YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  Deneme Sınavı-9
1.  
        I.      Soğd
       II.      Orhon
      III.      Uygur
Yukarıdaki alfabelerden hangisi veya hangileri Türklere özgü değildir?
A) Yalnız I          B) Yalnız II          C) Yalnız III           D) I ve II           E) I, II ve III
 
2. 
       I.      Maden işçiliği
      II.      Dokumacılık yapma
     III.      Mabetler inşa etme
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri İslamiyet’ten önce Orta Asya’da yaşayan Türklerin uğraşıları arasında yer almaktadır?
A) Yalnız I         B) Yalnız II          C) Yalnız III           D) I ve II          E) I, II ve III
 
3.
       I.      Kutadgu Bilig   
      II.      Satuk Buğra Han Destanı
     III.      Ordubalık Yazıtları
Yukarıdaki eserlerden hangisi veya hangileri Türk – İslam uygarlığının ortaya çıkarmış olduğu eserlerden biri değildir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II          C) Yalnız III          D) I ve II           E) II ve III
 
4.
       I.      Üyelerini halkın seçmesi
      II.      Üyelerini padişahın belirlemesi
     III.      Son sözün padişaha ait olması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Divan örgütü ile I. Meşrutiyet Meclisi arasındaki ortak özelliktir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II         C) Yalnız III          D) I ve II          E) II ve III
 
5.
         I.      Sekban-ı Cedit
        II.      Cebeci Ocağı
       III.      Eşkinci Ocağı
Yukarıdaki askeri ocaklardan hangisi veya hangileri Avrupa’nın askeri sistemi göz önüne alınarak kurulmamıştır?
A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III         D) I ve II           E) II ve III
 
6.
        I.      İznik Yeşil Camii
       II.      Topkapı Sarayı
      III.      İstanbul Şehzadebaşı Camii
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri erken dönem Osmanlı mimari eserlerindendir?
A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) Yalnız III        D) I ve II           E) II ve III
 
7.   Dar-ı Şura-yı Babıali ve Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye gibi meclisler aşağıdakilerden hangisi döneminde açılmıştır?
A) III. Selim                   B) II. Mahmut                  C) Abdülmecit
D) Abdülaziz                 E) II. Abdülhamit
 
8.
           I.      İlk kez dış borçlanmaya gidilmesi
          II.      İlk bankanın kurulması
         III.      İlk kez Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Tanzimat Dönemi gelişmelerindendir?
A) Yalnız I           B) Yalnız II            C) Yalnız III        D) I ve II         E) I, II ve III
 
9.
             I.       Prusya ve Belçika anayasaları örnek alınmıştır
            II.       Osmanlı Devletinin ilk anayasasıdır
           III.        Kadınlar oy kullanma hakkına sahiptir
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kanun-i Esasi’nin özelliklerinden değildir?
A) Yalnız I         B) Yalnız II          C) Yalnız III          D) I ve II           E) II ve III
 
10.   Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşları sonunda imzalanan antlaşmalardan biri değildir?
A)   İstanbul Antlaşması
B)   Londra Antlaşması
C)   Atina Antlaşması
D)   Berlin Antlaşması
E)   Bükreş Antlaşması
 
11.
         I.      Savaşın geniş alana yayılması
        II.      Savaş süresinin uzaması
       III.      Savaşı İttifak Devletlerinin kazanması
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinin, yukarıdakilerden hangisi veya hangilerine neden olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I         B) Yalnız II           C) Yalnız III          D) I ve II           E) I, II ve III
 
12.   Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in gerçekleştirmiş olduğu etkinliklerden biri değildir?
A) Derne ve Tobruk’ta İtalyanlarla mücadele etmesi
B) Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri alması
C) Çanakkale Boğazını savunması
D) İstanbul hükümeti temsilcisi ile Amasya Protokolü’nü yapması
E)  Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin başkanlığını yapması
 
13.
         I.      Kuvayı İnzibatiye Ayaklanması
        II.      Şeyh Sait Ayaklanması
       III.      Menemen Ayaklanması
Yukarıdakilerin hangisi veya hangilerinde İngilizlerin etkisi olmuştur?
A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) Yalnız III          D) I ve II             E) II ve III
 
14.  
         I.      Büyük Taarruz
        II.      TBMM’nin diplomatik başarısı
       III.      Yöre halkının direniş göstermesi
20 Ekim 1921 tarihinde yapılan Ankara Antlaşmasında yukarıdakilerden hangisi veya hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III          D) II ve III            E) I, II ve III
 
15.   Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM döneminde imzalanmamıştır?
A) Moskova Antlaşması
B) Montrö Antlaşması
C) Türk-Afgan Dostluk Antlaşması
D) Türk-Ukrayna Dostluk Antlaşması
E) Kars Antlaşması
 
16.
        I.      Kongreler tertip etmek
       II.      Bölgesel direnişi örgütlemek
      III.      Milis güçleri desteklemek
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ulusal cemiyetlerin sağladığı yararlardandır?
A) Yalnız I          B) Yalnız II         C) Yalnız III         D) I ve II          E) I, II ve III
 
17. İstanbul ve Boğazların Mudanya Antlaşması ile TBMM Hükümeti’ne bırakılması, Osmanlı Devleti’nin hangi alandaki varlığını sona erdirmiştir?
A) Hukuki         B) Fiili                C) Kültürel          D) Dinsel        E) Sosyal
 
18.
         I.      Kapitülasyonların
        II.      Musul sorunu 
       III.      Nüfus mübadelesi
Lozan’da görüşülen yukarıdaki konulardan hangisi veya hangilerinin İtilaf Devletlerinin genelini ilgilendirdiği söylenebilir?
A) Yalnız I          B) Yalnız II         C) Yalnız II         D) I ve II           E) II ve III
 
19.
         I.      Savaş tazminatı
        II.      Suriye sınırı
       III.      Oniki Ada
Lozan’da kararlaştırılan yukarıdaki konulardan hangilerinde sonradan bir değişiklik olmuştur?
A) Yalnız I         B) Yalnız II          C) Yalnız III        D) I ve II          E) II ve III
 
20. Aşağıdakilerin hangisinde ulusallaştırma amacı söz konusu değildir?
A) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
B) Kapitülasyonların kaldırılması
C) Yabancıların elindeki demiryollarının satın alınması
D) Yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanması
E) Yeni takvim, saat ve üçlülerin kabulü
 
21.
        I.      Medreselerin kapatılması
       II.      Yabancı okulların devlet kontrolü altına alınması
      III.      Tüm okulların MEB’e bağlanması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin gerçekleştirilmesinde farklı programlarla eğitim yapılması ve ikiliklerin önlenmesi amaçlanmıştır?
A) Yalnız I          B) Yalnız II            C) Yalnız III           D) I ve II            E) I, II ve III
 
22. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesi bağımsız devlet anlayışının bir gereği olduğu savunulabilir?
A) Halifeliğin kaldırılması
B) Kapitülasyonların kaldırılması
C) Saltanatın kaldırılması
D) Harf İnkılâbının gerçekleştirilmesi
E) Cumhuriyetin ilanı
 
23.
          I.     Takrir-i Sükûn Kanunu
         II.     Hıyanet- Vataniye Kanunu
        III.     Başkomutanlık Kanunu
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri TBMM’nin açılmasından sonra çıkan ayaklanmaları bastırmak amacıyla çıkarılmıştır?
A) Yalnız I         B) Yalnız II            C) Yalnız III           D) I ve II           E) II ve III
 
24.
         I.      Hatay Sorunu
        II.      Irak Sınırı
       III.      Kapitülasyonlar
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Atatürk Döneminde bizim aleyhimize çözümlenmiştir?
A) Yalnız I         B) Yalnız II          C) Yalnız III          D) I ve II           E) II ve III
 
25.
               I.     Boğazlar Komisyonu
              II.     Kapitülasyonlar
             III.     Kabotaj uygulaması
Montrö Sözleşmesi ile yukarıdakilerden hangisi veya hangilerine son verilmiştir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II         C) Yalnız III          D) I ve II            E) I, II ve III
 
26. Aşağıdakilerden hangisinin halkın kültürel gelişimini sağlama amacına yönelik olduğu söylenemez?
A) Halkevlerinin açılması
B) Millet Mekteplerinin açılması
C) Köy Enstitülerinin açılması
D) Müzelerin açılması
E) İstatistik Enstitüsünün kurulması
 
27.
         I.      Medeni Kanun’un kabulü
        II.      Mecelle’nin yürürlükte kaldırılması
       III.      Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin laiklik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenebilir?
A) Yalnız I         B) Yalnız II           C) Yalnız III          D) I ve II             E) I, II ve III
 
28.   Aşağıdakilerin hangisi Medeni Kanun’un kapsamında yer almaktadır?
A) Toplumsal ayrıcalık ifade eden unvanların kaldırılması
B) Kadınlara oy kullanma hakkının verilmesi
C) Kadınlara istediği soyadı alma hakkının verilmesi
D) Kadınlara muhtar ve aza seçilme hakkının verilmesi
E) Resmi nikâh esasının getirilmesi
 
29.
          I.      Arşivlerde yer alan eserleri değerlendirme
         II.      Okur-yazar sayısını arttırma
        III.      Konuşma ve yazı dili arasındaki farklılıkları kaldırma
Arap alfabesinden vazgeçilmesinin yukarıdakilerden hangisi veya hangilerini kolaylaştırdığı savunulabilir?
A) Yalnız I          B) Yalnız II          C) Yalnız III          D) II ve III            E) I, II ve III
 
30. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Döneminde oluşturulmamıştır?
A) Ceride-i Resmiye’nin çıkarılması
B) Anadolu Ajansı’nın kurulması
C) Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi’nin kurulması
D) Halkevlerinin açılması
E) Köy Enstitülerinin açılması

CEVAPLAR: 1-A 2-D 3-C 4-C 5-B 6-A 7-B 8-D 9-D 10-D 11-D 12-E 13-D 14-D 15-B 16-E 17-A 18-A 19-E 20-E 21-E 22-B 23-B 24-D 25-A 26-E 27-D 28-E 29-B 30-E
SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 86 ziyaretçi (215 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=