YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  Deneme Sınav-10
1. 
      I.     On iki Hayvanlı Türk Takvimi’nin hazırlanması
     II.     Orhun Kitabeleri’nin yazılması
    III.     Alfabe ve matbaanın kullanılması
Faaliyetlerinden hangileri İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinde bilimsel ve kültürel alanda gelişmeler sağlandığının kanıtı olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III        D) I ve III          E) I, II ve III
 
2.
       I.     Türklerin değişik inançları benimsemesi
      II.     Göçebe hayatın yaygın olması
     III.     Yazılı kanunların olmaması
İslamiyet’ten önceki Türk Devletlerinde uzun süreli hapis cezalarının görülmeme nedeni yukarıdakilerden hangisidir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III         D) II ve III        E) I, II ve III
 

3.
       I.     Danişmend Gazi Destanı
      II.     Göç Destanı
     III.     Battal Gazi Destanı
Yukarıdaki destanlardan hangisi/hangileri Danişmentliler Dönemine aittir?
A) Yalnız        IB) Yalnız II        C) Yalnız III       D) I ve II        E) I ve III
 
 4.
      I.     Divandan Meclis-i Mebusan'a geçiş,
     II.     Medreseden Enderun'a geçiş,
    III.     Yeniçeri Ocağından Nizam-ı Cedit'e geçiş,
    IV.     Mecelle'den Medeni Kanuna geçiş
     V.     Monarşiden Meşrutiyet'e geçiş,
Osmanlı Devleti'nde görülen yukarıdaki uygulamalardan hangileri, halkın yönetime katılması anlayışına katkıda bulun­muştur?
A) I ve II       B) I ve V         C) II ve III          D) I, IV ve V         E) II, III ve IV
 
5.   Türk töresini yazılı hale getirerek ilk Osmanlı Örfi Hukuk kurallarını bütün halinde ortaya çıkaran kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osman Bey                      B) Orhan Bey
C) Fatih Sultan Mehmet     D) Kanuni Sultan Süleyman
E) I. Ahmet
 
 6.
      -    Osmanlıcılık
      -    İslamcılık
      -    Batıcılık
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yukarıdaki fikir akımlarının ortaya çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeni topraklar elde etmek
B)  Devletin dağılmasını engellemek
C)  Büyük devletleri memnun etmek
D)  Azınlıkların devletten ayrılmasını sağlamak
E)  Eğitim kurumlarının laikleşmesini sağlamak
  
7. 
      I.    II. Mahmut döneminde müsadere geleneğinin kaldırıldığı açıklanmıştır.
     II.    Tanzimat Fermanı'nda. Osmanlı hâkimiyetindeki herkesin can, mal ve namus güvenliğinin sağlanacağı belirtilmiştir.
    III.    Islahat Fermanı"nda. Gayri Müslimlere devlet memuru olabilme hakkı verilmiştir.
Bu gelişmelere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A)  Sosyal devlet anlayışının geliştiğine
B)  Azınlıkların da bürokraside yer alacağına
C)  Kişi hak ve özgürlüklerinin korunacağına
D)  Halkın devlet yönetiminde söz sahibi olduğuna
E)  Özel Mülkiyetin devlet güvencesine alındığına
 
8.   Yabancı devlet vatandaşlarının Osmanlı topraklarında mal-mülk sahibi olmaları aşağıdakilerin hangisiyle başlamıştır?
A) Sened-i İttifak        B) Tanzimat Fermanı         C) Islahat Fermanı        
D) I. Meşrutiyet           E) II. Meşrutiyet
 
9. 
       I.     Ülke bütünlüğünü koruma
      II.     Halkın yönetime katılımını sağlama
     III.     Mısır sorununun çözümlenmesinde Avrupalı devletlerin desteğini sağlama
     IV.    Yeniçeri Ocağını ortadan kaldırma
Tanzimat Fermanı’nın yayınlanmasında yukarıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) I ve II          B) II ve III        C) III ve IV          D) I ve III          E) II ve IV
 
10.    İtalya, Osmanlı Devleti’nin asker göndermemesine rağmen Trablusgarp’ta büyük bir direnişle karşılaşmıştır. İtalya bu direniş karşısında,
         I.     Çanakkale Boğazını kuşatmak
        II.     Fransa ve İngiltere’den askeri yardım istemek
       III.    12 Adaları işgal etmek
Eylemlerinden hangilerine yönelmiştir?
A) I ve II        B) II ve III         C) Yalnız III        D) I ve III            E) I, II ve III 

11.  
Aşağıdaki Cemiyetlerden hangisi Ermenilere karşı mücadele etmiştir?
A) Trakya-Paşaeli Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Reddi İlhak Cemiyeti
D) İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti
E)  Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti
  
12.
        I.    Vatanın bütünlüğü ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
       II.    İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.
      III.    Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
Amasya Genelgesi'nin yukarıdaki maddelerinden hangisi ya da hangileri Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesini ortaya koymuştur?
 A) Yalnız l       B) Yalnız II         C) Yalnız III           D) I ve II           E) II ve III
  
13.  
         I.    Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
        II.    Amasya Görüşmeleri
       III.    1924 Anayasa’sı
       IV.    Tekâlif-i Milliye Emirleri
        V.    Hıyanet-i Vataniye Kanunu
“TBMM’ye karşı ayaklananlar, varlığını inkâr edenler vatan haini sayılacak ve gerekirse ölümle cezalandırılacaktır.” kararı yukarıdakilerin hangisinde yer almıştır?
 A) I             B) II             C) III            D) IV            E) V
 
14.
        I.    Milli Mücadele hareketine düşman yöneticileri görevden alması
       II.    Misak-ı Milli kararlarını dünya kamuoyuna duyurması
      III.    Ali Fuat Cebesoy’u Batı Anadolu Kuva-yi Milliye komutanlığına ataması
Temsil Heyetinin yukarıdaki faaliyetlerinden hangisi onun hükümet gibi hareket ettiğini göstermektedir?
A) Yalnız I         B) Yalnız II       C) Yalnız III       D) I ve II         E) I ve III
 
15. Son Osmanlı parlamentosunun 28 Ocak 1920 tarihinde aldığı Misak-ı Milli kararlarında aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir hüküm yer almamıştır?
A) Savaş tazminatı          B) Kapitülasyonlar             C) Azınlık hakları
D) Sınırlar                         E) Boğazlar
 
16.  Kurtuluş Savaşı cepheleri içerisindeki Güney Cephesinde Kuva-yı Milliye birlikleri işgalci devletlere karşı başarı sağlamışlardır.
TBMM bu cephedeki askeri başarıyı hangi antlaşmayla siyasi başarıya dönüştürmüştür?
A) Lozan Antlaşması                        B) Gümrü Antlaşması
C) Ankara Antlaşması                     D) Kars Antlaşması
E) Mudanya Ateşkes Antlaşması
 
17.
        I.     I. İnönü Savaşı sonrasında TBMM ile Sov­yet Rusya arasında Moskova Antlaşması­nın imzalanması
       II.     II. İnönü Savaşı sonrasında İtalyanların Anadolu'yu terk etmeye başlaması
      III.     Sakarya Savaşı sonrasında TBMM ile Fran­sa'nın Ankara Antlaşması'nı imzalaması
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri, Kurtuluş Savaşı sırasında İtilaf Devletleri her askeri başarısızlık sonrasında kendi aralarında anlaşmazlığa düşmüşlerdir yargısına örnek olarak gös­terilebilir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II       C) I ve II          D) I ve III         E) II ve III
  
18.  Şeyh Sait İsyanı ile Menemen Olayı’nın ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İngiliz kışkırtmalarının olayların başlamasında etkili olmaları
B) Halkın dini duygularını istismar ederek ortaya çıkmaları
C) Yeniliklere karşı olmaları
D) Laikliğe karşı olmaları
E) Askeri tedbirlerle bastırılmaları
  
19.  Türkiye’nin Lozan Antlaşması sonrasında Misak-ı Milli ile ilgili sorunlarını halletmeye yönelik politikası aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmıştır?
A)  Hatay’ın Anavatana katılmasıyla     B)  Sadabat Paktı’nın kurulmasıyla
C) Milletler Cemiyeti’ne giriş ile            D) Balkan Antantı’nın kurulmasıyla
E) Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile
  
20.
        I.    Yabancı okullar Sorunu
       II.    Irak Sınırı
      III.    Suriye Sınırı
      IV.    Boğazlar Sorunu
Yukarıdakilerden hangileri 1923–1930 yılları arasındaki Türkiye’nin çözüme kavuşturduğu dış politik gelişmelerdendir?
 A) I ve III         B) I ve II         C) II ve III         D) III ve IV          E) II ve IV
 
21. 
        I.    Saltanatın kaldırılması
       II.    Cumhuriyetin ilanı
      III.    Çok partili hayata geçiş
      IV.    Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
Yukarıda verilen inkılâpların hepsi en çok aşağı­dakilerden hangisine yöneliktir?
A) Osmanlı saltanatını sona erdirmeye
B) Bağımsız bir Türk devletini kurmaya
C) Çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmaya
D) Ulusal iradeyi ülke geleceğine egemen hale getirmeye
E) Siyasal hayatta kadınların yönetimine geçmesini sağlamaya
  
22.
       I.   Çağa ayak uyduramayan kurum ve kuruluşları orta­dan kaldırarak yenileşmeyi amaçlar.
      II.   Sınıflaşmanın önüne geçmeyi ve böylece toplumsal birliğin sağlanmasına çalışır.
     III.   Vicdan hürriyetini, düşünce özgürlüğünü esas alır.
     IV.   Ulusal egemenliği prensip edinir.
Bu verilenlerle aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bağlantı kurulamaz?
A) Halkçılık     B) İnkılâpçılık    C) Devletçilik   D) Lâiklik     E) Cumhuriyetçilik    

23. 
İzlenecek ekonomik politikayı belirlemek ve Milli Ekonomi ilkesini gerçekleştirmek amacıyla toplanan İzmir İktisat Kongresinde “Ham­maddesi yurt içinde bulunan sanayi dallarının kurul­ması” kararı alınmıştır.
Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi da­ha çok amaçlanmıştır?
A) Özel teşebbüsü desteklemek
B) Dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak
C) Hammadde ihraç etmek
D) Ekonomik ilişkileri geliştirmek
E) Yatırımların devlet eliyle gelişmesini sağlamak
 
24.   23 Nisan 1920’de TBMM'nin açılmasıyla meclis hükümeti kurulmuş, başkanlığına da Mustafa Kemal getirilmiştir. Bu yönetim şekli Cumhuriyetin ilanına kadar sürmüştür.
Buna göre, Mustafa Kemal'in 1920 -1923 yılları arasında üstlendiği görevler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başbakanlık - Doğu Cephesi Komutanlığı
B) Meclis Başkanlığı - Başbakanlık
C) Genelkurmay Başkanlığı - Batı Cephesi Komutanlığı
D) Başkomutanlık - Temsil Heyeti Başkanlığı
E)  Temsil Heyeti Başkanlığı - Meclis Başkanlığı
 
25. 
        I.    Beş yıllık kalkınma planının uygulanması
       II.    Kapitülasyonların kaldırılması
      III.    Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kabulü
      IV.    Kabotaj Kanunu'nun kabulü
       V.    Aşar vergisinin kaldırılması
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri amaç yönünden aynı ve birbirinin devamı şeklindedir?
A) II ve III        B) I ve V         C) II ve IV         D) I ve II           E) IV ve V
 
26.
         I.    Kapitülasyonların kaldırılmış olması,
        II.    Osmanlı topraklarından ayrılarak kurulmuş başka devletlerin de olması,
       III.    Borçları ödeyemeyecek durumda olması
TBMM’nin Lozan Konferansında, Osmanlı borçlarının yalnızca kendisine ait olmadığını belirtip, borçların hepsi yerine, bir bölümünü ödeme konusunda ısrar etmesi, aşağıdakilerden hangisi ya da hangilerinin göstergesidir?
A) Yalnız I       B) Yalnız III         C) I ve II          D) I ve III         E) II ve III
 
27.
        ·    Medeni Kanun
        ·    Soyadı Kanunu
        ·    Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
Aşağıdaki alanlardan hangisinde yapılmış inkılâplara örnek gösterilebilir?
A) Eğitim                B) Hukuk                  C) Sosyal                   
D) Siyasal              E) Ekonomik
 
28.  17 Kasım 1924'de ilk muhalefet partimiz olan Terakkiperver Cumhuriyet fırkası Kazım Karabekir tarafından ku­rulmuştur. Ekonomide Liberalizm ilkesini benimseyen bu parti bir süre sonra yeniliklere ve rejime karşı olanların sığın­dığı bir parti durumuna gelmiş ve kapatılmıştır.
Buna göre; partinin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi yenilik karşıtı kişilerin partiye sığınma­sında etkili olduğu söylenebilir?
A)  Partinin "dini düşüncelere saygılı olunacaktır" ilkesini benimsemesi
B)  Mustafa Kemal'in arkadaşları tarafından kurulması
C)  İlk muhalefet partisi olması
D)  Kazım Karabekir tarafından kurulmuş olması
E)  Ekonomide Liberalizm ilkesini benimsemesi
 
29.
         I.    Cumhuriyetçilik
        II.    Milliyetçilik
       III.    Halkçılık
       IV.    Devletçilik
        V.    Laiklik
Milli ekonomi ilkesi yukarıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?
A) I ve II        B) II ve III          C) III ve IV           D) II ve IV            E) IV ve V
 
30. 
         I.    Sınır güvenliği
        II.    Bağımsız devlet anlayışı
       III.    Yurtta barış, dünyada barış politikası
       IV.    Dünyadaki gelişmeleri göz önünde bulundurma
Türkiye’nin II. Dünya Savaşı tehlikesine karşı Balkan Devletleriyle Balkan Antantı’nı, Doğu’daki ülkelerle Sadabat Paktı’nı imzalayarak sınırlarını güvence altına alması, yukarıda verilenlerden hangileriyle ilgilidir?
A) I ve II          B) II ve III         C) II, III ve IV         D) I, III ve IV          E) Yalnız II

CEVAPLAR: 1-E 2-B 3-E 4-B 5-C 6-B 7-D 8-C 9-D 10-D 11-B 12-D 13-E 14-E 15-A 16-C 17-E 18-A 19-A 20-B 21-D 22-C 23-B 24-B 25-C 26-E 27-C 28-A 29-D 30-D
SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 1 ziyaretçi (20 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=