YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  Deneme Sınavı-14

1. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk kültürü ile ilgili değildir?
A) Kopuz     B) Kurgan     C) Balbal     D) Sagu      E) Divan

2. Türkiye Selçuklularındaki Ahi örgütlenmesi içinde aşağıdakilerden hangisi yer almıştır?
A) Askerler     B) Kadılar     C) Tüccarlar     D) Âlimler     E) Çiftçiler

3.
     I. Mevlana Celalettin-i Rumi
    II. Hacı Bektaş Veli
   III. Muhyittin-i Arabi
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Anadolu Selçukluları ve beylikler döneminde yaşayan başlıca fikir adamlarındandır?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) I, II ve III

4. Osmanlı Devletinde yargı gücü kullanan Kadı’nın aynı zamanda yürütme gücüne sahip olduğu idari birim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eyalet       B) Sancak      C) Kaza     D) Köy     E) Payitaht

5.
     I. Beylerbeyi Sarayı
    II. Çırağan Sarayı
   III. Topkapı Sarayı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 19. Yüzyılda yapılan saraylardandır?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) II ve III

6.
     I. Sultan Ahmet Camii
    II. İshak Paşa Sarayı
   III. Malabadi Köprüsü
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Osmanlı Dönemi eserleri arasında yer almaz?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II    E) I, II ve III

7.  Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi gelişmelerinden biri değildir?
A) Müslüman olmayanların askerlik yapabilmesi
B) Kız öğrencilerin eğitiminin devletin görevleri arasına girmesi
C) Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin herkesin kanun önünde eşit kabul edilmesi
D) Maarif- Umumiye Nezareti’nin kurulması
E) Halkın ülke yönetiminde söz sahibi olması

8.
     I. Osmanlı parasının değer kaybetmesi
    II. Osmanlıda fiyat artışlarının yaşanması
   III. İpek ve Baharat yollarının önem kazanması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti üzerindeki olumsuz etkilerindendir?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) I, II ve III

9.   Gayr-ı Müslimlerin Osmanlı Devleti’nde elde ettikleri ilk siyasal hak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Banka ve şirket kurabilme
B) İl meclislerine üye olma
C) Mebuslar Meclisi’nde yer alma
D) Çeşitli okullarda okuyabilme
E) Mal ve mülk sahibi olabilme

10. Osmanlı Devleti Batı Trakya’yı aşağıdakilerden hangisinin sonucunda kaybetmiştir?
A) I. Dünya Savaşı           B) Trablusgarp Savaşı
C) Balkan savaşı            D) Kurtuluş Savaşı
E) 1877-1818 Osmanlı-Rus Savaşı

11.
    I. Süveyş Cephesi
   II. Romanya cephesi
  III. Trablusgarp Cephesi
Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda yukarıdaki cephelerin hangisi ya da hangilerinde savaşmamıştır
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) II ve III

12. I. Dünya Savaşının sonucunu belirleyen en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) ABD’nin savaşa girmesi
B) Çanakkale Savaşları
C) İtalya’nın saf değiştirmesi
D) Rusya’da Bolşevik İhtilalinin olması
E) Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesi

13.
     I. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez
    II. Her türlü işgale karşı milletçe direnilecektir
   III. Mebusan Meclisi derhal toplanmalıdır
Yukarıdaki Erzurum Kongresi kararlarından hangisi veya hangileri topraklarımızı parçalamak isteyen itilâf devletlerine bir mesajdır?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) I, II ve III

14. Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM döneminde imzalanmıştır?
A) Mudanya Ateşkes Antlaşması
B) Montrö Antlaşması
C) 1926 Ankara Antlaşması
D) Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması
E) Mondros Ateşkes Antlaşması

15. 
     I. Sınırlar
    II. Boğazlar
   III. Kapitülasyonlar
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Osmanlı parlamentosunun aldığı Misak-ı Milli kararları arasında yer almıştır?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) I, II ve III

16. TBMM’nin açılmasıyla aşağıdakilerden hangisinin görevi sona ermiştir?
A) Heyet-i Vükela       B) Heyeti Temsiliye
C) Kuva-i Milliye         D) Tekâlif-i Milliye
E) Teşkilat-ı Esasiye

17.
     I. Hakkâri’nin Türkiye’ye verilmesi
    II. Caber Kalesi’nin Türk toprağı kabul edilmesi
   III. Hatay’ın Türk topraklarına katılması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 1926 tarihli Ankara Antlaşması’nın kapsamında değildir?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) II ve III

18.
     I. İtalya’nın Anadolu’dan çekilmeye başlaması
    II. Fransa’nın işgal ettiği Zonguldak’tan çekilmesi
   III. İngiltere’nin Malta Adası’ndaki kırk Türk’ü serbest bırakması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri II. İnönü Savaşı’nın sonuçlarındandır?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) I, II ve III

19. 
     I. Boğazlar
    II. Patrikhane
   III. Suriye Sınırı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Lozan Barış Antlaşması’nda Türkiye’nin aleyhine çözümlenmiştir?
A) Yalnız I      B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) I, II ve III

20. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk döneminde yapılan yenilikler arasında yer almaz?
A) Lâik eğitime geçilmesi
B) Eski ölçü ve ağırlık ölçülerinin terk edilmesi
C) Çok partili hayata geçilmesi
D) Üniversite reformunun yapılması
E) Medreselerin kapanması

21.
     I. Kadınlara siyasal hakların verilmesi
    II. Ekonomide liberalizm
   III. Seçimlerin tek dereceli olması
Serbest Cumhuriyet Fırkası yukarıdaki görüşlerden hangisi veya hangilerini savunmuştur?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) I, II ve III

22. 
     I. Yeni Türk devletinin rejiminin belirlenmesi
    II. Devlet başkanlığı sorununun çözümlenmesi
   III. Meclis Hükümeti sistemine geçilmesi
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Cumhuriyetin ilânının sonuçlarındandır?
A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) Yalnız III     D) I ve II     E) I, II ve III

23. Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait İsyanının sebep olduğu gelişmelerden biridir?
A) İsmet İnönü Hükümeti istifa etmiştir
B) Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmıştır
C) İstiklal Mahkemeleri yeniden kurulmuştur
D) Serbest Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır
E) Hatay sorunu İngiltere’nin lehine çözümlenmiştir

24.
     I. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
    II. Takvim ve Ölçülerde değişiklik
   III. Tek dereceli seçim sistemine geçiş
Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin uygulamalarda birlik sağlama amacına yönelik olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) I, II ve III

25. Aşağıdakilerden hangisi 1930 yılından sonra gerçekleştirilen inkılâplardan biri değildir?
A) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
B) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
C) Üniversite reformunun yapılması
D) Soyadı Kanununun çıkarılması
E) Türk Dil Kurumunun kurulması

26.
     I. Sanayi ve Maadin Bankası’nın kurulması
    II. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
   III. Etibank’ın kurulması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sanayi ve madencilik alanlarında yapılan çalışmalardandır?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) I, II ve III

27. 
     I. Eğitim ve öğretimi birleştirmek
    II. Okuma yazmada kolaylık sağlamak
   III. Okuma yazma oranını arttırmak
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri “Millet Mektepleri”nin açılma amaçlarındandır?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) II ve III

28.
• Vagon Li Olayı
• Razgart Olayı
Gelişmeleri aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?
A) Cumhuriyetçilik     B) Milliyetçilik     C) Halkçılık
D) Laiklik                    E) Devletçilik

29. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet yönetimine karşı bir tepki hareketi değildir?
A) Şeyh Sait Ayaklanması      B) Menemen Olayı
C) Vagon-Li Olayı                     D) Bursa Olayı
E) İzmir Suikasti

30.
     I. Almanya’nın Polonya’ya saldırması
    II. İtalya’nın Habeşistan’a saldırması
   III. Fransa’nın Suriye üzerindeki manda yönetimini kaldırması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Atatürk Dönemi’nde meydana gelen dış gelişmelerden değildir?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) I, II ve III

CEVAPLAR:  1-E 2-C 3-E 4-C 5-D 6-C 7-E 8-D 9-B 10-C 11-C 12-A 13-D 14-A 15-E 16-C 17-E 18-E 19-E 20-C 21-E 22-D 23-C 24-D 25-B 26-E 27-C 28-B 29-C 30-A
SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 86 ziyaretçi (145 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=