YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  Deneme Sınavı-6
1.  
        I.      Afanesyevo Kültürü
       II.      Andronova Kültürü
      III.      Tagar Kültürü
Yukarıdaki kültürlerden hangisi veya hangileri Türklere aittir?
A) Yalnız I          B) Yalnız II         C) Yalnız III         D) I ve II             E) I, II ve III
 
2.  
         I.      Göktürkler
        II.      Karahanlılar
       III.      Gazneliler
Yukarıdaki Türk Devletlerinin hangisi veya hangilerinde kervansaray mimarisine rastlanmamaktadır?
A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) Yalnız III         D) I ve III           E) I, II ve III
 
3.  
          I.      Mostar Köprüsü
         II.      İznik Yeşil Camii
        III.      Konya Alâeddin Camii
Yukarıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları döneminde yapılmış mimari eserlerdendir?   
A) Yalnız I          B) Yalnız II        C) Yalnız III         D) I ve II           E) I ve III
 
4.
         I.      Devlet hazinesine doğrudan para girmesi
        II.      Üretimde sürekliliğin sağlanması
       III.      Devletin askeri masraflarının azaltılması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri tımar sisteminin uygulanmasıyla sağlanan faydalardan değildir?
A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III          D) I ve II          E) II ve III
 
5.   Keşfuzzunun, Mizanü’l Hak ve Cihannüma adlı eserleriyle ünlü fikir adamımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kâtip Çelebi                                   B) Evliya Çelebi
C) Erzurumlu İbrahim Hakkı            D) Piri Reis
E) Takiyuddin
 
6.
       I.      Mecelle
      II.      Gelenekler
     III.      Dinsel kurallar
Osmanlı Devleti’ndeki örfi hukuk yukarıdakilerden hangisi veya hangilerine dayanmaktaydı.
A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III       D) I ve II          E) II ve III
 
7.
       I.      Devletin parçalanıp yıkılmasının önlenmeye çalışılması
      II.      Batıdaki bazı kurumların örnek alınması
     III.      Halk hareketinin bir sonucu olması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Osmanlı Devleti’ndeki ıslahat hareketlerinin özelliklerindendir?
A) Yalnız I          B) Yalnız II      C) Yalnız III      D) I ve II         E) I, II ve III
 
8.
        I.      Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
       II.      Mahalle ve köylere muhtarların atanması
      III.      Ayanlığın kaldırılması
Yukarıdaki II. Mahmut Dönemi ıslahatlarının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milleti yönetime ortak etmek
B) Milliyetçilik hareketlerini önlemek
C) Merkezi otoriteyi güçlendirmek
D) Özel mülkiyeti devlet güvencesi altına almak
E) Eyalet askerlerini güçlendirmek
 
9.
          I.      Tanzimat fermanının ilanı
         II.      Kanun-i esasinin ilanı
        III.      Islahat fermanının ilanı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Osmanlı toplumunu oluşturan bireyler arasında eşitliği sağlamaya yöneliktir?
A) Yalnız I       B) Yalnız II        C) Yalnız III        D) I ve II         E) I, II ve III
 
10.
       I.      Trablusgarp’ın İtalya’ya verilmesi
      II.      Arapların İngilizlerle işbirliği yapması
     III.      Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan etmesi
Yukarıdakilerin hangisi veya hangilerinde milliyetçilik akımı etkili olmamıştır?
A) Yalnız I      B) Yalnız II         C) Yalnız III        D) I ve II         E) II ve III
 
11.
        I.           İngiltere
       II.           İtalya
      III.           Sovyet Rusya
Birinci Dünya Savaşı sırasında yukarıdaki devletlerden hangisi veya hangilerinde rejim değişikliği olmuştur?
A) Yalnız I        B) Yalnız II         C) Yalnız III        D) I ve II        E) II ve III
 
12.  
        I.      Kütahya-Eskişehir Savaşları
       II.      Sakarya savaşı
      III.      Başkomutanlık Meydan Savaşı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kurtuluş Savaşı’ndaki taarruz savaşlarımızdan değildir?
A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) Yalnız III       D) I ve II       E)  II ve III 

13. Aşağıdakilerin hangisinde Temsil Heyeti’nin bir etkisi yoktur?
A) Son Osmanlı parlamentosunun toplanması
B) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayınlanması
C) Sivas Kongresi’nin toplanması
D) Ali Fuat Cebesoy’un Batı Cephesi komutanlığına atanması
E) TBMM’nin açılması
 
14.
          I.      Kuva-yı Milliye birliklerinin oluşturulması
         II.      Milli Cemiyetlerin kurulması
        III.      Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri halkın milli mücadeleyi desteklediğinin göstergesidir?
A) Yalnız I          B) Yalnız II        C) Yalnız III        D) I ve II          E) I, II ve III
 
15.
        I.      İngiltere’nin Yunanlılara olan güveninin sarsılması
       II.      TBMM Hükümetinin güçlenmesi
      III.      Orduya olan güvenin artması
II. İnönü Zaferi yukarıdakilerin hangisi veya hangilerinde etkisi olmuştur?
A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III      D) I ve II         E) I, II ve III
 
 
16.
       I.      Erzurum Kongresi
      II.      Sivas Kongresi
     III.      Balıkesir Kongresi
Yukarıdakilerin hangisi veya hangilerinde manda ve himaye fikri reddedilmiştir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III       D) I ve II         E) I, II ve III
 
17. Mustafa Kemal aşağıdakilerin hangisinde görev yapmamıştır?
A) Çanakkale Savaşı                       B) 31 Mart Olayı’nın bastırılması
C) Trablusgarp Savaşı                    D) Suriye Cephesi
E)  Kanal Cephesi
 
18. 
            I.      İstiklal Mahkemelerini kurması
           II.      Ayaklanmaları bastırmak için sert tedbirler alması
          III.      Hiyanet-i Vataniye Kanunu’nu  çıkarması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri TBMM’nin kendini korumaya yönelik aldığı tedbirlerdendir?
A) Yalnız I         B) Yalnız II       C) Yalnız III        D) I ve II         E)  I, II ve III
 
19. Aşağıdaki devletlerden hangisi Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM ile doğrudan ilişki kurmamıştır?
A) Ermenistan                 B) Irak                            C) Afganistan
D) Sovyet Rusya             E) Fransa
 
20.
            I.      Razgart Olayı
           II.      Vagon-Li Olayı
          III.      Menemen Olayı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Cumhuriyet dönemi çok partili demokratik hayata geçişin gecikmesinde etkili olmamıştır?
A) Yalnız I       B) Yalnız II        C) Yalnız III      D) I ve II        E) I, II ve III
 
21.
          I.      Mudanya Ateşkes Antlaşması
         II.      Montrö Boğazlar Sözleşmesi
        III.      Kars Antlaşması
Yukarıdakilerden hangisi I. TBMM döneminde onaylanmamıştır?
A) Yalnız I      B) Yalnız II         C) Yalnız III       D) I ve II         E) II ve III
 
22.
             I.      Türk devletinin kuruluşu
            II.      Kadınlara seçilme hakkının tanınması
           III.      Soyadı Kanunu
Nutuk’ta yukarıda verilen olaylardan hangisi veya hangileri hakkında bilgiler yer almaktadır?
A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III       D) I ve II           E) I, II ve III
 
23.   Aşağıdaki inkılâplardan hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir?
A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü      B) Soyadı Kanunu’nun kabulü
C) Medeni Kanun’un kabulü                           D) Miladi Takvim’in kabulü
E)  Saltanatın kaldırılması
 
24.
          I.      Medreselerin kapatılması
         II.      Tekke ve türbelerin kapatılması
         III.     Soyadı Kanunumun çıkarılması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri toplum arasında ayrıcalıklı durumlar yaratan unvanların kaldırtması amacını gütmektedir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II           C) Yalnız III           D) I ve II            E) II ve III
 
25. Aşağıdaki inkılâplardan hangisi Batılılaşma amacından çok millileşme amacına yöneliktir?
A)  Tekke ve zaviyelerin kapatılması
B)  Kılık-Kıyafette değişiklik
C)  Soyadı Kanunu’nun kabulü
D)  Ölçü ve saat sistemlerinin değişmesi
E)  Türk Dil Kurumu’nun kurulması
 
 
26.
        I.      Okuma-yazma oranını arttırmak
       II.      Eğitim ve öğretimi birleştirmek
      III.      Okuma-yazmada kolaylık sağlamak
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Millet Mektepleri’nin açılma amaçlarından değildir?
A) Yalnız I     B) Yalnız II          C) Yalnız III       D) I ve II       E) II ve III
 
27.
          I.      Cumhuriyet ve laiklik karşıtlarının partiye girmesi
         II.      Menemen Olayı
        III.      Şeyh Sait İsyanı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapanma nedenidir?
A) Yalnız I       B) Yalnız II         C) Yalnız III      D) I ve II       E) I, II ve III
 
28.
        I.      İnkılâpçılık
       II.      Laiklik
      III.      Devletçilik
Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözünün yukarıdaki ilkelerden hangisi veya hangileriyle ilişkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III      D) I ve II         E) I, II ve III
 
29. Nüfus mübadelesi sorunun çözümlenmesinden sonra başlayan Türk – Yunan dostluğu aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A)  Kapitülasyonların kaldırılmasına
B)  Cemiyet-i Akvam’ın kurulmasına
C)  Balkan Antantı’nın oluşturulmasına
D)  Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olmasına
E)  Sadabad Paktı’nın oluşturulmasına
 
30.
             I.      Türkiye’nin komşuları ile dostluk ve iyi ilişkiler kurması
            II.      Kellogg Paktına üye olması
            III.     Balkan Antantı’nın oluşumundaki büyük katkıları
Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olmasında yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) Yalnız III       D)  I ve II         E) I, II ve III

CEVAPLAR: 1-E 2-A 3-C 4-E 5-A 6-B 7-D 8-C 9-E 10-A 11-C 12-D 13-B 14-D 15-E 16-D 17-E 18-E 19-B 20-D 21-B 22-A 23-B 24-E 25-E 26-E 27-A 28-D 29-C 30-D
SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 5 ziyaretçi (17 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=