YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  Deneme Sınavı-8
1.
         I.      Boylar federasyonu şeklinde örgütlenmeleri
        II.      Teşkilatçı bir millet olmaları
       III.      Devlet yönetiminde ikili teşkilatın olması
İslamiyet’ten önce yıkılan Türk devletlerinin yerine yeni bir Türk devletinin kısa bir sürede kurulmasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) Yalnız III         D) I ve II           E) I, II ve III
 
2.
         I.      Ergenekon Destanı
        II.      Orhon Yazıtları
       III.      Türeyiş Destanı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Göktürklere ait değildir?
A) Yalnız I       B) Yalnız II         C) Yalnız III         D) l ve II          E)  II ve III
 
3.
        I.         Karahanlılar
       II.         SelçuklulaR
      III.         Memlükler
Yukarıdaki Türk Devletlerinden hangisi veya hangileri halifeyi koruyarak varlığını sürdürmesini sağlamışlardır?
A) Yalnız I       B) Yalnız II        C) Yalnız III         D) I ve II           E) II ve III
 
4.
         I.         Kültür
        II.         Askerlik
       III.         Ticaret
Osmanlı Devletinde matbaanın kurulması yukarıdaki alanlardan hangisiyle doğrudan ilgilidir?
A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III          D) I ve II           E) I, II ve III
 
5.
          I.        Ticaret
         II.        Tarım
        III.        Maliye
Osmanlılarda uygulanan tımar sisteminin yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin düzenli biçimde yürütülmesinde etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I         B) Yalnız II     C) Yalnız III          D) II ve III         E) I, II ve III
 
6.  
         I.      Tekke ve Zaviyeler
        II.      Darü’l Mesnevi
       III.      Camiler
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Osmanlı Devleti’nde halk eğitiminin verildiği yerlerdendir?
A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III       D) I ve II        E) I, II ve III
 
7.
         I.        Halkın can ve mal güvenliğinin ilk kez devletin koruması altına alınması
        II.        İlk nüfus sayımının gerçekleştirilmesi
       III.        Halkın ilk kez devlet yönetiminde söz sahibi olması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Meşrutiyet Dönemi gelişmelerinden değildir?
A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III      D) I ve II        E) II ve III
 
8. 
         I.       Islahat Fermanı
        II.       I. Meşrutiyet
       III.      Sened-i İttifak
Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinde Osmancılık akımı etkili olmamıştır?
A) Yalnız I      B) Yalnız II       C) Yalnız III       D) I ve II        E) I, II ve III
 
9.  
        I.      Sened-iİttifak
       II.      Tanzimat Fermanı
      III.      Kanun-i Esasi
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ile padişahların yetkilerinin sınırlandırıldığı söylenebilir?
A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III       D) I ve II        E) I, II ve III
 
10. Osmanlı Devleti’nin dağılmasına ve aynı zamanda yeni Türk Devletinin kurulmasında etkili olan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batıcılık              B) Ulusçuluk                      C) Panislamizm   
D) Osmanlıcılık     E) Adem-i Merkeziyetçilik
 
11.
            I.         Çanakkale Cephesi
           II.         Kanal Cephesi
          III.        Suriye-Filistin Cephesi
I. Dünya Savaşı’nda açılan yukarıdaki cephelerin hangisi veya hangilerinde o bölgenin stratejik konumu etkili olmamıştır?
A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III       D) I ve II            E) II ve III
 
12.  
           I.         TBMM’nin varlığının korunması
          II.         Düzenli ordunun kurulması
         III.         Saltanatın kaldırılması
Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun yukarıdakilerden hangisi veya hangileri için çıkarıldığı söylenebilir?
A) Yalnız I      B) Yalnız II       C) Yalnız III       D) I ve II             E) I, II ve III
 
13.
               I.      Boğazlar
              II.      Azınlıklar
             III.      Gökçeada ve Bozcaada
Lozan Antlaşması’ndan sonra yukarıdakilerden hangisi veya hangileri için yeni bir düzenleme yapılmıştır?
A) Yalnız I      B) Yalnız II       C) Yalnız III       D) I ve II            E) I, II ve III
 
14.   Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'nin toplanış şekli bakımından ulusal bir kongre olamamasının nedeni olarak gösterilebilir?
A)  İtilaf Devletlerinden izinsiz toplanması
B)   Anadolu'nun tümünün kongrede temsil edilememesi
C)   Osmanlı hükümetinden izinsiz toplanması
D)   Sivas Kongresi'nden daha çok delegenin katılması
E)    Erzurum’un coğrafi konumu
 
15.
         I.       Tekâlif-i Milliye emirlerinin yayınlanması
        II.       Mustafa Kemal’in başkomutan seçilmesi
       III.       Düzenli ordunun kurulması
Kava-yı Milliye hareketinin sona ermesinde yukarıdaki gelişmelerden hangisi veya hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I        B) Yalnız II         C) Yalnız III        D) I ve II          E) II ve III
 
16.
          I.        Türk – Afgan Dostluk Antlaşması
         II.        Türk – Ukrayna Dostluk antlaşması
        III.       Ankara Antlaşması
Yukarıdaki antlaşmalardan hangileri sınır tespiti ile ilgili konuları içermektedir?
A) Yalnız I       B) Yalnız II         C) Yalnız III        D) I ve II          E) II ve III
 
17.
         I.       İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıklarının çıkması
        II.       Kurtuluş Savaşı’nın, savaş safhasının sona ermesi
       III.       TBMM’ye ateşkes ve barış tekliflerinin yapılması
Sakarya Zaferi yukarıdaki gelişmelerden hangisi veya hangilerine neden olmamıştır?
A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III        D) I ve II         E) I, II ve III
 
18.
         I.        Şeyh Sait isyanı
        II.        Çerkez Ethem İsyanı
       III.        Bursa Olayları
Yukarıdakilerin hangisi veya hangilerinde etnik ve dini nedenler etkili olmamıştır?
A) Yalnız I        B) Yalnız II         C) Yalnız III        D) I ve II         E) II ve III
 
19. İtilaf Devletleri aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile TBMM’nin hukuki varlığını ilk kez tanımışlardır?
A) Sevr Antlaşması                   B) Lozan Konferansı
C) San Remo Konferansı       D) Londra Konferansı
E) Paris Barış Konferansı
 
20.
          I.       Çağdaşlaşma
         II.       Bağımsızlık
        III.       Batılılaşma
Manda ve himayenin reddedilmesi yukarıdaki ilkelerden hangisi veya hangileriyle ilgilidir?
A) Yalnız I       B) Yalnız II         C) Yalnız III         D) I ve II         E) II ve III
 
21. Aşağıdakilerden hangisinin çözümü diğerlerinden sonra gerçekleştirilmiştir?
A) Irak sınırı                               B) Nüfus mübadelesi
C) Boğazlar                               D) Yabancı okullar
E) Kapitülasyonlar
 
22.  
          I.       Devletçilik ilkesinin kabulü
         II.       Kapitülasyonların kaldırılmasI
        III.       Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabulü
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ekonomik kalkınmayı hızlandırmaya yöneliktir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II         C) Yalnız III        D) I ve II          E) I, II ve III
 
23. Aşağıdaki olaylardan hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasına neden olmuştur?
A) İzmir suikastı                        B) Menemen Olayı
C) Şeyh Sait İsyanı                  D) 31 Mart Olayı
E) Bursa Olayı
 
24.
           I.      Soyadı Kanunu
          II.      Medeni Kanun
         III.      Kadınlara siyasal hakların verilmesi
Yukarıdaki inkılâplardan hangisi veya hangileri Halkçılık ilkesi ile doğrudan ilgilidir?
A) Yalnız I       B) Yalnız II         C) Yalnız III         D) I ve II         E) I, II ve III
 
25. Aşağıdakilerden hangisi Türk Dil Kurumu’nun açılma amaçlarından biri değildir?
A)    Yabancı kelimeleri dilden çıkarmak
B)   Türkçeyi bilim dili yapmak
C)   Harf devriminin yapılmasını kolaylaştırmak
D)   Dilde millileşmeyi sağlamak
E)    Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini ortaya koymak
 
26.
         I.         Medeni Kanun’un kabulü
        II.        Soyadı Kanunu’nun kabulü
       III.        TBMM’nin açılması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili bir gelişme değildir?
A) Yalnız I      B) Yalnız II        C) Yalnız III        D) I ve II           E) II ve III
 
27.
        I.        Arnavutluk
       II.        Yugoslavya
      III.        Romanya
Yukarıdaki Balkan Devletlerinden hangileri Balkan Antantı’na katılmamışlardır?
A) Yalnız I       B) Yalnız II      C) Yalnız III        D) I ve II           E) II ve III
 
28. Bugünkü sınırlarımızın belirlenmesinde aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin bir rolü olmamıştır?
A)  Lozan Antlaşması
B)  Kars Antlaşması
C)  Ankara Antlaşması
D)  Moskova Antlaşması
E)  Sevr Antlaşması
 
29.
         I.        Türkiye’den tazminat alma
        II.        Türkiye’den toprak alma
       III.        Türk düşmanlığını yayma
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Ermenilerin sözde soykırım yasa tasarısını kabul ettirme amaçlarından biridir?
A) Yalnız I       B) Yalnız II        C) Yalnız III         D) I ve II           E) I, II ve III
 
30.
        I.        Irak Sınırı
       II.        Suriye Sınırı
      III.        Boğazlar Sorunu
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 1923–1930 yılları arasında çözüme kavuşturulan dış politik gelişmelerden değildir?
A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız II           D) I ve II             E) II ve III

CEVAPLAR:1-D 2-C 3-E 4-A 5-D 6-E 7-D 8-C 9-E 10-B 11-C 12-A 13-A 14- B 15-C 16-C 17-B 18-B 19-D 20-B 21-C 22-E 23-C 24-E 25-C 26-D 27-A 28-E 29-E 30-D
SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 5 ziyaretçi (22 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=