YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  Deneme Sınavı-5
1.   İslamiyet’ten önce kurulan Türk Devletleri aşağıdaki devletlerden hangisiyle ilişki kurmuş olamaz?
A) Çin                 B) Bizans       C) Sasani        D) Emevi           E)  Fatımi
 
2.   İslamiyet’ten önce kurulan Türk Devletlerinde, devletin hükümdar ailesinin ortak malı sayılması aşağıdakilerin hangisinde olumsuzluk meydana getirmiştir?
A) Ekonomik     B) Hukuk        C) Kültürel       D) Yönetim        E) Dinsel
 
3.  
             I.        Kutluk Devleti
            II.        Akşit Devleti
           III.        Gazne Devleti
Yukarıdaki Türk Devletlerinden hangisi/hangileri Türk-İslam Devleti’dir?
A) Yalnız I           B) Yalnız II       C) Yalnız III       D) I ve II           E) II ve III
 
4. 
            I.         Yurtluk
           II.         Ocaklık
          III.         Sancak
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Osmanlı Devleti’ndeki yönetim birimlerinden biridir?
A) Yalnız I         B) Yalnız II          C) Yalnız III       D) I ve II           E) I, II ve III
 
5.  
            I.     Cizye
           II.     Öşür
          III.     Niyabet Rüsumu
Yukarıdaki vergilerden hangisi/ hangileri örfi vergilerden değildir?
A) Yalnız I         B) Yalnız II           C) Yalnız III       D) I ve II           E) I, II ve III
 
6.  
           I.         Orhan Bey
          II.         Fatih
         III.         II. Mahmut
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri döneminde Divan-ı Hümayun ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır?
A) Yalnız I         B) Yalnız II          C) Yalnız III          D) I ve II         E) I, II ve III
 
7.   Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Dönemi yeniliklerinden biri değildir?
A) Takvim-i Vekayi’nin çıkarılması          B) Düstur Dergisi’nin çıkarılması
C) Mızıka-i Hümayun’un kurulması        D) Sekban-ı Cedit’in kurulması
E) Redif birliklerinin oluşturulması
 
8.
         I.        Resmi dilin Türkçe olması
        II.        Seçimlere sadece erkek seçmenlerin katılması
       III.        Seçimlerin dört yılda bir yapılması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 1876 tarihli Kanun-i Esasinin kapsamında yer almaktadır?
A) Yalnız I       B) Yalnız II         C) Yalnız III        D) II ve III         E) I, II ve III
 
9.   Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden değildir?
A) Almanya’nın Sovyet Rusya’ya saldırması
B) Almanya ile İngiltere arasındaki sömürge yarışı
C) Balkanlardaki Slav-Germen çatışması
D) Fransa ile Almanya arasındaki Alses Loren kömür havzası sorunu
E) Rusya’nın boğazları ele geçirerek sıcak denizlere inmek istemesi
 
10.
         I.        Mustafa Kemal’in içte ve dışta tanınması
        II.        Rusya’nın I. Dünya Savaşı’na girmesi
       III.        Kıbrıs’ın İngilizler tarafından ilhakı
Yukarıdakilerin hangisi veya hangilerinde Çanakkale Savaşları’nın etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I       B) Yalnız II         C) Yalnız III         D) II ve III           E) I, II ve III
 
11.
         I.         İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması
        II.         Ulusal Cemiyetlerin birleştirilmesi
       III.         Halifeliğin kaldırılması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kurtuluş Savaşı’nda ulusal birliğin parçalanmasını engellemek amacıyla alınan önlemlerden değildir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III        D) I ve II             E) II ve III
 
12.   Ulusal bilincin uyanmasında aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha büyük bir etki meydana getirmiştir?
A) Sevr Antlaşmasının imzalanması
B) Musul’un İngilizlerce işgal edilmesi
C) İzmir’in Yunanlılarca işgal edilmesi
D) Adana’nın Fransızlarca işgal edilmesi
E) Azınlıkların çetesel faaliyetlerde bulunması
 
13. 
            I.        Düşmanı yurttan atmışlardır
           II.        Bazı komutanları TBMM'ye başkaldır­mıştır
          III.        Düzensiz birliklerdir
Kuva-yı Milliye ile ilgili verilen yukarıdaki bil­gilerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I      B) Yalnız II          C) Yalnız III          D) I ve II           E) II ve III
 
14.
         I.         Azınlık hakları
        II.         Savaş tazminatı
       III.         Boğazlar
Son Osmanlı parlamentosunun Misak-ı Milli kararlarında yukarıdakilerden hangisi veya hangisiyle ilgili bir hüküm yer almamıştır?
A) Yalnız I         B) Yalnız II          C) Yalnız III        D) I ve II           E) II ve III
 
15.   13 Ekim 1921 tarihli Kars Antlaşmasının yapılmasında aşağıdaki devletlerden hangisinin öneri ve çalışmaları etkili olmuştur?
A) Sovyet Rusya             B) İngiltere                      C) Fransa
D) İtalya                           E) ABD
 
16.
          I.         Doğu Trakya’da halkoylamasının yapılması
         II.         Kapitülasyonlar
        III.         Azınlıklar
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Misak-ı Milli’nin kapsamı içinde yer almamıştır?
A) Yalnız I        B) Yalnız II         C) Yalnız III          D) II ve III           E) I, II ve III
 
17.     
         I.        Yugoslavya
        II.        Rusya
       III.        Romanya
Yukarıdaki devletlerden hangisi veya hangileri Lozan Konferansı’na sadece boğazlar ile ilgili görüşmelere katılmışlardır?
A) Yalnız I        B) Yalnız II         C) Yalnız III          D) I ve II          E) II ve III
 
18.  Batum hangi Antlaşma ile Gürcistan’a bırakılmıştır?
A) Mondros Ateşkes Antlaşması                  B) Sevr Antlaşması
C) Ankara Antlaşması                                    D) Moskova Antlaşması
E) Lozan Antlaşması
 
19.
              I.        Balkan Savaşları
             II.        II. Dünya Savaşı
            III.        Kurtuluş Savaşı
Mudanya Ateşkes Antlaşması yukarıdaki savaşlardan hangisi veya hangilerini bitirmiştir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II           C) Yalnız III        D) I ve II          E) II ve III
 
20.  Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması ile ilgili değildir?
A)  Yunanistan’ın savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye vermesi
B)  Kapitülasyonların kaldırılması
C)  İlk defa İstanbul ve Boğazların yönetiminin TBMM’ye verilmesi
D)  Azınlıkların Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi
E)   Türk - Irak sınırının çözümlenememesi
 
21.
        I.      İngiliz kışkırtmaları sonucu çıkmış olmaları
       II.      Halkın dini duygularını istismar ederek çıkmış olmaları
      III.      Yeniliklere karşı olmaları
Şeyh Sait İsyanı ile Menemen Olayı’nın ortak özellikleri arasında yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yoktur?
A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III         D) I ve II            E)  II ve III
 
22. Aşağıdakilerden hangisi 1923–1930 yılları arasında çözüme kavuşturulan gelişmelerden biri değildir?
A) Irak sınırı                                   B) Boğazlar sorunu
C) Yabancı okullar sorunu         D) Nüfus mübadelesi
E) Azınlıklar sorunu
 
23.
           I.            İtalya
          II.            Fransa
         III.            İngiltere
Türkiye’nin demiryolu işletmelerini millileştirme kararı, yukarıdaki devletlerden hangisi veya hangileriyle ilişkilerinin gerginleşmesine neden olmuştur?
A) Yalnız I       B) Yalnız II         C) Yalnız III         D) I ve II          E) I, II ve III
 
24.
         I.         Terakkiperver Cumhuriyet FırkasI
        II.         Ahali Cumhuriyet Fırkası
       III.         Demokrat Parti
Yukarıdaki partilerden hangisi veya hangileri Atatürk Döneminde faaliyet göstermiştir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III         D) I ve II          E) II ve III
 
25.
        I.         Siyasi partilerin kurulması
       II.         Medreselerin kapatılması
      III.         Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
Yukarıda verilen düzenlemeler sırasıyla aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?
A) Milliyetçilik - Devletçilik - Halkçılık                 B) Cumhuriyetçilik - Laiklik - Halkçılık
C) Halkçılık - Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik      D) Milliyetçilik - Cumhuriyetçilik - İnkılâpçılık
E) Cumhuriyetçilik - İnkılâpçılık – Devletçilik
 
26. Aşağıdakilerden hangisine Atatürk Döneminde çözüm getirilememiştir?
A) Dış borçlar                   B) Azınlıklar
C) Musul Sorunu             D) Savaş Tazminatı
E) Hatay Sorunu
 
27.  
         I.         Kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesi
        II.         Soyadı Kanunu'nun kabulü
       III.         Aşar vergisinin kaldırılması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin Atatürk'ün Halkçılık ilkesi ile bağlantısı vardır?
A) Yalnız I       B) Yalnız II        C) Yalnız III          D) II ve III            E) I, II ve III
 
 
28.
        I.         Medeni Kanun’un kabul edilmesi
       II.         Soyadı Kanunu’nun kabulü
      III.         Saltanatın kaldırılması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri cumhuriyetçilik ilkesinin bir gereğidir?
A) Yalnız I       B) Yalnız II         C) Yalnız III          D) I ve II           E) II ve III
 
29.Cumhuriyet Döneminde gerçekleşen aşağıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk’ten sonraki dönemde meydana gelmiştir?
A) Balkan Antantına üye olmamız                      B) Milletler Cemiyetine üye olmamız
C) Boğazların Türk hâkimiyetine geçmesi      D) Milli sınırlarımızın son şeklini alması
E) Sadabat Paktına üye olmamız
 
30.
         I.         Medenî Kanunun kabulü
        II.         Takvim ve ölçülerde değişiklik yapılması
       III.         Aşar vergisinin kaldırılması
Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinde Batı örnek alınmıştır?
A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III       D) I ve II          E) I, II ve III

CEVAPLAR:  1-E 2-D-3-E-4-C 5-D 6-E 7-B 8-E 9-A 10-A 11-C 12-C 13-A 14-B 15-A 16-A 17-B 18-D 19-C 20-C 21-A 22-B 23-B 24-D 25-B 26-E 27-E 28-C 29-D 30-D
SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 85 ziyaretçi (119 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=