YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  Deneme Sınavı-13

1.  İlk düzenli Türk ordusu aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından kurulmuştur?
A) Büyük Hun Devleti     B) Göktürk Devleti
C) Kutluk Devleti             D) Uygur Devleti
E) Avar Devleti

2.  
     I. Andronova
    II. Tagar
   III. Aztek
Yukarıdaki kültürlerden hangisi veya hangileri Türklere ait değildir?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) II ve III     E) I, II ve III

3.
     I. Bedesten
    II. Kervansaray
   III. İmaret
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Anadolu Selçuklularındaki ticari amaçlı yapılardandır?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) I, II ve III

4.
     I. Enderun Mektebi
    II. Şehzadegan Mektebi
   III. Lonca
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri mesleki eğitim veren kuruluşlardandır?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) II ve III     E) I, II ve III

5.   Kanuni Döneminde yaşayıp matematik ve tarih alanlarında da çalışmaları olan ünlü kara coğrafyacımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piri Reis                  B) Seydi Ali Reis
C) Matrakçı Nasuh    D) Osman Hamdi Bey
E) Levni

6.
     I. Hat
    II. Çini
   III. Minyatür
Yukarıdaki sanat dallarından hangisi veya hangilerinin Osmanlı Devleti’ndeki dini mimariye bağlı olarak gelişme gösterdiği söylenebilir?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) I, II ve III

7.  Osmanlı Devletinin ilk medeni kanunu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanunname-i Ali Osmanî  
B) Mecelle
C) Kanun-i Esasi   
D) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
E) Sened-i İttifak

8. 
     I. Ayanlarının varlığının resmiyet kazanması
    II. Fransızcanın devletin ilk resmi yabancı dili haline getirilmesi
   III. İlk resmi gazetenin çıkarılması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri II. Mahmut dönemi gelişmelerinden değildir?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) II ve III

9.   Tanzimat Fermanı’nın yayınlanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) Azınlıkların ayrılıkçı hareketlerinin önüne geçme
B) Mısır sorununun çözümünde Avrupalı devletlerin desteğini sağlama
C) Devletin dağılmasını engelleme
D) Halkın yönetime katılımını sağlama
E) Büyük devletlerin içişlerimize karışmasını engelleme

10.  Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle I. Dünya Savaşı’nda toprak kazanmıştır?
A) Mondros Ateşkes Antlaşması
B) Brest-Litowsk Antlaşması
C) Lozan Antlaşması
D) Sevr Antlaşması
E) Mudanya Ateşkes Antlaşması

11.
     I. Yunanistan
    II. Sovyet Rusya
   III. İtalya
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra yurdumuzu işgal eden devletlerden biri değildir?
A) Yalnız I      B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) II ve III

12.
     I. Suriye Cephesi
    II. Çanakkale Cephesi
   III. Kanal Cephesi
Mustafa Kemal yukarıdakilerin hangisi veya hangilerinde görev yapmamıştır?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) I, II ve III

13.
     I. Büyük Taarruz
    II. Moskova Antlaşması
   III. Sakarya Savaşı
Sovyet Rusya’ya bağlı Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşmasının yapılmasında yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) II ve III

14.
     I. Ankara’nın başkent ilan edilmesi
    II. Saltanatın kaldırılması
   III. Lozan Antlaşması’nın onaylanması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ilk TBMM tarafından gerçekleştirilmemiştir?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) I, II ve III

15. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan cemiyetlerden biri değildir?
A) Kilikyalılar Cemiyeti         B) İngiliz Muhipler cemiyeti
C) Hürriyet ve İtilaf Fırkası   D) Redd-i İlhak Cemiyeti
E) Milli Kongre Cemiyeti

16.
      I. Boğazlar
     II. Batı Trakya
    III. Kapitülasyonlar
Lozan Görüşmeleri sırasında Türk tarafı yukarıdaki konuların hangisi veya hangilerinde kesinlikle ödün vermemiştir?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III    D) I ve II    E) II ve III

17. Halifeliğin kaldırılmasıyla aşağıdakilerden hangisinin kolaylaştığı söylenebilir?
A) İnkılâpların yapılması
B) Siyasal partilerin kurulması
C) Ankara’nın başkent ilan edilmesi
D) Cumhuriyet’in ilan edilmesi
E) Saltanatın kaldırılması

18.   
     I. Oniki Ada
    II. Borçlar
   III. Savaş tazminatı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Lozan Konferansı’nda Türkiye ile Yunanistan arasında tartışılan konulardan biri değildir?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) I, II ve III

19. TBMM hükümeti, ilk yıllarında yabancı devletlerle siyasal ilişkiler kurarken aşağıdakilerden hangisine öncelikle dikkat etmiştir?
A) Sınır yakınlığı             B) Ekonomik yardımlaşma
C) Rejim benzerliği      D) Dinsel yakınlık
E) Bağımsızlığa saygı

20.
     I. Halkevleri
    II. Millet Mektepleri
   III. Köy Enstitüleri
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Atatürk Döneminde açılmıştır?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) I, II ve III

21.
     I. Okuma ve yazmayı yaygınlaştırma
    II. Türkçeyi yabancı dillerin baskısından kurtarma
   III. Kitle haberleşme araçlarının yayınlarını denetleme
Yukarıdakilerin hangisi veya hangileri, Türk Dil Kurumu’nun kuruluş amaçlarındandır?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) II ve III

22.
     I. Tekke ve zaviyelerin kapatılması
    II. Şapka Kanunu’nun çıkarılması
   III. Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri toplumsal alanda yapılan inkılâplardandır?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III      D) I ve II     E) II ve III   

23.
     I. Yeni ölçü sistemlerinin kabul edilmesi
    II. TBMM’nin açılması
   III. İstiklal Marşı’nın kabulü
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ulusçuluktan çok medeniyetçiliğe yöneliktir?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) II ve III

24.
     I. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabul edilmesi
    II. Aşar vergisinin kaldırılması
   III. Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri tarımsal üretimin arttırılması amacına yönelik değildir?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II    E) II ve III

25. 
       I.  Milletvekili seçme ve seçilme
      II.  Belediye seçimlerine katılma
     III.  İstediği mesleğe girebilme
Türk kadınlarına verilen yukarıdaki hakların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?   
A) I, III ve II        B) II, I ve III        C) III, II ve I        D) III, I ve II        E) II, III ve I26.  

26.
      I. Medeni Kanun
     II. Soyadı Kanunu
    III. Kabotaj Kanunu
Yukarıdaki inkılâplardan hangisi veya hangileri halkçılık ilkesi ile ilgilidir?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) I, II ve III

27.   1930’dan sonra Türkiye’nin Yunanistan ile geliştirdiği dostluk ilişkileri, aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır?
A) Kıbrıs’ın Türkiye’ye verilmesine
B) Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olmasına
C) Balkan Antantı’nın kurulmasına   
D) Hatay’ın anavatana katılmasına
E) Sadabat Paktı’nın kurulmasına

28.
      I. Ahali Cumhuriyet Fırkası
     II. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
    III. Serbest Cumhuriyet Fırkası
Yukarıdaki partilerden hangisi veya hangileri Atatürk döneminde kurulmuştur?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) II ve III     E) I, II ve III

29. Mustafa Kemal; “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” sözünü aşağıdakilerin hangisinden sonra söylemiştir?
A) Şeyh Sait Ayaklanması       B) Menemen Olayı
C) İzmir Suikasti                       D) Bursa Olayları
E) II. Suikast girişimi

30.  
     I. Milletler Cemiyeti
    II. Briant Kellogg Paktı
   III. Küçük Antant
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri I. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulmuştur?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II      E) I, II ve III

CEVAPLAR: 1-A 2-C 3-D 4-E 5-C 6-D 7-B 8-B 9-D 10-B 11-B 12-C 13-E 14-D 15-C 16-C 17-A 18-D 19-E 20-D 21-B 22-D 23-A 24-A 25-C 26-D 27-C 28-E 29-C 30-E

SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 5 ziyaretçi (20 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=