YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  Deneme Sınavı-12
1.    Aşağıdakilerden hangisi Orhun yazıtlarının özelliklerinden biri değildir?
A) Türk adının geçmesi
B) Türkçe yazılmış olması
C) İlk Türk alfabesinin kullanılması
D) Türklerin siyasi, sosyal ve ekonomik hayatları hakkında bilgi vermesi
E) I. Göktürk Devleti zamanında dikilmiş olması
2.  
     I. Göktürk
    II. Kutluk
   III. Uygur
Yukarıdaki Türk Devletlerinden hangisi veya hangileri kurucularının adını almıştır?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) II ve III

3.
     I. Atabey
    II. Müderris
   III. Muhtesib
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Türk-İslam devletlerinde eğitim ile ilgili kavramlar değildir?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) II ve III

4.
     I. Edirne
    II. Bursa
   III. Konya
Yukarıdaki merkezlerden hangisi veya hangileri Osmanlı Devleti’ne başkentlik etmiştir?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II    E) I, II ve III

5.  
     I. Malabadi Köprüsü
    II. Anadolu Hisarı
   III. İshak Paşa Sarayı
Yukarıda verilen eserlerden hangileri Osmanlılar dönemine aittir?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) II ve III

6.  Osmanlı Devleti’nde lonca teşkilatına mensup bir kişinin dükkân açma hakkına ne denirdi?
A) Gedik     B) Çıkma     C) Narh     D) Cülus     E) Ulufe

7.
     I. Medrese
    II. Enderun
   III. Kahvehane
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Osmanlı Devleti’ndeki örgün eğitim kurumlarından biridir?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) I, II ve III

8.  Tanzimat Döneminde yapılan düzenleme ile Gayr-ı Müslimlerinde askerlik yapmaya başlamalarıyla aşağıdaki vergilerden hangisinin kalktığı söylenebilir?
A) Öşür      B) Avarız     C) Ağnam     D) Çiftbozan     E) Cizye

9.
     I. Avrupa devletleri arasındaki görüş ayrılığından yararlanma
    II. Ülkeyi parçalanmaktan kurtarma
   III. Azınlıkları yönetime katarak ayrılıkçı hareketlerini önleme
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri anayasal düzene geçiş amaçlarından biri değildir?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) I, II ve III

10.
     I. Yunanistan
    II. Romanya
   III. Arnavutluk
Yukarıdaki devletlerden hangisi veya hangileri Balkan Savaşlarında Osmanlı Devleti’ne karşı savaşmamıştır?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) II ve III

11. Osmanlı Devleti ile Sovyet Rusya arasında imzalanan tek resmi barış antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Moskova Antlaşması               B) Kars Antlaşması
C) Brest-Litowsk Antlaşması     D) Gümrü Antlaşması
E) Ankara Antlaşması

12.  
     I. Mondros Ateşkes Antlaşması
    II. Sevr Antlaşması
   III. Lozan Antlaşması
Yukarıdakilerin hangisi veya hangilerinde Boğazlar üzerindeki hâkimiyetimizi zedeleyici hükümler yer almaktadır?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) I, II ve III

13.
     I. Amasya Görüşmeleri'nin yapılması
    II. Misak-ı Milli'nin ilan edilmesi
   III. Erzurum Kongresi'nin toplanması
Yukarıdaki gelişmelerden hangisi veya hangileri Temsil Kurulu'nun etkisiyle meydana gelmemiştir?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) II ve III

14.
     I. Çerkez Ethem İsyanı’nın bastırılması
    II. Londra Konferansı’nın toplanması
   III. Orduya olan güvenin artması
Yukarıdakilerin hangisi veya hangilerinde II. İnönü Savaşı’nın kazanılmasının etkisi yoktur?
A) Yalnız I     B) Yalnız II    C) Yalnız III     D) I ve II     E) II ve III

15. Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Savaşı’ndan önce meydana gelen gelişmelerden biri değildir?
A) İstiklal Marşı’nın Kabulü
B) TBMM’nin açılması
C) İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u işgali
D) Gümrü Antlaşması’nın imzalanması
E) Düzenli ordunun kurulması

16.
     I. Toplumda ayrıcalıklı grupların oluşmasını sağlama
    II. Büyük devletlerin içişlerimize karışmasını önleme
   III. Azınlıkların başka ülke tabiiyetine geçmesini önleme
Lozan Antlaşması ile azınlıkların Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi, yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) I, II ve III

17. İtilaf Devletleri birliklerinin, kalıcı barış antlaşması imzalanıncaya kadar İstanbul ve Boğazlarda varlıklarını sürdürecekleri şartı aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?
A) Mondros Ateşkes Antlaşması
B) Ankara Antlaşması
C) Moskova Antlaşması
D) Paris Barış Konferansı
E) Mudanya Ateşkes Antlaşması
18.
      I. Moskova Antlaşması
     II. Lozan Antlaşması
    III. Montrö Boğazlar Sözleşmesi
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri I. TBMM tarafından onaylanmıştır?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) II ve III

19.
     I. Dış borçlar
    II. Oniki Ada
   III. Doğu Trakya
Lozan Konferansında görüşülen yukarıdaki konulardan hangisi veya hangileri Türkiye ile Fransa arasında sorun olmuştur?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) I, II ve III

20. Aşağıdakilerden hangisi ile meclis başkanının aynı zamanda hükümet başkanı olması ilkesinden vazgeçilmiştir?
A) Tekâlif-i Milliye Kanunu     B) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
C) Saltanatın kaldırılması     D) Cumhuriyetin ilânı
E) Halifeliğin kaldırılması  

21.   Harf İnkılâbı,
     I. Okuma oranını arttırma
     II. Kültürel alanda batıyı yakalama
    III. Toplumda kadın erkek eşitliğini sağlama
amaçlarından hangilerine yöneliktir?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II    E) I, II ve III

22. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde tarımı geliştirmeye yönelik çalışmalardan biridir?
A) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
B) Aşar vergisinin kaldırılması
C) İş Bankası’nın kurulması
D) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
E) Merkez Bankası’nın kurulması

23.
     I. Birinci Beş Yıllık Plân’ın hazırlanması
    II. İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
   III. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) III, I ve II     B) II, III ve I      C) I, III ve II     D) II, I ve III    E) I, II ve III  

24. Aşağıdakilerden hangisi, Medeni Kanun’un kabulüyle sağlanan gelişmelerden biri değildir?
A) Kadına istediği meslekte çalışma hakkının verilmesi
B) Mirasta eşitlik getirilmesi
C) Ailelere soyadı alma zorunluluğu getirilmesi
D) Tek eşle evlilik esasının getirilmesi
E) Patrikhanenin dünya işleriyle ilgili yetkilerinin kaldırılması

25. 
     I. Suriye Sınırı
    II. Irak Sınırı
   III. Nüfus Mübadelesi
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Türkiye’nin 1923-1930 yılları arasında uğraştığı konulardandır?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) II ve III
 
26. 
     I. Toprak reformunun yapılması
     II. Aşar vergisinin kaldırılması
    III. Soyadı Kanunun kabulü
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?
A) Devletçilik      B) Cumhuriyetçilik          C) Halkçılık
D) Laiklik            E) Ulusçuluk

27. Aşağıdaki kanunlardan hangisi Atatürk Döneminde çıkarılmamıştır?
A) Teşvik-i Sanayi Kanunu
B) Milli Koruma Kanunu
C) Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu
D) Menkul Kıymetler ve Borsalar Kanunu
E) Takrir-i Sükûn Kanunu

28. 
     I. Medreselerin kapatılması
    II. Maarif teşkilatı Hakkında Kanun çıkarılması
   III. Darülfunun'un açılması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Cumhuriyet döneminde eğitim alanında yapılan yeniliklerdendir?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) I, II ve III

29.
     I. Türkiye’nin Kellogg Paktı’na üye olması
    II. Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere üye olması
   III. Türkiye’nin Kuzey Atlantik Paktı’na üye olması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Atatürk Döneminde meydana gelmemiştir?
A) Yalnız I     B) Yalnız II      C) Yalnız III     D) I ve II     E) II ve III

30. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması'nın getirdiği sonuçlardan biri değildir?
A) Boğazlar komisyonunun kaldırılması
B) Azınlıkların, Türk vatandaşı kabul edilmesi
C) Yeni Türk Devleti'nin resmen tanınması
D) Yabancı okulların Türk kanun ve kurallarına uygun eğitim yapması
E) Kapitülasyonların kaldırılması

CEVAPLAR: 1-E 2-B 3-C4-D 5-E 6-A 7-D 8-E 9-A 10-C 11-E 12-C 14-A 15-B 16-E 17-A 18-A 19-D 20-D 21-B 22-E 23-B 24-C 25-E 26-C 27-B 28-D 29-E 30-A
SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 5 ziyaretçi (7 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=