YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  Deneme Sınavı-7
1.  
       I.      Mimari
      II.      Madencilik
     III.      Dokumacılık
Uygurlar yerleşik yaşama geçince yukarıdakilerden hangileri onların uğraşıları içine girmiştir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III        D) II ve III      E) I, II ve III
 
2.  
        I.     İkili Devlet teşkilatının olması
       II.     Devletin hükümdar ailesinin ortak malı sayılması
      III.     Boylar federasyonu şeklinde örgütlenmeleri
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Türk Devletleri’nin kısa zamanda yıkılmalarında etkili olmuştur?
A) Yalnız I        B) Yalnız II         C) Yalnız III          D) I ve II         E) I, II ve III
 
3.  
        I.      Taş
       II.      Çini
      III.      Sırlı tuğla
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Anadolu Selçuklularında mimari süslemesinde kullanılmıştır?
A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) Yalnız III         D) I ve II          E) I, II ve III
 
4.
         I.      Devşirme askerlerden oluşması
        II.      Savaşta ordunun merkezinde yer alması
       III.      Osmanlı ordusunun en kalabalık bölümünü oluşturması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kapıkulu Ocağı’nın özelliklerindendir?
A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) Yalnız III        D) I ve II          E) I, II ve III
 
5.
        I.      Arazi kayıtlarını tutmak
       II.      Davaları çözmek
      III.      Fetva vermek
Osmanlı Devleti'nde yukarıda verilen­lerden hangileri Nişancının görevleri arasında yer almaktadır?
A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III         D) I ve II      E) I, II ve III
 
 6. Osmanlı Devleti aşağıdakilerin hangisinden vergi almamıştır?
A)  Bağlı devlet ve beyliklerden       B)  Gayr-ı Müslimlerden
C)  Müslümanlardan                        D)  Vakıflardan                   E)   Esnaflardan
 
7.
         I.      Islahat Fermanı ile azınlık haklarının arttırılması.
        II.      Senedi İttifak ile ayanların varlığının resmen tanınması
       III.      Kanun-i Esasi ile halka seçme ve seçilme hakkının tanınması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Osmanlı Devletinde halkın yönetime katıldığının bir göstergesidir?
A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) Yalnız III         D) I ve II          E) II ve III
 
8.  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde de­mokrasi hareketlerinin hızlandığının kanıtı olarak gösterilemez?
A)  Birinci Meşrutiyetin İlan edilmesi
B)  Kızlar için yüksek öğretim kurumlarının açılması
C)  Padişahın yetkilerinde kısıtlamalar yapılması
D)  Siyasal partilerin kurulması
E)  İkinci Meşrutiyetin İlan edilmesi
 
9.
       I.      Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderilmesi
      II.      Batı tarzı sivil okulların açılması
     III.      Avrupa’nın bilimsel ve teknik üstünlüğünün kabul edilmesi
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 18. yüzyıl ıslahatlarının özelliklerindendir?
A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) Yalnız III       D) I ve II        E) I, II ve III
 
10. 
        I.      Slav toplulukları egemenliği altına alma
       II.      İngiltere’nin Afrika’daki hâkimiyetine son verme
      III.      Hammadde ve Pazar ihtiyacını karşılama
İtalya’nın Trablusgarp’ı işgal etmesinde yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III        D) I ve II       E) II ve III
 
11. 
       I.      Yeni devletlerin kurulması
      II.      Yeni yönetimlerin ortaya çıkması
     III.      Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarındandır?
A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III        D) I ve II         E) I, II ve III
 
12. Erzurum Kongresi’nde doğu illerini temsil yetkisi verilen Temsilciler Kurulu aşağıdakilerden hangisi ile tüm yurdu temsil yetkisini elde etmiştir?
A) Havza Genelgesi         B) Amasya Tamimi           C) Sivas Kongresi
D) Misak-ı Milli                  E) Amasya Protokolü
 
13.
         I.      Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi
        II.      Müslüman olmayanlara ayrıcalıkların verilmemesi
       III.      Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin İstanbul Hükümetince tanınması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Amasya Görüşmelerinde anlaşmaya varılan esaslardan biri değildir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II         C) Yalnız III         D) I ve II         E) II ve III
 
14.  
        I.      Azınlık İsyanları
       II.      TBMM’ye karşı ayaklanmalar
      III.      Şeyh Sait İsyanı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin Kurtuluş Savaşı’nın süresini uzattığı söylenebilir?
A) Yalnız I       B) Yalnız II          C) Yalnız III          D) I ve II           E) II ve III
 
15.
        I.      Olağanüstü şartlar nedeniyle yayınlanmıştır
       II.      TBMM’nin yetkilerini kullanan Mustafa Kemal tarafından çıkarılmıştır
      III.      İmkânsızlıklar nedeniyle amacına ulaşamamıştır
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin özelliklerinden değildir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III         D) I ve II            E) I, II ve III
 
16. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Konferansı’nda Türkiye ile Yunanistan arasında tartışılan konulardan biridir?
A) Oniki Ada                       B) Savaş tazminatı                C) Borçlar
D) Kapitülasyonlar           E)  Musul sorunu
 
17.
        I.      İstiklal Marşı’nı kabul etmesi
       II.      Azınlıkların yer almaması
      III.      Milli egemenlik ilkesini benimsemesi
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri I. TBMM’nin ulusalcı olduğunu göstermektedir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II         C) Yalnız III         D) I ve II         E) I, II ve III
 
18.  
         I.      Ulusal birlik ve bütünlüğü sağlama
        II.      İnkılâpların yerleşmesini sağlama
       III.      Ekonomide Devletçilik ilkesini yerleştirme
Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin tek partili yönetimin sürdürülmesinde etili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız II          D) I ve II          E) I, II ve III
 
19.   Cumhuriyet’in ilanıyla aşağıdakilerin hangisinde bir değişiklik yapılmamıştır?
A) Yeni Türk Devleti’nin adı             B) Hükümetin kurulma şekli
C) Devletin rejimi                              D) Devlet başkanlığı
E) Milletvekili olma süresi
 
20.
         I.      Sanayileşme
        II.      Millileşme
       III.      Okuma ve yazmayı yaygınlaştırma
Atatürk Dönemi’nde yukarıdakilerden hangisi veya hangilerine önem verilmiştir?
A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III          D) I ve II          E) I, II ve III
 
21.  Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulüyle aşağıdakilerden hangisi kapatılmıştır?
A) Millet Mektepleri          B) Darülfünun             C) Medreseler
D) Halkevleri                    E) Köy Enstitüleri
 
22.
        I.      Halkevleri
       II.      Millet Mektepleri
      III.      Türk Ocakları
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi’nde açılmıştır?
A) Yalnız I        B) Yalnız II           C) Yalnız III         D) I ve II          E) I, II ve III
 
23. Aşağıdaki inkılâplardan hangisi inkılâbın ilgili olduğu alanda birlik sağlama amacına yönelik değildir?
A) Medreselerin kapatılması
B) Ağırlık ve uzunluk ölçü birimlerinin değiştirilmesi,
C) Halifeliğin kaldırılması
D) Medeni Kanun’un kabulü
E)  Siyasi partilerin kurulması
 
24.
        I.     Saltanatın kaldırılması
       II.     Soyadı Kanun’unun kabulü
      III.      Türk Tarih Kurumu’nun açılması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri toplumsal alanda yapılan inkılâplardandır?
A) Yalnız I        B) Yalnız II          C) Yalnız III         D) I ve II           E) II ve III
 
25. Aşağıdakilerden hangisi hukuksal, sosyal ve ekonomik alanda eşitliği sağlama amacına yöneliktir?
A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması               B) Medeni Kanun’un kabulü
C) Tevhid-i Tedrisat kanunu’nun kabulü     D) Şapka Kanunu
E)  Kabotaj Kanunu’nun kabulü
 
26.
        I.      Dış borçlar
       II.      Halkın elinde yeterli sermayenin olmaması
      III.      Kapitülasyonları kaldırma isteği
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Devletçilik ilkesinin uygulanmasını zorunlu kılmıştır?
A) Yalnız I          B) Yalnız II          C) Yalnız III         D) I ve II          E) I, II ve III
 
27.
         I.       Birlikte yaşama arzusu
        II.       Din birliği
       III.       Irk birliği
Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin Atatürkçü milliyetçilik anlayışı ile bağdaştığı savunulamaz?
A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III          D) I ve II           E) II ve III
 
28.   Aşağıdakilerden hangisi tarım kesimini rahatlatma ve üretimi arttırma amacına yöneliktir?
A) Aşar vergisinin kaldırılması
B) Kabotaj Kanunu’nun kabulü
C) I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlanması
D) İş Bankası’nın kurulması
E) Merkez Bankası’nın Kurulması
 
29.
         I.     Türkiye’nin Cemiyet-i Akvam’a üye olması
        II.     Türkiye’nin Sadabad Paktı’na üye olması
       III.     Türkiye’nin Kellogg Paktına üye olması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesine uygun gelişmelerdendir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II          C) Yalnız III         D) I ve II           E) I, II ve III
 
30.
        I.      Hatay
       II.      Boğazlar
      III.      Yabancı okullar
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri dış soruna dönüşmeden çözümlenmiştir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III        D) I ve II        E) I, II ve III

CEVAPLAR: 1-A 2-E 3-E 4-D 5-A 6-D 7-C 8-B 9-C 10-C 11-D 12-C 13-A 14-D 15-D 16-B 17-E 18-D 19-E 20-E 21-C 22-D 23-E 24-B 25-B 26-B 27-E 28-A 29E 30-C
SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 86 ziyaretçi (170 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=