YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  Deneme Sınavı-4
1.   Türk tarihi hakkındaki ilk bilgileri aşağıdakilerin hangisinden öğrenmekteyiz?
A)   Bizans Kaynakları
B)   Arap Kaynakları
C)   Orhun Kitabeleri
D)   Yenisey Kitabeleri
E)   Çin Kaynakları
 
2.   İlk Türk Devletleri, en çok aşağıdakilerden hangisinde başarılı olmuşlardır?
A)   Tarım
B)   Mimari
C)   Askerlik
D)   Edebiyat
E)   Ticaret
 
3.   Selçuklularda esnafın oluşturmuş olduğu birliktelik aşağıdakilerden hangisidir?
 A)   Yesevilik
B)    İmaret
C)    Ahilik
D)    Lonca
E)    Bedesten
 
4.  
            I.         Vakıf
           II.         İmaret
          III.         Sancak
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Osmanlı Devleti’ndeki idari birimlerden değildir?
A) Yalnız I                   B) Yalnız II                      C) Yalnız III                    D) I ve II                      E) II ve III
 
5.  
          I.         Şehzade
         II.         Çelebi
        III.         Efendi
Osmanlı padişahlarının çocukları yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ile isimlendirilmişlerdir?
A)  Yalnız I                 B) Yalnız II                      C) Yalnız III                    D) I ve II                       E) I, II ve III
 
6.   Osmanlı ordusunu oluşturan aşağıdaki kuvvetlerden hangisi devletten maaş alan sürekli birliklerdendir?
A)   Tımarlı sipahiler             B)   Cebeci Ocağı                C) Azaplar                  D) Sakalar             E) Akıncılar
 
7.
I.              Ayanların ortadan kaldırılması
II.           Mahalle ve köylere muhtarların atanması
III.         İlk nüfus sayımının yapılması
Yukarıdaki II. Mahmut dönemindeki ıslahatlardan hangileri merkezi otoriteyi güçlendirme amacına yöneliktir?
A)  Yalnız I                      B)  Yalnız II                    C) Yalnız III                      D) I ve II                              E) I, II ve III
 
8.   Aşağıdakilerden hangisi III. Selim Döneminde batı tarzı yapılan tüm yeniliklere verilen isimdir?
A)          Sekban-ı Cedit
B)           İrad-ı Cedit
C)          Nizam-ı Cedit
D)          Vakayı Hayriye
E)           Sened-i İttifak
 
9.
I.              Kız öğrencilerin eğitiminin devletin görevi sayılması
II.           Halkın ilk kez devlet yönetiminde söz sahibi olması
III.         Duyun-u Umumiye İdaresinin kurulması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Meşrutiyet Dönemi gelişmelerindendir?
A)          Yalnız I
B)           Yalnız II
C)          Yalnız III
D)          II ve III
E)           I, II ve III
 
10.
              I.           Batıcılık                   
            II.            Osmanlıcılık             
           III.            Türkçülük
Balkan Savaşlarının yenilgi ile sonuçlanması Arap ve Arnavut gibi toplulukların bağım­sızlık mücadelesine girişmeleri Osmanlı Devleti’nde yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin güçlenmesine neden olmuştur?
A)          Yalnız I
B)           Yalnız II
C)          Yalnız III
D)          I ve II
E)           II ve III
 
11.     Türk halkının Mondros’tan sonra başlayan işgallere karşı Kuva-yı Milliye birlikleri ile cemiyetleri kurarak direnişe geçmesi öncelikle aşağıdaki ilkelerden hangilerinin zorunlu bir sonucudur?
A)          Laiklik – Halkçılık
B)          Halkçılık – İnkılâpçılık
C)          Laiklik – Çağdaşlaşma
D)          Milliyetçilik – Bağımsızlık
E)          Milli Egemenlik - Devletçilik
 
12.
I.                    Amasya Görüşmeleri
II.                 Erzurum Kongresi
III.               Lozan Antlaşması
Yukarıdakilerin hangisi ya da hangilerinde azınlıklar ile ilgili hükümler yer almaktadır?
A)          Yalnız I  
B)           Yalnız II    
C)          Yalnız III        
D)          I ve II
E)           I, II ve III             
 
13. Erzurum Kongresinde alınan aşağıdaki kararlar­dan hangisi son Osmanlı parlamentosunun kabul ettiği Misak-ı Milli kararları arasında da yer almıştır?
A)          Milli sınırlar İçinde vatan bir bütündür, parçalanamaz
B)           İşgallere milletçe birlikle karşı konulacaktır.
C)          Manda ve himaye kabul edilemez.
D)          İstanbul Hükümeti işgalleri önleyemezse bunu ön­lemek için geçici bir hükümet kurulacaktır.
E)           Kuvay-ı Milliye'yi etkin, millî iradeyi hâkim kılmak esastır
 
14.
              I.            Meclis dışındaki yetenekli kişiler
             II.            Osmanlı Mebusan Meclisi üyeleri
            III.            Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
İlk TBMM Hükümeti üyeleri yukarıdakilerin hangisi veya hangileri arasında seçilmiştir?
A)          Yalnız I
B)           Yalnız II
C)          Yalnız III
D)          I ve II
E)           II ve III
 
15.
I.                    Maraş
II.                 Adana
III.               Antep
Güney’de Fransızlar tarafından işgal edilen bu şehirlerden hangileri TBMM açıldıktan sonra kurtarılmıştır?
A)          Yalnız I
B)           Yalnız II
C)          Yalnız III
D)          I ve II
E)           II ve III
 
16. “TBMM’ye karşı ayaklananlar, varlığını inkâr edenler vatan haini sayılacak ve gerekirse ölümle cezalandırılacaktır.” kararı aşağıdakilerin hangisinde yer almıştır?  
A)      Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
B)       Hıyanet-i Vataniye Kanunu
C)      Amasya Tamimi
D)      Kanun-i Esasi
E)       Tekâlif-i Milliye Emirleri
 
17.
I.                    Doğu sınırlarımız son şeklini almıştır
II.                 Gürcistan ile imzalanmıştır
III.               TBMM’nin uluslar arası alanda imzalamış olduğu ilk antlaşmadır
Gümrü antlaşması ile ilgili verilen özelliklerden hangisi veya hangileri doğru değildir?
A)          Yalnız I
B)           Yalnız II
C)          Yalnız III
D)          I ve II
E)           II ve III
 
18.   Aşağıdakilerden hangisi Kuva-yı Milliye’ye ait özelliklerden biri değildir?
A)          Tamamı düzenli ordu birliklerine katılmışlardır
B)           TBMM’ye karşı çıkan iç ayaklanmaları bastırmışlardır
C)          İşgalci güçlere kayıplar verdirmişlerdir
D)          Düzenli ordunun kurulmasına zaman kazandırmışlardır
E)           Milli bilincin uyanmasına katkı sağlamışlardır
 
19.  
I.                  Batı  Trakya’daki Türkler
II.                İstanbul’daki Rumlar
III.               İmroz ve Bozcaada’daki Rumlar
Lozan Antlaşması’na göre, yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Yunanistan ile yapılacak nüfus değişimi kapsamı dışında tutulmuştur?
A)          Yalnız I
B)           Yalnız II
C)          Yalnız III
D)          II ve III
E)           I, II ve III
 
20.   Lozan Konferansında görüşülen aşağıdaki konulardan hangisi yeni Türk Devleti’ni ilgilendirdiği kadar Osmanlıdan ayrılan diğer devletleri de ilgilendirmiştir?
A)          Yabancı Okullar
B)           Savaş tazminatı
C)          Dış borçlar
D)          Kapitülasyonlar
E)           Boğazlar
 
21.
I.                   Nüfus Mübadelesi
II.                 Irak Sınırı
III.               Kapitülasyonlar
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Atatürk Döneminde bizim lehimize göre çözümlenmiştir? 
A)          Yalnız I
B)           Yalnız II
C)          Yalnız III
D)          I ve II
E)           I ve III
 
22.
I.              Tek partili yönetimin olması
II.           Siyasal hakların erkeklere tanınması
III.         Ahali Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Türkiye’de demokrasi anlayışının gelişmediğini göstermektedir?
A)          Yalnız I
B)          Yalnız II
C)          Yalnız III
D)          I ve II
E)           I, II ve III
 
23.
I.                    Ziraat Bankası’nın kurulması
II.                 Aşar Vergisi’nin kaldırılması
III.               İş Bankası’nın kurulması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Cumhuriyet döneminde tarımsal alanda yapılan çalışmalardandır?
A)          Yalnız I
B)           Yalnız II
C)          Yalnız III
D)          I ve II
E)           II ve III
 
24.   Cumhuriyet Döneminde TBMM’nin seçimi ile işbaşına gelen halife aşağıdakilerden hangisidir?
A)          Yavuz Sultan Selim
B)           Sultan Vahdettin
C)          Abdülmecit Efendi
D)          Mehmet Reşat
E)           Abdülaziz
 
25.
I.                    Dil Birliği
II.                 Kültür Birliği
III.               Irk Birliği
Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin Atatürkçü milliyetçilik anlayışıyla bağdaştığı savunulabilir?
A)          Yalnız I
B)           Yalnız II
C)          Yalnız III
D)          I ve II
E)           I, II ve III
 
26.
            I.     Kadınlara siyasal hakların verilmesi
           II.     Soyadı Kanunu’nun kabulü
          III.     Medeni Kanunu’nun kabulü
Yukarıdaki gelişmelerden hangisi veya hangileri eşitliği sağlama amacına yöneliktir?
A) Yalnız I                   B) Yalnız II                         C) Yalnız III                     D)  I ve II                      E) I, II ve III
 
27.
              I.      Beş Yıllık Kalkınma Planı
             II.      Yabancıların elindeki işletmelerin satın alınması
            III.      İş Bankası’nın kurulması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri devletçilik ilkesi doğrultusundaki gelişmelerdendir?
A)  Yalnız I                   B) Yalnız II                        C) Yalnız III                     D)  I ve II                        E) I, II ve III
 
28.
            I.         Halkevlerinin açılması
           II.         Yabancı okulların açılması
          III.         Ziraat Bankası’nın açılması
Yukarıdaki gelişmelerden hangisi veya hangileri Atatürk Dönemine aittir?
A)  Yalnız I                     B) Yalnız II                     C) Yalnız III                    D) I ve II                  E) I, II ve III
 
29. Aşağıdaki devlet ve toplum kurumlarının laikleşmesi aşamalarından hangisi ile laik devlet düzeninin tamamlandığı söylenebilir?
A)   Anayasa’nın laikleşmesi             B)  Halifeliğin kaldırılması             C)  Medeni Kanunu’nun kabulü
D)  Saltanatın kaldırılması                 E)  Medreselerin kapatılması
 
30.
              I.       Sovyet Rusya
             II.       İtalya
            III.       Fransa
Yukarıdaki hangi devlet veya devletlerin saldırgan tutumları yüzünden Türkiye Boğazların güvenliğini sağlamak amacıyla Milletler Cemiyetine başvurmuştur?
A) Yalnız I                     B) Yalnız II                    C) Yalnız III                       D) I ve II                       E) II ve III

CEVAPLAR: 1-E 2-C 3-C 4-D 5-E 6-B 7-D 8-C 9-D 10-C 11-D 12-E 13-A 14-C 15-E 16-B 17-D 18-A 19-E 20-C 21-C 22-E 23-B 24-C 25-D 26-E 27-D 28-A 29-A 30-B
SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 5 ziyaretçi (10 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=