan Osman­lı - Rus - Avusturya savaşlarında Osmanlı ordularının üstün gelmelerinin nedeni aşa­ğıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı Ordusunun sayıca fazla olma­sı
B) Avusturya ile Rusya'nın kendi araların­da anlaşamaması
C) Rusların işgal ettiği yerlerde Avus­turya'nın da gözü olması
D) Osmanlı ordusunun I. Mahmut devrin­de yenileştirilmiş olması
E) İsveç'in de Rusya'ya savaş ilan etmiş olması
 
25.  Osmanlılar Prut barışının hangi maddesi ile sefere çıkış amacını gerçekleştirmişler­dir?
A) Azak kalesi ve çevresinin geri alınacak olması
B) İsveç kralı XII. Şarlın ülkesine dönebi­lecek olması
C) Rusların İstanbul'da devamlı bir elçi bulunduramayacak olması
D) Osmanlı esirlerinin geri verilecek ol­ması
E) Rusların Lehistan işlerine karışmaya­cak olması

CEVAPLAR: 1-C 2-D 3-D 4-A 5-E 6-B 7-C 8-E 9-A 10-C 11-B 12-D 13-A 14-E 15-C 16-C 17-A 18-D 19-C 20-B 21-E 22-B 23-C 24-D 25-A
SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 5 ziyaretçi (21 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=