YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  Deneme Sınavı-11
1- Kırşehirde bulunan Caca Bey Medresesi aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından yapılmıştır
A) Osmanlı devleti      B) Danişmentliler
C) Saltuklular              D) Anadolu Selçuklu Devleti
E) Mengücekliler

2- Anadolu Selçuklu Devletinde ordu mensuplarına ve devlet memurlarına hizmet ve maaşlarına karşılık verilen topraklara ne ad verilir
A) Has arazi       B) Mülk arazi       C) Ikta
D) Vakıf arazi     E) Tımar

3- Osmanlı Devleti ‘nin Kültür ve Medeniyeti kendinden önceki Türk İslam Devletlerinin bir devamı niteliğindedir Aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu görüşe kanıt olarak gösterilemez
A) Tımar sistemi                   B) Ekber ve Erşed sistemi
C) Ordu sistemi                    D) Divan Teşkilatı
E) Hukuk Sistemi

4- Osmanlı Devletinde mesleki eğitim kurumları olarak da kabul edilen teşkilat aşağıdakilerden hangisidir
A) Lonca        B) Medrese         C) Enderun
D) Divan        E) İmarethane

5- Aşağıdaki devlet görevlilerinden hangisinin divan üyeliğine getirilmesi, devletin teokratik yapısının giderek güçlendiğinin göstergesidir
A) Nişancı           B) Kazasker           C) Şeyhülislam
D) Defterdar       E) Reisül Küttap

6- Osmanlı Devletinde, devlet memuru olabilmenin ilk koşulu aşağıdakilerden hangisidir
A) Hanedan Üyesi
B) Enderun çıkışlı olmak
C) Ülke toprakları içinde doğmuş olmak
D) Müslüman olmak
E) Medrese çıkışlı olmak

7- Aşağıdaki belgelerden hangisi, Osmanlı Devletinin söz geçiremeyecek hale geldiğini gösteren bir kanıttır
A) Fatih Kanunnamesi       B) Sened-i İttifak
C) Tanzimat Fermanı         D) Islahat Fermanı
E) Kanun-i Esasiye

8- II. Mahmut dönemindeki
I- İlk öğretimin zorunlu hale gerilmesi
II- Memurlara kıyafet zorunluluğunun getirilmesi
III- Divan’ın kaldırılıp, yerine Bakanlar Kurulunun oluşturulması
gelişmelerindeki ortak amaç aşağıdakilerden hangisidir
A) Etnik ayrımcılığı ortadan kaldırmak
B) Padişahın siyasal yetkilerini artırmak
C) Toplumsal sınıf farklarını ortadan kaldırmak
D) Devlet yönetimini laikleştirmek
E) Devleti, batılı devletlerin düzeyine ulaştırmak

9- II. Meşrutiyet döneminde aşağıdaki fikirlerden hangisi uygulanmaya başlanmıştır
A) Türkçülük                   B) Ümmetçilik               C) Devletçilik
D) Cumhuriyetçilik        E) Adem-i Merkeziyetçilik

10- İttihat ve Terakki partisinin hangi olay sonucu ülke yönetimini tümüyle ele geçirip, diktatörlük rejimi kurmuştur
A) I. Meşrutiyet                   B) II. Meşrutiyet         C) 31 Mart olayı
D) Trablusgarp savaşı    E) Bab-ı Ali Baskını

11- I. İkinci Meşrutiyet
II. Balkan savaşı
III. Trablusgarp savaşı
IV. 31 Mart olayı
Yukarıdaki olayların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir
A) II III I IV     B) I IV III II     C) I IV II III     D) IV II III I     E) I II IV I

12- İtilaf Devletleri, Londra Konferansına ve Lozan Barış Görüşmelerine hem Osmanlı Hükümetini hem de TBMM Hükümetini davet etmişlerdi. İtilaf Devletlerinin bu iki hükümeti birlikte çağırmalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir
A) TBMM’yi desteklemek
B) İki hükümet arasındaki görüş ayrılığından yararlanmak
C) İstanbul Hükümetine güven duyulmadığını göstermek
D) Demokratik bir tutum ortaya koymak
E) İki hükümeti uzlaştırmak

13- Aşağıdakilerden hangisi düşman silahlı kuvvetlerini yok etmek ve önemli arazi bölümlerini ele geçirmek amacıyla yapılmıştır
A) Balkan savaşı                  B) Çanakkale savaşı
C) İnönü Muharebeleri        D) Sakarya savaşı
E) Büyük Taarruz

14- Damat Ferit Hükümeti’nin düşürülüp yurtsever yeni bir hükümetin iş başına gelmesi için çalışmak kararının alındığı kongre aşağıdakilerden hangisidir
A) Balıkesir Kongresi         B) Erzurum Kongresi
C) Sivas Kongresi              D) Nazilli Kongresi
E) Alaşehir Kongresi

15- İngiltere , Fransa ve İtalya’nın Yeni Türk Devletini görüşülmesi gereken siyasal bir varlık olarak kabul etmeye başlamasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir
A) Gümrü Barışının imzalanması
B) TBMM Hükümetinin yeni bir anaysa yapması
C) Çerkez Ethem isyanının bastırılması
D) Birinci İnönü zaferinin kazanılması
E) Moskova Antlaşmasının imzalanması

16- I. Harf inkılabı
II. Soyadı Kanunu
III. Türk Medeni Kanunu
IV. Tevhid-i Tedrisat Kanunu
V. Üniversite Reformu
Yukarıdaki inkılapların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir
A) IV III I V II    B) III IV I II V    C) IV I V III II     D) V IV II I III     E) II III I V IV

17- I. Erzurum Kongresi
II. Havza Genelgesi
III. Sivas Kongresi
IV. Amasya Genelgesi
V. Amasya Görüşmeleri
Yukarıda sıralanan olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir
A) IV II I V III     B) II IV I III V    C) I III II IV V    D) IV I III II V    E) II V IV I III

18- İtilaf Devletlerinin 16 Mart 1920 de İstanbul’u resmen işgal etmelerine neden olan en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir
A) Anadolu hareketini yönlendirenlerin Sevr Anlaşmasını tanımaması
B) Ulusalcıların manda ve himaye fikirlerine karşı çıkması
C) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde Misak-ı Milli’nin ilan edilmesi
D) Anadolu’nun baskısı ile Damat Ferit Hükümetinin istifa etmesi
E) Sivas Kongresinde ulusal mücadele yönünde kararlar alınması

19- Aşağıdakilerden hangisi Meclisin Takrir-i Sükün kanunuyla hükümete verdiği yetkinin sonuçlarından biridir
A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması
B) Harf inkılabının yapılması
C) Miras hukukunda değişiklik yapılması
D) Unvanların kaldırılması
E) Laikliğe aykırı hükümlerin anayasadan çıkarılması

20- Türk; Irak sınırı aşağıdakilerden hangisinde çizilmiştir
A) Uluslar kurumunda
B) 1926 Ankara Antlaşmasında
C) Lozan Antlaşmasında
D) 1921 Ankara Antlaşmasında
E) Mudanya Ateşkesinde

21- Anlaşma Devletleri birliklerinin, barış, imzalanıncaya kadar İstanbul ve Boğazlarda varlıklarını sürdürecekleri koşulu aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır
A) Ankara Antlaşması
B) Moskova Antlaşması
C) Londra Konferansı
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması
E) Mondros Ateşkes Antlaşması

22- Ulusu özveriye çağıran Tekalif-i Milliye emirleri hangi savaş öncesinde çıkarılmıştır
A) Sakarya Savaşı            B) Büyük Taarruz
C) İkinci İnönü Savaşı     D) Kütahya - Eskişehir Savaşları
E) Birinci İnönü savaşı

23- Aşağıdakilerden hangisi 1930 yılından sonra gerçekleştirilen inkılaplardan biri değildir
A) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
B) Sağlık işlerinin bakanlık düzeyinde örgütlenmesi
C) Üniversite reformu
D) Anayasaya 6 Atatürk ilkesinin girmesi
E) Türk Tarih Kurumunun kurulması

24- Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde ekonomik alanda yapılan yeniliklerden biridir
A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
B) Anayasadan laikliğe aykırı hükümlerin çıkarılması
C) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
D) Atatürk İlkelerinin Anayasa ya alınması
E) Aşar vergisinin kaldırılması

25- Yeni Türk Devletinin ekonomik devletçilik görüşünü benimseyerek uygulamaya koyduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir
A) 1927      B) 1933      C) 1928      D) 1930      E) 1935

26- 1930 yılındaki serbest fırka denemesinin başarıya ulaşamamasının ortaya çıkardığı temel yurt gerçeği aşağıdakilerden hangisidir
A) Türk toplumunun henüz çok partili siyasal yaşama geçecek kültür düzeyine gelmediği
B) Yapılan devrimlerin ulusça benimsendiği
C) Türk Devletinde dini ilkelere dayalı partilerin yaşayamayacağı
D) Halk egemenliğine dayalı devlet yapısının kurulamadığı
E) Ülkenin, demokratik yapıya büyük bir özlem çektiği

27- Devrimin sürekli geliştirilip kökleştirilmesini öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir
A) Milliyetçilik                   B) Halkçılık          C) Devletçilik
D) Cumhuriyetçilik         E) Devrimcilik

28- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’e göre halkçılığın esaslarından biridir
A) Yeni kurulan devletin belli bir zümreye dayanması
B) Ulusun kendi geleceğine doğrudan doğruya sahip olamaması
C) İşbölümü yerine sınıf esasının geçerli kılınması
D) Halkın mutluluğunun, gene halkça bir bütün olarak sağlanması
E) Her meslek sahibinin diğerleriyle aynı saygınlığı görmemesi

29- Aşağıdakilerden hangisi Türk devriminin niteliklerinden biri değildir
A) Devrime temel olan değerlerin evrensel olması
B) Evrensel değerlerin Türk ulusunun bünyesine uydurulmuş olması
C) Bireye insan olma onurunu aşılaması
D) Akla ve insan sevgisine dayanması
E) Devrim ilkelerinin birbirinden bağımsız olması

30- Atatürk’ün çağdaşlaşmak anlayışı aşağıdakilerden hangisidir
A) Batının üstün olan tüm değerlerini almak
B) Laik olmak
C) Batının iyi yanlarını alarak ulusal değerlerle beslemek
D) Kültürün tüm öğeleriyle devrim yapmak
E) Demokratik bir yönetim kurmak


CEVAPLAR: 1.D - 2.C - 3.B - 4.A - 5.C - 6.D - 7.B - 8.E - 9.A - 10.E - 11.B - 12.B - 13.E - 14.C - 15.D - 16.A - 17.B - 18.C - 19.A - 20.B - 21.D - 22.A - 23.B - 24.E - 25.D - 26.A - 27.E - 28.D - 29.E - 30-C
SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 86 ziyaretçi (167 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=