YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  Deneme Sınavı-2
1.   Aşağıdakilerden hangisi Orhun Kitabeleriyle ilgili özelliklerden biri değildir?
A)    Türk tarihi ve Türk edebiyatının ilk yazılı belgeleridir
B)     Bilge Kağan, Kültigin ve Tonyukuk adlarına dikilmişlerdir
C)    Hem Orhon hem de Çin Alfabesiyle yazılmışlardır
D)    Kitabeler Moğolistan’da bulunmaktadır
E)     Kitabelerde Türklerin İslamiyet’e geçişleri anlatılmıştır
 
2.   Aşağıdaki Türk Devletlerinden hangisi diğerlerinden sonra kurulmuştur?
A)   Kutluk Devleti                             B)  Uygur Devleti
C)  Göktürk Devleti                           D)  Avrupa Hun Devleti
E)   Büyük Hun Devleti
 
3.   Hükümdarlığın hanedan üyelerinin ortak malı sayılmadığı, Türk veraset anlayışından farklı olarak emir denilen komutanların hükümdarlık yaptığı Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Selçuklular                                B) Karahanlılar
C)  Gazneliler                                  D) Osmanlılar
E)   Memluklar
 
4.  
           I.         Defterdar
          II.         Reisülküttap
         III.         Şeyhülislam
Osmanlı Devleti’nde yukarıdakilerden hangisi/hangileri yükselme döneminde divan üyesi olmuştur?
A) Yalnız I          B) Yalnız II         C) Yalnız III         D) I ve II             E) II ve III
 
5.   Divan-ı Hümayun başkanlığını veziriazama bırakan ilk Osmanlı hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. Murat         B) I. Mehmet     C) II. Murat          D) II. Mehmet    E) I. Ahmet
 
6.
              I.      Yurtluk
             II.      Cebeci
            III.       Mültezim
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Osmanlı Devletindeki toprak yönetim şekillerinden biri değildir?
A) Yalnız II         B) Yalnız II         C) Yalnız III          D) I ve II           E) II ve III
 
7. Aşağıdaki hangi hükümdar döneminde tımar ve zeamet gibi toprak sistemleriyle müsadere uygulaması ortadan kaldırılmıştır?
A) Fatih             B) II. Mahmut    C) Kanuni            D) I. Ahmet     E) Abdülaziz
 
8. 
           I.        Dar-ı Şura-yı Babıâli
          II.        Encümeni Daniş
          III.       Mekteb-i Maarif-i Adliye
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri eğitim ve bilim alanında faaliyet göstermemiştir?
A) Yalnız I       B) Yalnız II          C) Yalnız III           D) I ve II            E) II ve III
 
9.
           I.        Dış borçlar
          II.        Nüfus Mübadelesi
          III.       Musul
Lozan Konferansında görüşülen yukarıdaki konulardan hangisi veya hangileri Türkiye ile Fransa arasında sorun olmuştur?
A) Yalnız I       B) Yalnız II          C) Yalnız III          D) I ve II           E) I, II ve III
 
10.
            I.       Sivas Kongresinin toplanması
           II.       Amasya Tamimi’nin ilan edilmesi
           III.      Misak-ı Milli’nin ilan edilmesi
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Temsilciler Kurulu’nun Ankara’ya gelmesinden sonra gerçekleşmiştir?
A) Yalnız I      B) Yalnız II          C) Yalnız III         D) II ve III          E) I, II ve III
 
11.   Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Amasya Genelgesi kararlarından değildir?
A)  Milli bir kurulun kurulması gerektiği
B)  Azınlıklara siyasi ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalıkların verilmeyeceği
C)  Sivas’ta milli bir kongrenin tertip edileceği
D)  İstanbul Hükümeti’nin görevini yerine getirmediği
E) Askeri ve milli örgütlerin hiçbir şekilde dağıtılmayacağı
 
12.
            I.          Yozgat Ayaklanması
           II.          Kuva-yı İnzibatiye AyaklanmasI
           III.         Ali Galip Olayı
İstanbul Hükümeti Sivas Kongresi’nin toplanmasını engellemek amacıyla yukarıdakilerden hangisi veya hangilerini çıkarmıştır?
A) Yalnız I         B) Yalnız II           C) Yalnız III           D) I ve II             E) I, II ve III
 
13.
              I.         Büyük Taarruz’un zaferle neticelenmesi
             II.         Mebusan Meclisi’nin işgalci devletlerce dağıtılması
            III.         İtilaf Devletlerinin iç isyanları çıkarmaları
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri TBMM’nin açılması sürecini hızlandırmıştır?
A) Yalnız I         B) Yalnız II           C) Yalnız III          D) I ve II          E) II ve III
 
14.
              I.      Tesanüd Grubu           
             II.       Halk Zümresi
            III.       Felah-ı Vatan Grubu   
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri I. TBMM'nde yer alan gruplardan biridir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II         C) Yalnız III            D) I ve II           E) I, II ve III
 
15.     
           I.      Kapitülasyonlarla
          II.      Patrikhane'yle             
         III.      Ermenilerle
Sevr Antlaşması'nda yukarıdakilerden hangisi veya hangileriyle ilgili bir karar yer almamıştır?
A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) Yalnız III            D) I ve II           E) II ve III
 
16.
              I.        1924 Anayasası
             II.         Halifeliğin kaldırılması
             III.        Saltanatın kaldırılması
Yukarıdaki inkılâplardan hangisi veya hangileri Cumhuriyetin ilanından önce gerçekleştirilerek Cumhuriyetin ilanına ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I        B) Yalnız II            C) Yalnız III           D) I ve II         E) II ve III
 
17.
           I.        Londra Konferansı
          II.       San Remo Konferansı
         III.       Paris Barış Konferansı
TBMM Hükümeti yukarıdakilerden hangisi veya hangilerine katılmıştır?
A) Yalnız I       B) Yalnız II         C) Yalnız III     D) I ve II           E) I, II ve III
 
18.   Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi kuruluş amacı ve yaptığı çalışmalar bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Kilikyalılar Cemiyeti
B) Şark-ı Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
C) Trakya-Paşaeli Cemiyeti
D) Reddi İlhak Cemiyeti
E)  Teali İslam Cemiyeti
 
19.
              I.      Yabancı Okulların Türk hükümetinin deneti­mi altına alınması
             II.      Fener Rum Patrikhanesinin eğitim işleriyle ilgilenmesinin yasaklanması                                
            III.      Yeni Türk harflerinin kabulü
Yukarıdaki gelişmelerin hangisi veya hangilerinde, eğitimde ikilikleri ortadan kaldırma dü­şüncesi etkili değildir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II          C) Yalnız III         D) I ve II          E) I, II ve III
 
20.   Takrir-i Sükûn Kanunu’nun uygulaması sonucu kapatılan parti aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Ahali Cumhuriyet Fırkası
B)  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
C)  Halk Fırkası
D)  Serbest Cumhuriyet Fırkası
E)  İttihat ve Terakki Fırkası
 
21.
           I.     Musul’un İngilizlere bırakılması
          II.     Türkiye-Sovyet Rusya sınırının belirlenmesi
         III.     Hatay Cumhuriyetinin kurulması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Lozan Antlaşması’nın kapsamında yer almamıştır?
A) Yalnız I           B) Yalnız II            C) Yalnız III           D) I ve II               E)  I, II ve III
 
22.   Aşağıdaki inkılâplardan hangisi toplumsal hayatı düzenlemeye yöneliktir?
A)  Yeni Türk harflerinin kabulü
B)  İzmir İktisat Kongresinin toplanması
C)  Türk Tarihi Tetkik Cemiyetinin kurulması
D)  Halifeliğin kaldırılması
E)  Tekke ve zaviyelerin kapatılması
 
23.
                I.      Çok partili hayata geçişin gecikmesi
               II.      Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılması
              III.      Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Şeyh Sait Ayaklanması’nın bir sonucudur?
A) Yalnız I          B) Yalnız II           C) Yalnız III           D) I ve II              E) I, II ve III
 
24.
                 I.      Şeyh Sait Ayaklanması
                II.      31 Mart Olayı
                III.      Bursa Olayı
Yukarıdaki gelişmelerden hangisi veya hangileri TBMM’ye ve onun meydana getirmiş olduğu düzene yönelik değildir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II          C) Yalnız III           D) I ve III            E) II ve III
 
25.  Birinci Dünya Savaşı sonuçlarından memnun olmayan ve bu nedenle sal­dırgan bir dış politika izleyen ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru ola­rak verilmiştir?
A)   Sovyet Rusya – Sırbistan
B)   İngiltere – Fransa
C)   İtalya – Almanya
D)   Avusturya – Macaristan
E)   Amerika - Yunanistan
 
26.  
              I.      Aşar vergisinin kaldırılması
              II.      Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi
             III.      Misak-ı İktisadi’nin kabul edilmesi
Yukarıdaki ekonomik inkılâplardan hangisi veya hangileri Cumhuriyetin ilanından önce gerçekleş­miştir?
A) Yalnız I         B) Yalnız II          C) Yalnız III          D) I ve II            E) II ve III
 
27.
              I.        Millet Mektepleri
             II.        Halkevleri
            III.        Türk Ocakları
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Atatürk Döneminde açılmıştır?
A) Yalnız I         B) Yalnız II            C) Yalnız III           D) I ve II             E) I, II ve III
 
28. 
           I.       Devletçilik
          II.       İnkılâpçılık
         III.       Ulusçuluk
Cumhuriyet döneminde görülen Türk diline dönüş, Türkçeyi geliştirme çalışmaları yukarıdaki hangi Atatürk ilkesiyle ilgilidir?
A) Yalnız I            B) Yalnız II               C) Yalnız III            D) I ve II              E) II ve III
 
29.
             I.        Misak-ı Milli’nin kabulü
            II.        Medeni Kanun’un kabulü
           III.        TBMM’nin açılması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudan milli egemenlik amacını gerçekleştirmeye yöneliktir?
A) Yalnız I           B) Yalnız II             C) Yalnız III             D) I ve II              E) I, II ve III
 
30.
             I.       Kuzey Atlantik İttifakı
            II.       Truman Doktrini
           III.       Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kurulması
Yukarıdakilerin hangisi veya hangilerinin oluşmasında II. Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan Sovyet tehdit ve yayılmacılığının etkisi yoktur?
A) Yalnız I         B) Yalnız II             C) Yalnız III               D) I ve II               E) I, II ve III

CEVAPLAR: 1-E 2-B 3-E 4-C 5-D 6-E 7-B 8-A 9-A 10-C 11-B 12-C 13-B 14-D 15-B 16-C 17-A 18-E 19-C 20-B 21-E 22-E 23-D 24-B 25-C 26-C 27-D 28-E 29-C 30-C
SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 86 ziyaretçi (139 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=