YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  Deneme Sınavı-1
1.   Çinliler tarafından bulunan kâğıt ve matbaa ilk kez aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi tarafından kullanılmıştır.
 A) Hunlar          B) Göktürkler         C) Uygurlar         D) Kırgızlar            E) Kıpçaklar
 
2.   İslamiyet’ten önce, Türklerde ölen kişinin silah ve kıymetli eşyalarıyla birlikte kurganlara gömülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mani Dini’nin etkisinde kalmaları
B) Ölümden sonraki hayata inanmaları
C) Ölen kişinin eşyalarının uğursuz sayılması
D) Toprağın kutsal sayılması
E)  Cihan hâkimiyeti düşüncesinin olması
 
3.   Türklerin İslam Dinini kitleler halinde benimsemeleri aşağıdaki devletlerden hangisi dönemine rastlamaktadır?
A) Emeviler      B) Abbasiler       C) Hz. Muhammed Dönemi        D) Ömer Dönemi       E) Hz. Osman Dönemi
 
4.
        I.         Nişancı
       II.         Reisülküttap
      III.         Beylerbeyi
Yukarıdakilerden hangileri Divan-ı Hümayun üyesi değildir?
A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) Yalnız III            D) I ve II         E) II ve III
 
5.  
           I.          Askeri harcamaları azaltmak
          II.          Üretimim sürekliliğini sağlamak
         III.         Ticareti geliştirmek
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri tımar sisteminin amaçlarından?
A) Yalnız I        B) Yalnız II         C)  Yalnız III         D) I ve II          E) II ve III
 
6.
         I.          Tımar sisteminin bozulması
        II.          İltizam sisteminin uygulanması
        III.         Kapitülasyonların uygulanması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Osmanlı Devleti’nde ekonomik durumun bozulmasında etkili olmuştur?
A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III         D) I ve II        E) I, II ve III
 
7.  
         I.      Nizam-ı Cedit ordusunun kurulması
        II.      Takvim-i Vekayi adlı ilk resmi gazetenin çıkarılması
       III.      Gayrı Müslimlerin askerlik yapması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Tanzimat Dönemi’nde görülen gelişmelerden değildir?
A) Yalnız I       B) Yalnız II         C) Yalnız III         D) I ve II         E) II ve III
 
8.   Muhit ve Miratü’l Memalik adlı eserleriyle ünlü deniz coğrafyacısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piri Reis    B) Seydi Ali Reis    C) Kılıç Ali Reis      D) Barbaros Hayrettin Paşa     E) Turgut Reis
 
9. Devlet memurlarının dâhiliye ve hariciye diye ikiye ayrılarak maaşa bağlanması aşağıdakilerin hangisi döneminde olmuştur?
A) III. Selim     B) II. Mahmut     C) Abdülmecit       D) Abdülaziz    E) II. Abdülhamit
 
10. I. Balkan Savaşının sebep, gelişim ve sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)  Osmanlı Devleti’nin sınırları Adriyatik Denizi’nden Meriç Nehrine kadar gerilemiştir
B)  Elimizden çıkan Balkan topraklarında Türkler azınlık durumuna düşmüşlerdir
C)  Arnavutluk bağımsızlığını elde etmiştir
D)  İçerde Babıâli Baskını sonucu İttihat ve Terakki Partisi yönetime egemen olmuştur
E)  Ege Adaları elimizden çıkmıştır
 
11.   Kurtuluş Savaşı’nın başlamasında aşağıdakilerden hangisinin rolü büyük olmuştur?
A) İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıklarının çıkması
B) Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanması
C) Lozan Antlaşmasının imzalanması
D) İtilaf Devletlerinin yurdumuzu terk etmesi
E) Yunanlıların yurttan atılması

12.
         I.         Trablusgarp Savaşı
        II.          Kanal Cephesi
        III.        31 Mart Olayı’nın bastırılması
Mustafa Kemal yukarıdakilerin hangisi veya hangilerinde görev yapmıştır?
A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) Yalnız III     D) I ve II      E) I ve III
 
13.
           I.          Saltanatın kaldırılması
          II.          Halifeliğin kaldırılması
          III.         Cumhuriyetin ilan edilmesi
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ilk TBMM tarafından gerçekleştirilmiştir?
A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III     D) I ve II        E) I, II ve III
 
14.
               I.           Amasya Tamimi 
              II.           Erzurum Kongresi
             III.           Amasya Görüşmeleri
Yukarıdakilerin hangisi veya hangilerinde Osmanlı Parlamentosunun toplanması ile ilgili hükümler yer almaktadır?
A) Yalnız I       B) Yalnız II     C) Yalnız III      D) II ve III         E) I, II ve III
 
15.   Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararları kongre adına aşağıdakilerden hangisi yürütmüştür?
A) Temsil Heyeti
B) Kongreye katılan delegeler
C) İstanbul Hükümeti
D) Meclis-i Mebusan başkanı
E) Osmanlı padişahı
 
16.  
              I.         İzmir’in Yunanistan’a verilmesi
             II.         Fransa’nın TBMM Hükümeti ile Ankara Antlaşmasını imzalaması
            III.         İtalya’nın işgal ettiği yerlerden çekilmesi
Kurtuluş Savaşı’nda, yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığına sebep olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III       D) I ve II          E) I, II ve III
 
17.
           I.      Şeyh Sait ayaklanması
          II.      Menemen Olayı
         III.      Laik devlet anlayışına ters düşmesi
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri halifeliğin kaldı­rılma nedenlerinden biridir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II         C) Yalnız III        D) I ve II         E) I, II ve III
 
18.   Kılık-kıyafet alanında yapılan inkılâp aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme amacına yöneliktir?
A) Toplumu çağdaş görünüme kavuşturma
B) Toplumsal alanda kadın-erkek eşitliğini sağlama
C) Resmi işlemlerin takibini kolaylaştırma
D) Batılı devletlerle ticari ilişkilerimizde kolaylık sağlama
E) Toplumu devlet yönetiminde söz sahibi kılma

19.   Aşağıdakilerden hangisi tarım kesimini rahatlatma ve üretimi arttırma amacıyla doğrudan ilgili değildir?
A) Aşar vergisinin kaldırılması
B) Ziraat mekteplerinin açılması
C) Ziraat Bankasının üreticiye kredi vermesi
D) Kredi kooperatiflerinin kurulması
E) Türk parasının kıymetini koruma kanununun çıkarılması
 
20.  
           I.      TBMM'nin açılması
          II.      Saltanatın kaldırılması
         III.      Halifeliğin kaldırılması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Cumhuriyet'in ila­nını pekiştiren gelişmelerdendir?
 A)  Yalnız I      B)  Yalnız II       C)  Yalnız III      D)  I ve II      E)  II ve III
 
21. Aşağıdakilerden hangisi Türk Dil Kurumu’nu açılma amaçlarından biri değildir?
A) Dilde millileşmeyi sağlamak
B) Türk dilindeki yabancı kelimeleri çıkarmak
C) Türkçeyi bilim dili haline getirmek
D) Harf devriminin yapılmasını kolaylaştırmak
E) Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini ortaya koymak
 
22.
           I.            Türk Dil Kurumu’nun kurulması
          II.            Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
         III.            Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılmıştır?
A) Yalnız I       B) Yalnız II        C) Yalnız II         D) I ve II          E) I, II ve III 

23.
             I.        Türk dilinin yapısına uygun olması
            II.        Latin Alfabesi'nin çok eski bir Alfabe olması
           III.        Avrupa'da hazırlanan en son alfabe ol­ması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Türkiye'de yeni Türk Alfabesi hazırlanırken Latin Harflerin­den yararlanılmasının nedenlerinden biri değildir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II       C) Yalnız III           D) I ve II        E) II ve III
 
24. 
        I.      Siyasal haklar
       II.      Eğitim hakkı
      III.      Ekonomik haklar
Kadın-erkek eşitliği yukarıdakilerin hangisi ve hangilerinde en son sağlanmıştır?
A) Yalnız I          B) Yalnız II       C) Yalnız III          D) I ve II         E) II ve III
 
25.
              I.      Balkan Antantı imzalanması
             II.      Montrö Boğazlar Sözleşmesinin imzalanması
            III.      Hatay’ın Anavatan’a katılması
Atatürk döneminde dış politikada meydana gelen gelişmelerden hangisi veya hangileri Misak-ı Milli’nin gerçekleştirilmesi doğrultusundadır?
A) Yalnız  I        B) Yalnız II       C) Yalnız III        D) II ve III       E) I, II ve III
 
26. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili bir gelişme değildir?
A) Cumhuriyetin İlanı
B) Saltanatın kaldırılması
C) Medeni Kanun’un kabulü
D) TBMM’nin açılması
E)  Siyasi partilerin kurulması
 
27.
              I.         Halkçılık
             II.         Çağdaşlaşma ve batılılaşma
            III.         Yurtta barış, dünyada barış
Uluslararası ölçü, saat ve takvimin kabul edilmesi, yukarıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II          C) Yalnız III        D) I ve II            E) II ve III
 
28. Aşağıdakilerden hangileri Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam)’ne götürülmemiştir?
A) Hatay sorunu
B) Nüfus Mübadelesi sorunu
C) Yabancı okullar sorunu
D) Musul sorunu
E) Boğazlar sorunu
 
29.
              I.      Milli egemenlik
             II.      Milli birlik ve beraberlik
           III.      Akılcılık ve bilimsellik
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Laiklik İlkesi'nin bütünleyicisidir?
A) Yalnız I       B) Yalnız II        C) Yalnız III        D) I ve II         E) I, II ve III
 
30.
              I.      Almanya
             II.      Japonya
            III.      Türkiye
Yukarıdaki devletlerden hangisi veya hangileri II. Dünya Savaşı'ndan daha az zararla çıkmıştır?
A) Yalnız I        B) Yalnız II         C) Yalnız III        D) I ve II           E) II ve III

CEVAPLAR: 1-C 2-B 3-B4-C 5-D 6-E 7-D 8-B 9-B 10-A 11-B 12-E 13-A 14-E 15-A 16-D 17-C 18A 19-E 20-C 21-D 22-D 23-A 24-A 25-D 26-C 27-B 28-C 29-C 30-C
 
SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 85 ziyaretçi (128 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=