YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  Dış Politika ve Atatürk İlkeleri Testi-2
DIŞ POLİTİKA-ATATÜRK İLKELERİ III

1. Yeni Türk devletinin Atatürk döneminde izlediği dış politikanın amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Ulusal bağımsızlığı korumak
B) Uluslararası ilişkilerde eşitlik ilkesinin uygulanmasını sağlamak
C) Uluslararası sorunları barış yoluyla çözümlemek
D) İçişlerine karışılmasına engel olmak
E) Azınlık haklarının uluslararası konferanslarda belirlenmesini sağlamak

2. Lozan Antlaşması ile yabancı okulların çalışması belirli esaslara bağlanmıştı. Lozan'dan sonra imtiyazların kalkması ve öğretimde laiklik esaslarının kabul edilmesi yabancı okullar sorununun ortaya çıkmasına neden oldu. Türkiye'deki elçiler konu ile ilgili hükümetle görüşmek istemişler, fakat Türk hükümeti bunu reddetmiştir.
Yabancı okullar sorununun batılı devletler ile görüşülmemesi aşağıdakilerden hangisinin savunulduğunun göstergesidir?
A) Hukukun üstünlüğü      B) Bağımsızlık
C) Askeri üstünlük           D) Çağdaşlık
E) Milliyetçilik

3. Lozan Antlaşması’nda "İstanbul'da yaşayan Rumlar ile Batı Trakya'da yaşayan Türkler dışında kalan Türk ve Rum nüfusun, Türkiye ile Yunanistan arasında değiştirilmesi" kararı alınmıştı. Bu uygulama yaşanan sorunlar nedeniyle ancak 1930’da gerçekleştirilebildi.
Nüfus mübadelesinin gecikme nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Yunanistan'daki Türklerin Anadolu'ya gitmek istememesi
B) Anadolu'daki Rumların Yunanistan'a gitmek istememesi
C) Milletler Cemiyeti'nin mübadeleyi ilkelerine aykırı bulması
D) Türkiye ve Yunanistan'ın değişimin masraflarını karşılayacak ekonomik gücünün olmaması
E) Yunanistan'ın, İstanbul'da kalacak Rumların belirlenmesinde sorun çıkarması

4. Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikadaki çalışmalarından hangisi, Lozan Antlaşmasından arta kalan sorunları çözmekten çok uluslararası barışa katkı sağlama amacına yöneliktir?
A) Nüfus mübadelesi sorununun çözümlenmesi
B) Montrö Sözleşmesi'nin imzalanması
C) Milletler Cemiyeti'ne katılması
D) Hatay Sorunu'nun Fransa ile anlaşarak çözümlenmesi
E) Irak sınırı konusunda İngiltere ile antlaşma imzalanması

5. 20 Temmuz 1936'da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar Komisyonu kaldırılarak boğazların yönetimi Türkiye'ye bırakılmıştır. Türkiye boğazlarda silah bulundurabilecek ve savaş zamanında istediği gibi açıp kapatabilecekti.
Bu bilgilere bakılarak;
I.       Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olduğu
II.     Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki durumunu güçlendirdiği
III.    Türkiye'nin egemenliğini sınırlandıran unsurların ortadan kalktığı
IV.   Sovyet Rusya'nın boğazlar konusunda Türkiye'yi desteklediği
yargılarından hangileri savunulabilir?
A) II ve III        B) I ve II          C) III ve IV
D) I ve IV        E) II ve IV

6. Anayasa'da "Egemenliğin kullanılması hiçbir surette, hiçbir kişiye, zümreye, aileye ve sınıfa bırakılamaz." kararı yer almıştır.
Bu durumun, Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir?
A) Laiklik                B) İnkılapçılık      C) Devletçilik
D) Cumhuriyetçilik   E) Milliyetçilik

7. Türkiye, Suriye'nin bağımsızlığını kazanmasından sonra ortaya çıkan Hatay sorununun çözümlenebilmesi amacıyla Milletler Cemiyeti'ne başvurmuştur.
Türkiye'nin bu tutumuna bakılarak;
  
I.    Suriye'nin bağımsızlığını tanımamaktadır.
   II.    Sorunları barışçı yollarla çözüme kavuşturmak istemektedir.
  III.    Hatay'ı sınırlarına katmaktan vazgeçmiştir.
 IV.    Uluslararası sorunları askeri güç kullanarak çözme eğilimindedir.
gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I      B) II ve III   C) Yalnız IV
D) III ve IV       E) Yalnız II

8. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün milliyetçilik anlayışının temel özelliklerinden biri değildir?
A) Halkı ortak kültür ve amaçlar çevresinde birleştirmeyi amaçlar.
B) Yıkıcı değil, yapıcı ve barışçıdır.
C) Dünyadaki Türklerin siyasi birliğini amaçlar.
D) Din ve soy ayrımına dayalı değildir.
E) Birleştirici, insancıl ve medenidir.

9. Aşağıdakilerden hangisi, bir toplumda laiklik ilkesinin uygulandığını kanıtlayan gelişmelerden biri değildir?
A) Farklı inanca sahip toplulukların bir arada yaşaması
B) Eşitlik anlayışının gelişmesi
C) Devlet düzeninin çoğunluğun inanç esaslarına göre belirlenmesi
D) Kişilere inanç ve ibadetlerini serbestçe yapabilme hakkının tanınması
E) Düşünce özgürlüğünün esas alınması

10. I. Devletin sanayide ve işletmecilikte görev üstlenmesi
    II. Ekonomide devletin hem düzenleyici hem de girişimci olması
   III. Halkın temel ihtiyaç maddelerinin devlet tarafından üretilmesi
gibi durumlar Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
A) Milliyetçilik    B) Laiklik          C) Halkçılık
D) Devletçilik     E) Cumhuriyetçilik

11. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün inkılapçılık anlayışına uymaz?
A) Gelişmeyi öngören bir atılımcılık
B) Akıl ve bilimsel düşünce
C) Türk inkılâbının dogma haline gelmesini önleme
D) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma
E) Geleneksel düşünceyi koruma
 
12. Özgürlüklerin kullanılması demokrasi için zorunludur. Özgür insanlar devlet yönetiminde söz sahibi olabilir.
Buna göre, Türkiye'de demokrasinin oluşması için;
I.        Devletçilik
II.       Halkçılık
III.     Cumhuriyetçilik
IV.    Laiklik
gibi ilkelerden hangilerinin uygulanmasının zorunlu olduğu söylenemez?
A) I ve II          B) Yalnız I         C) III ve IV
D) I ve IV        E) II ve III


CEVAP ANAHTARI:

1.E  2.B   3.E   4.C   5.A   6.D   7.E   8.C 
9.C   10.D  11.E   12.B
SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 5 ziyaretçi (34 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=