YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  Deneme Sınavı-3
1.   Türkler aşağıdaki alfabelerden hangisini kullanmamıştır?
A)  Uygur Alfabesi                      B)  Latin alfabesi
C) Uygur Alfabesi                      D) Fenike Alfabesi
E)  Arap Alfabesi
 
2.   Aşağıdakilerden hangisi Uygurlardan önceki Türk Devletlerinde görülen etkinliklerden biri değildir?
A) Ticaret                       B)  Dokumacılık                C)  Hayvancılık
D) Silah yapımı            E)  Mimari eserler
 
3. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti’nin ikta sistemiyle ulaşmak istediği sonuçlardan biridir?
A) Ticareti geliştirmek                               B) Taht kavgalarını engellemek
C) Askeri giderleri azaltmak                    D) Eğitime katkı sağlamak
E) Esnaf gruplarını desteklemek
 
4.  
             I.       Azaplar
            II.       Tımarlı sipahiler
           III.       Cebeciler
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Kapıkulu Ocaklarına bağlı değildir?
A) Yalnız I          B) Yalnız II          C) Yalnız III           D) I ve II         E) I, II ve III
 
5.  
             I.        Ticaret
            II.        Askerlik
           III.        Tarım
Osmanlılarda uygulanan tımar sisteminin yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin düzenli biçimde yürütülmesinde etkili olduğu savunulamaz?
A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III          D) I ve II           E) II ve III
 
6.  
             I.        En yüksek mahkeme
            II.        Padişahların danışma organı
            III.       Osmanlılardaki son karar mercii
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hangisi Divanı Hümayun’un özelliklerindendir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II          C) Yalnız III          D) I ve II          E) I, II ve III
  
7.
            I.       Sened-i İttifak
           II.      Tanzimat Ferman
          III.      II. Meşrutiyet
Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinde Osmancılık akımı etkili olmuştur?
A) Yalnız I       B) Yalnız II          C) Yalnız III          D) I ve II             E) II ve III
 
8.
           I.       Yeni yasaları bildiren Düstur adlı derginin çıkarılması
          II.       Müsadere sisteminin kaldırılması
         III.       Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderilmesi
Yukarıdakilerden hangileri II. Mahmut dönemine ait ıslahatlardandır?
A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III            D) I ve II           E) II ve III
 
9.   I. Dünya Savaşı’nda açılan aşağıdaki cephelerin hangisinde bölgenin stratejik yapısı etkili olmuştur?
A) Suriye-Filistin Cephesi        B) Hicaz-Yemen Cephesi       C) Galiçya Cephesi
D) Makedonya Cephesi           E) Kanal cephesi
 
10.
             I.         Yunanistan
            II.         Rusya
           III.          ABD
Yukarıdaki devletlerden hangisi veya hangilerinin savaşa girmesi savaşın seyrini değiştirmiştir?
A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) Yalnız III         D) I ve II           E) II ve III
 
11.
             I.      Sivas Kongresi’ni engelleme girişiminde bulunması
            II.      Anadolu’da çeşitli ayaklanmalar çıkarması
           III.      Temsil Heyeti ile Amasya Görüşmelerini yapması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri İstanbul Hükümeti’nin ulusal mücadeleye karşı göstermiş olduğu tepkilerden biri değildir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II       C) Yalnız III       D) I ve II       E) II ve III
 
12.   Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesiyle ilgili kararlar Erzurum Kongresi’nde alınmıştır?
A)   Mustafa Kemal’in başkomutan seçilmesi
B)   Yunanlılara karşı ortak bir cephenin açılması
C)   İrade-i Milliye adıyla bir gazetenin çıkarılması
D)   Mustafa Kemal’in Erzurum mebusu seçilmesi
E)   Mustafa Kemal’in Temsil Heyeti başkanı seçilmesi
 
13.
           I.         Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti
          II.         Kilikyalılar Cemiyeti
         III.         Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Yukarıdaki Cemiyetlerden hangisi veya hangileri Ermeni çalışmalarına karşı faaliyet göstermemiştir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II          C) Yalnız III         D) I ve II         E) II ve III
 
14.
           I.         Fransa
          II.         Afganistan
         III.         Sovyet Rusya
Kurtuluş Savaşı’nda, TBMM Hükümetini tanıyan yukarıdaki devletlerin tanıma sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I, II ve III        B) II, I ve III        C) III, II ve I        D) II, III ve I        E) III, I ve II

15.
          I.      İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi
         II.      Ermeniler ile Gümrü Antlaşması’nın imzalanması
        III.      Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin yayınlanması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri I. İnönü Savaşı’ndan önce meydana gelen olaylardandır?
A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III        D)  I ve II         E)  II ve III
 
16. 
         I.     Ankara Antlaşmasının imzalanması
        II.     Moskova Antlaşmasının imzalanması
       III.     Londra Konferansının toplanması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Sakarya Zaferinin sonuçlarından biri değildir?
A) Yalnız I            B) Yalnız II          C) Yalnız III           D) I ve II             E) II ve III
 
17.
            I.    Halifeliğin kaldırılması
           II.    Saltanatın kaldırılması
          III.    Ankara’nın başkent olması
Yukarıdaki gelişmelerden hangisi veya hangileri Cumhuriyet’in ilanından önce gerçekleşmiştir?
A) Yalnız I       B) Yalnız II      C) Yalnız III        D) I ve II          E) II ve III
 
18.
            I.        Musul
           II.        Hatay
          III.        Kapitülasyonlar
Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin kesin çözümü Atatürk’ten sonraki dönemde gerçekleşmiştir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II       C) Yalnız III         D) I ve II           E) II ve III
 
19.
          I.         Menemen Olayı
         II.         Halifeliğin kaldırılması
        III.         İngiliz desteği
Şeyh Sait İsyanı’nın çıkmasında yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin etkisi olmamıştır?
A) Yalnız I        B) Yalnız II       C) Yalnız III        D) I ve II        E) II ve III
 
20.   Türk kadını aşağıdaki haklardan hangisini diğerlerinden önce elde etmiştir?
A)     Milletvekili seçme seçilme
B)     Mahalli seçimlere katılma
C)     Belediye seçimlerine katılma
D)     Sosyal ve ekonomik haklar
E)      İstediği soyadını alma
 
21.   Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması’nın kapsamındadır?
A)     Batı Trakya’nın Türkiye’ye verilmesi
B)    Azınlıkların kanun ve hukuk düzeni içinde Türklerle eşit haklara sahip olması
C)    Kafkas sınırına son şeklinin verilmesi
D)    Batum’un Sovyet Rusya’ya bağlı Gürcistan’a bırakılması
E)    Oniki Ada’nın Yunanistan’a verilmesi
 
22.
            I.        Saltanatın kaldırılması
           II.        Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
          III.       1921 Anayasası’nın hazırlanması
Yukarıdakilerden hangileri I. TBMM tarafından gerçekleştirilmiştir?
A) Yalnız I       B) Yalnız II         C) Yalnız III         D) I ve II          E) I, II ve III
 
23.     Aşağıdaki eğitim ve kültür alanında yapılan yeniliklerden hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleştirilmiştir?
A)   Türk Dil Kurumu'nun kurulması
B)   Maarif teşkilatı Hakkında Kanun'un ka­bul edilmesi
C)   Türk Tarih-i Tetkik Cemiyeti’nin kurulması
D)   Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi
E)    Yeni Türk Harfleri'nin kabul edilmesi
 
24.
           I.      Yerli kaynaklara dayalı ulusal sanayi kurulmalıdır.
          II.      Ulusal bankalar kurulmalıdır.
         III.      İşçilere sendika hakkı tanınmalıdır.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri İzmir İktisat Kongresi'nde alınmış kararlardandır?
A) Yalnız I        B) Yalnız II         C) Yalnız III         D) I ve II          E) I, II ve III
 
25.   Para arzını kontrol etmek ve para piyasasını kontrol etmek amacıyla 1930 yılında yapılan çalışma aşağıdakilerden hangisidir?
A)     Duyun-u Umumiye idaresinin kaldırılması
B)     Kapitülasyonların kaldırılması
C)    Kabotaj Kanunu’nun kabulü
D)    Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabulü
E)     Merkez Bankası’nın kurulması
 
26.  
           I.       Cumhuriyetçilik
          II.       Milliyetçilik
          III.      Laiklik
Halkçılık ilkesi, yukarıdaki ilkelerden hangisi veya hangilerinin doğal sonucudur?
A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III        D) I ve II         E) I, II ve III
 
27. Almanya ve İtalya’nın saldırgan tutumları ile meydana getirdikleri güvensizlik aşağıdakilerden hangisinin yapılmasında etkili olmamıştır?
A) Montrö Boğazlar Sözleşmesinin yapılması       B) Balkan Antantı’nın kurulması
C) Milletler Cemiyeti’nin kurulması                          D) Sadabat Paktı’nın kurulması
E) Locarno Antlaşması
    
28.
              I.      Cumhuriyetçilik        
             II.      Milliyetçilik
            III.      Laiklik                      
Yukarıdaki Atatürk İlkelerinden hangisi veya hangilerinin aşama aşama yerleşmesi diğerlerine göre daha uzun zaman almıştır
A) Yalnız I       B) Yalnız II        C) Yalnız III         D) I ve I           IE) II ve III
 
29. 
            I.         Yugoslavya
           II.         Arnavutluk
          III.         Romanya
Yukarıdaki Balkan Devletlerinden hangisi veya hangileri Balkan Antantı’na katılmamışlardır?
A) Yalnız I        B) Yalnız II         C) Yalnız II          D) I ve II            E) II ve III
 
30.
              I.        Girit Adası
             II.        Ege Adaları
            III.        Kıbrıs Adası
Atatürk Dönemi’nde başlayan Türk-Yunan dostluğu daha sonra yukarıdakilerden hangisi veya hangileriyle nedeniyle bozulmuştur?
A) Yalnız I        B) Yalnız II          C) Yalnız III         D) I ve II            E) I, II ve III
 
CEVAPLAR: 1-D 2-E 3-C 4-D 5-A 6-D 7-E 8-E 9-E 10-C 11-C 12-E 13-A 14-D 15-D 16-E 17-E 18-B 19-A 20-D 21-B 22-E 23-D 24-E 25-E 26-D 27-C 28-C 29-B 30-C
SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 85 ziyaretçi (125 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=