YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  Deneme Sınavı-15

S.1-
     I. Ergenekon Destanı
    II. Gılgamış Destanı   
   III. Orhun Yazıtları
  IV. Yenisey Yazıtları
   V. Türeyiş Destanı
Yukarıdakilerden hangisi Göktürklere aittir?
A) I ve III      B) II ve IV     C) III ve V     D) ll ve lll     E) I ve IV

S.2-    
     I. Komşu ülkelerle ticari ilişkilerde bulunmuşlardır.
    II. Tarımsal faaliyetlerde bulunmuşlardır.
   III. Mezarlara gündelik eşyalarını da koymuşlardır.
  IV. Boylar federasyonu şeklinde örgütlenmişlerdir.
   V. Madenden eşyalar yapmışlardır.
Orta Asya kurganlarında Türklere ait kılıç, süngü, bıçak ve balta gibi araç ve gereçlere rastlanması Türklerle ilgili olarak yukarıdaki yargılardan hangilerini kanıtlar niteliktedir?
A) I ve II     B) II ve III     C) III ve V     D) III, IV ve V     E) I, II, IV ve V

S.3-  1055 Bağdat Seferi'nden sonra Abbasi Halifesi dini yetkisi hariç siyasi yetkilerini "sultan" ilan ettiği Sel¬çuklu hükümdarı Tuğrul Bey'e vermiştir. Bu gelişme doğrultusunda;
     I. Laik yönetim anlayışı gelişmiştir.
    II. Müslümanların koruyuculuğu Türklerin eline geçmiştir.
   III. Yeni mezhepler ortaya çıkmıştır.
   IV. Halifelik Selçuklu Türklerine geçmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) I ve II         B) Yalnız II       C) I, II ve III      D) III ve IV       E) Yalnız IV

S.4- Aşağıdakilerden hangisi,  Kapıkulu Ocağı’nın özelliklerinden biri değildir?
A) Devşirme askerlerden oluşması
B) Ulufe ve cülus bahşişi alan askerlerden oluşması
C) I. Murat döneminde kurulup II. Mahmut döneminde kapatılmış olması
D) Savaşta ordunun merkezinde yer alması
E) Osmanlı ordusunun en kalabalık bölümünü oluşturması

S.5-
     I. Arazi kayıtlarını tutmak
    II. Fetva vermek
   III. Dirlikleri dağıtmak
   IV. Divandaki davaları çözmek
   V. Tuğra çekmek
Osmanlı Devleti'nde yukarıda verilenlerden hangileri Nişancının görevleri arasında yer almaktadır?
A) II, III ve IV      B) I, III ve V      C) I, II ve III      D) III, IV ve V      E) II, IV ve V

S.6- 
     I. Tımar sistemi uygulanırdı.
    II. İçişlerinde bağımsızlardı.
   III. Görevlilere maaş verilirdi.
   IV. Başkente yakın eyaletlerdi.
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde merkeze bağlı eyaletlerin özelliklerindendir?
A) I ve III        B) II ve IV        C) I ve IV       D) I ve II        E) II ve III

S.7-
     I. I. Meşrutiyet’in ilan edilmesi
    II. Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi
   III. Duyun-u Umumiye İdaresinin kurulması
Osmanlı Devleti yukarıdakilerden hangisi ve ya hangileriyle ekonomik bağımsızlığını kaybetmiştir?
A) Yalnız I     B) Yalnız II    C) Yalnız III    D) II ve III    E) I, II ve III

S.8- 
     I. Herkes kanun önünde eşit olacak
    II. Herkes mal ve mülküne sahip olacak, miras bırakabilecek
   III. Vergiler herkesin gelirine göre toplanacak
Tanzimat Fermanı’nın yukarıdaki maddelerinden hangisi/hangileri kişilere mülkiyet hakkının tanındığına kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III    D) I ve II     E) II ve III

S.9-  II. Mahmut Döneminde medreselerin yanında batılı tarzda eğitim veren okulların açılmasının aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?
A) Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesine
B) Hukuk birliğinin sağlanmasına
C) Toplumda kültürel farklılıkların ortaya çıkmasına
D) Müsadere usulünün kaldırılmasına
E) Yerli malı kullanılmasının teşvik edilmesine

S.10-
     I. Siyasi birliğini geç tamamladığı için sömürgecilik yarışında geri kalması
    II. Gelişen sanayisi için pazar ve hammadde araması
   III. Osmanlı Devletinin bu bölgeyle kara bağ-lantısının olmaması
  IV. Osmanlı donanmasının yetersiz olması
   V. Avrupa devletlerinin işgale sessiz kalması
Yukarıda verilen etkenlerinden hangileri, İtalya'nın Trablusgarp’ı işgal etmesinde, işgalin asıl sebebinden çok, işgali kolaylaştıran bir etken olduğu söylenebilir?
A) III, IV ve V       B) I, II ve III      C) I ve II        D) I ve III      E) II ve IV

S.11-
     I. Osmanlı donanması bazı limanlarda toplanarak, İtilaf Devletleri’nin denetimine bırakılacak
    II. Osmanlı orduları terhis edilecek
   III. Boğazlar İtilaf Devletleri’nin denetimine bırakılacak
  IV. Silah ve askeri malzemeler İtilaf Devletleri’ne teslim edilecek
   V. İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumda olan Anadolu topraklarını işgal edecektir
Misak-ı Milli esaslarından olan “Mütareke imzalandığı sırada işgal altına girmeyen Osmanlı toprakları bir bütündür, parçalanamaz” kararı, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın yukarıdaki maddelerinden hangisine karşıdır?
A)  I          B) II           C) III           D) IV         E) V

S.12- 
     I. Mavri Mira Cemiyeti
    II. Hınçak Cemiyeti
   III. Kordos Cemiyeti
  IV. Taşnak Cemiyeti
Yukarıdaki cemiyetlerden hangileri Ermeniler tarafından kurulmuştur?
A) I ve II     B) II ve III     C) III ve IV     D) II ve IV     E) I ve III

S.13- 
     I. Aşama aşama gerçekleşmiştir.
    II. Birbirini tamamlar niteliktedir. 
   III. Yenilikler yapılırken gerekli ortam hazırlan¬mıştır
Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınlara önce Mede¬ni Kanunla sosyal haklar verilmesi, sonra seçme ve seçilme hakkı verilmesi yukarıdaki yargılarından hangilerini doğrulamaktadır?
A) Yalnız I     B) Yalnız II      C) Yalnız III     D) II ve III     E) I, II ve III

S.14- Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul Hükümeti’nin ulusal mücadeleye karşı göstermiş olduğu tepkilerden biri değildir?
A) Sivas Kongresi’ni engelleme girişiminde bulunması
B) Temsil Heyeti ile Amasya Görüşmelerini yapması
C) Anadolu’da çeşitli ayaklanmalar çıkarması
D) Mustafa Kemal’i müfettişlik görevinden alması
E) Anadolu’da başlayan mücadelenin asi bir hareket olduğu yönünde fetva çıkartması

S.15-
     I. Misak-ı Milli kararlarının kabul ettirilmesi
    II. Kendisinin Meclis Başkanı seçtirilmesi
   III. Yeni Türk Devletinin kurulduğunun kabul ettirilmesi
  IV. Ulusal egemenlik ilkesinin anayasaya konulması
   V. Mecliste Müdafaa-i Hukuk Grubunun kurulması
Mustafa Kemal’in İstanbul’da toplanacak olan son Osmanlı Mebuslar meclisi’ne katılacak mebuslardan istekleri yukarıdakilerden hangisidir?A) I, II ve III     B) III, IV ve V     C) II, III ve IV     D) I, II ve IV     E) I, II ve V

S.16- 
     I. Milli bir kurulun kurulması gerektiği
    II. Azınlıklara siyasi ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalıkların verilmeyeceği
   III. Manda ve himayenin kabul edilemeyeceği
   IV. İstanbul Hükümeti’nin görevini yerine getirmediği
Yukarıdakilerden hangileri Amasya Genelgesi kararlarındandır?
A) I ve II     B) II ve III     C) III ve IV     D) I ve IV     E) II ve IV               

S.17-
     I. Tekâlifi Milliye emirlerinin çıkarılması
    II. Düzenli ordunun kurulması
   III. Meclisin tüm yetkilerinin geçici bir süre için Mustafa Kemal’e verilmesi
Yukarıdaki gelişmelerden hangilerin kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I     B) Yalnız II      C) Yalnız III     D) II ve III     E) I, II ve III

S.18- Aşağıdakilerden hangisi Temsil Heyeti’nin Ankara’yı kendine merkez edişinin nedenlerinden biri değildir?
A) Ankara’nın Anadolu’nun ortasında ve işgal edilmemiş olması.
B) İstanbul’daki gelişmeleri daha yakından takip etme imkânına sahip olması.
C) Çok gelişmiş modern bir şehir olması.
D) Asıl savaşın gerçekleşeceği Batı Cephesi’ne yakın olması.
E) Demiryolu ulaşımı ve haberleşme yönünden elverişli olması

S.19-   İlk TBMM Hükümeti üyeleri kimler arasında seçilmiştir?
A) Meclis dışındaki yetenekli kişiler
B) Ulusal Mücadeleyi yürüten komutanlar
C) Osmanlı Mebusan Meclisi üyeleri
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
E) Milli cemiyetlerin yöneticileri

S.20- 
     I. Afganistan ile TBMM arasında dostluk antlaşmasının imzalanması
    II. Yunanistan’ın Sevr’i TBMM’ne kabul ettirmek için saldırıya geçmesi
   III. Sovyet Rusya’nın TBMM ile Moskova Antlaşması’nı imzalaması
   IV. İstanbul Hükümeti’nin Anadolu’da TBMM’ye karşı isyanlar çıkarması 
23 Nisan 1920 tarihinde kurulan yeni Türk devleti, içte ve dışta bazı olumsuz tepkilerle karşılaşmıştır. Yukarıdakilerden hangisi bu olumsuz tepkilerdendir?
A) I ve II       B) II ve IV        C) I ve IV       D) I ve III     E) III ve IV

S.21-
     I. Türkiye-Irak sınırının çözümlenememesi
    II. Türkiye-Suriye sınırının Ankara Antlaşması ile belirlenen sınır olarak kabul edilmesi
   III. Kapitülasyonlar konusunda Türk heyetinin ödün vermemesi
   IV. İlk defa İstanbul ve Boğazların yönetiminin TBMM’ye verilmesi
   V. Azınlıkların Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi
Yukarıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması ile ilgili değildir?
A)  I           B)  II            C)  III       D)  IV          E)  V

S.22-
     I. Balkan Antantı’nın kurulması
    II. Milletler Cemiyeti’nin kurulması
   III. Sadabat Paktı’nın kurulması
   IV. Montrö Boğazlar Sözleşmesinin yapılması
Almanya ve İtalya’nın saldırgan tutumları yukarıdaki antlaşmalardan hangilerinin yapılmasında etkili olmuştur?
A) I ve II      B) I ve III     C) I, II ve III     D) II, III ve IV     E) I, III ve IV

S.23-  Atatürk, "Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan ve bilimden almış bulunu¬yoruz. Bizim yolumuzu çizen; içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk ulusu ve bir de ulusların ta¬rihinin birçok facia ve ıstırap kaydeden yaprakların¬dan çıkardığımız neticelerdir." demiştir.
Buna göre özellikle vurgulanan ilkeler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyetçilik  - Halkçılık
B) Laiklik   - Ulusçuluk
C) İnkılâpçılık  - Devletçilik
D) Ulusçuluk  - Halkçılık
E) Halkçılık   - Laiklik

S.24- 
     I. Medeni Kanun’un kabul edilmesi
    II. Egemenliğin millete ait olması
   III. Türk Dil Kurumu’nun kurulması
   IV. Saltanatın kaldırılması
Yukarıdakilerden hangileri cumhuriyetçilik ilkesinin bir gereğidir?
A) II ve IV     B) I ve II     C) II ve III     D) I ve III     E) III ve IV

S.25-
     I. Hammaddesi yurt içinde bulunan sanayi dalları kurul¬malıdır. 
    II. El işçiliğinden ve küçük üretimden, süratle fabrikaya ve büyük işletmeye geçilmelidir.
   III. Özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyen girişimler devletçe ele alınmalıdır.
   IV. Özel girişime kredi sağlayacak bir devlet bankası ku¬rulmalıdır, kararları alınmıştır.
I. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan yukarıdaki kararlar İle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz?
A) Tüm üretim araçlarını devletleştirmek
B) Öz kaynakları değerlendirmek
C) Devleti, ekonomik görevleri de olan bir organ haline getirmek
D) Ekonomik bağımsızlığı sağlamak
E) Dışa bağımlılığı azaltmak

S.26-
     I. Mersin
    II. Antep
   III. Urfa
   IV. Adana
    V. Maraş
Güney’de Fransızlar tarafından işgal edilen bu şehirlerden hangileri TBMM açılmadan önce kurtarılmıştır?
A)  I ve II     B)  I ve III     C)  II ve III     D)  III ve IV     E)  III ve V

S.27-
     I. Halktan gelirine göre vergi alınması
    II. Eğitimin tüm yurtta yaygınlaştırılması
   III. Her Türk vatandaşının seçme ve seçilme hak¬kına sahip olması
Cumhuriyet Döneminde görülen yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki ilkelerin hangisiyle doğrudan ilgilidir?
A) Milliyetçilik     B) Halkçılık     C) Devletçilik     D) Lâiklik     E) İnkılâpçılık

S.28-
     I. Çok partili sisteme geçiş denemeleri
    II. Tevhid - i Tedrisat Kanunu
   III. Yeni Türk harflerinin kabulü
Yukarıda verilen düzenlemeler sırasıyla aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?
A) Milliyetçilik - Devletçilik - Halkçılık
B) Cumhuriyetçilik - Laiklik - İnkılâpçılık
C) Halkçılık - Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik
D) Milliyetçilik - Cumhuriyetçilik - İnkılâpçılık
E) Laiklik - İnkılâpçılık – Devletçilik

S.29- 
     I. Medeni Kanun'un kabulü
    II. Kadınlara belediye seçimlerine katılma hak¬kının tanınması
   III. Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hak¬kının verilmesi
Cumhuriyet Dönemi'nde görülen yukarıdaki uygulamalar aşağıdakilerden hangisi¬nin bir göstergesidir?
A) Milliyetçilik düşüncesinin etkili olduğunun
B) Güçler ayrılığı ilkesinin uygulandığının
C) Laik devlet düzenine geçildiğinin
D) Halkın inkılâpları benimsemediğinin
E) İnkılâpların birbirini tamamladığının

S.30- Çağdaşlaşmanın iki aşaması vardır:
     I. Çağdışı kalmış kurumları ortadan kaldırmak
    II. Kaldırılan kurumların yerine çağdaş kurum ve uygulamaları benimsemek
Buna göre, ülkemizde yapılan aşağıdaki inkılâplardan hangisinde bu durum görülmez?
A) Miladi Takvime geçilmesi
B) Latin Alfabesinin kabul edilmesi
C) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
D) Uzunluk ve ağırlık ölçülerinde uluslararası standartla¬rın kabul edilmesi
E) Medeni Kanun'un kabul edilmesi

CEVAPLAR:  1-A 2-C 3-A 4-B 5-B 6-C 7-C 8-B 9-C 10-A 11-E 12-D 13-E 14-B 15-E 16-D 17-E 18-C 19-D 20-B 21-D 22-E 23-B 24-A 25-A 26-E 27-B 28-B 29-E 30-C
 

SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 1 ziyaretçi (15 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=