YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  Dış Politika ve Atatürk İlkeleri Testi-1
DIŞ POLİTİKA-ATATÜRK İLKELERİ I

1. Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı'na önderlik yaparak yurdumuzu işgalden kurtardı. Cumhuriyet esasına dayalı yeni bir devlet kurulmasına öncülük yaptı.
Yeni Türk devletinin izlediği dış politikanın esası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birleşmiş Milletlerin isteklerini gerçekleştirmek
B) Akdeniz'de üstün durumda olmak
C) Ulusal sınırlar içinde bağımsız yaşamak
D)Komşu ülkelerin istekleri doğrultusunda sınırları belirlemek
E) Yayılmacı bir siyaset izlemek

2. Türkiye Cumhuriyeti Türkiye, bağımsız bir devlet olarak kendi vatandaşlarının eğitiminden sorumludur." ilkesi doğrultusunda, aşağıdakilerden hangisini görüşme konusu yapmayacağını açıklamıştır?
A) Yabancı okullar
B) Medreselerin kapatılması
C) Üniversiteler Kanunu
D) Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
E) Maarif Teşkilatı ile ilgili kanun

3. "Dış siyasette güçlü ve sözü geçer olmanın önkoşulu içte de güçlü olmaktır."
Türkiye'de cumhuriyet döneminde;
I.        Yabancı okullar
II.       Musul
III.      Boğazlar
gibi sorunlardan hangilerinin çözümü, bu yargıya olumsuz örnek oluşturmaktadır?
A) Yalnız I         B) Yalnız II       C) I ve II
D) I, II ve III        E) Yalnız III

4. "Sömürgecilik ve emperyalizm ortadan kalkmalı ve yerlerine uluslararasında renk, ulus, din ve dil ayrımı gözetmeyen bir uyum ve işbirliği egemen olmalıdır."
Atatürk'ün bu konuşmasında, Almanya ve İtalya'nın aşağıdaki özelliklerinden hangisine karşı bir tepki olduğu söylenemez?
A) Saldırgan politikalar izlemeleri
B) Sömürgecilik yarışını hızlandırmaları
C) Dünya barışını tehlikeye düşürmeleri
D) Milletler Cemiyeti üyesi olmaları
E) İnsan haklarına ters düşen uygulamalar yapmaları

5. Türkiye'de Atatürk döneminde dış politikada yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır;
I.       1932'de Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştur.
II.      1934'te Balkan Antantı'nın 1937'de Sadabad Paktı'nın kurulmasına öncülük yapmıştır.
III.     1936'da Montrö Sözleşmesi ile Boğazların yönetimini üstlenmiştir.
Bunlardan hangileri, "Misak-ı Milli" ilkelerinin gerçekleştirilmesine yönelik girişimlerdir?
A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III
D) I ve II          E) II ve III

6. Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikalar izlemesi sonucu Fransa, Suriye üzerindeki manda yönetimini kaldırmak zorunda kaldı.
Bu karar, aşağıdakilerden hangisinin çözümünde etkili olmuştur?
A) Savaş tazminatı       B) Musul sorunu
C) Dış borçlar              D) Nüfus değişimi
E) Hatay sorunu

7. Cumhuriyet; halkın kendi iradesiyle seçtiği kişiler aracılığıyla yönetilmesidir.
Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan çalışmalardan biri değildir?
A) TBMM'nin açılması
B) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin devlet tarafından yürütülmesi
C) Teşkilat-ı Esasi'ye Kanunu'nun kabul edilmesi
D) Saltanatın kaldırılması
E) Siyasi partilerin kurulması

8. Yeni Türk devletinde cumhuriyet döneminde görülen;
I.       Medeni Kanunun kabul edilmesi
II.      Türk Dil Kurumu'nun kurulması
III.     Ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi
IV.    Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
V.     Öğretimin birleştirilmesi
VI.    Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi
gibi gelişmelerden hangileri "milliyetçilik" ile doğrudan ilişkilidir?
A) I ve II          B) III ve IV       C) V ve VI
D) I ve VI         E) II ve V

9. Yeni Türk devletinde;
I.     10 Nisan 1928'de Anayasa'dan "Devletin dini İslam’dır." maddesinin çıkarılması
II.       1934'te çıkarılan bir yasa ile toplumsal sınıf ve ayrıcalıkları belirten unvanların yasaklanması
gibi inkılaplar, aşağıdaki ilkelerden hangileri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?
A) Milliyetçilik Devletçilik             B) Laiklik Halkçılık
C) Halkçılık Cumhuriyetçilik         D) Cumhuriyetçilik Laiklik
E) Laiklik Milliyetçilik

10. Yeni Türk devletinde;
I.     Halkın kanunlar önünde eşit olması
II.    Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin herkese eşit olarak götürülmesi
III.   Yönetime tüm halkın katılması
gibi özellikler Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
A) Halkçılık      B) Milliyetçilik             C) Devletçilik
D) Laiklik         E) Akılcılık ve bilimsellik

11. Atatürk, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle gelecekte kendisinin de aşılmasının yolunu göstermiş, devlet ve toplum yapısının sürekli olarak yenilenmesi gerektiğine işaret etmiştir?
A) Laiklik                   B) Devletçilik    C) Ulusçuluk
D) Cumhuriyetçilik      E) İnkılapçılık

12. Yeni Türk Devleti’nde,
I.       Medeni Kanunun kabulü
II.      Harf inkılabı
III.    Türk Tarih Kurumu'nun açılması
IV.   Dil inkılabı
V.     Kılık kıyafet inkılabı
gibi inkılaplardan hangileri "çağdaşlaşma ve batılılaşma" ilkesine yöneliktir?
A) I, II ve V    B) I, II ve IV    C) II, III ve IV     D) III, IV ve V     E) I, II ve III

CEVAP ANAHTARI: 

1. C   2. A   3. B   4. D   5. C   6. E   7. B   8. E   9. B   10. A   11. E   12. A
 
DIŞ POLİTİKA-ATATÜRK İLKELERİ II

1. Atatürk "Dünyada ve dünya milletleri arasında barış ve iyi geçim olmazsa bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın huzurdan yoksun olur." demiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün bu sözleriyle gösterdiği hedef ile aynı yöndedir?
A) Mandater yönetimlerin kurulması
B) Dünya devletlerinin bloklar kurması
C) Devletlerin sadece kendi komşularıyla dostluk kurması
D) Toprak kazanmak için yayılmacı politikalar izlenilmesi
E) Uluslararası barışın sağlanması

2. Yeni Türk devletinin dış politikadaki temel ilkesi 'lam bağımsızlık" anlayışını korumaktır.
1923-1938 yılları arasındaki dönemde görülen;
I.        Kapitülasyonların kaldırılması
II.       Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
III.     Yabancı okullar konusunun Avrupalı devletlerle görüşülmemesi
IV.    Boğazların bir komisyon tarafından yönetilmesi
gibi gelişmelerden hangilerinin bu ilkeye uygun olmadığı söylenebilir?
A) I ve II          B) II ve III        C) Yalnız IV
D) I, II ve III      E) III ve IV

3. -Japonya'nın 1931'de Mançurya'yı işgal etmesi
    -İtalya'nın 1935'te Habeşistan'ı işgal etmesi
    -Almanya’nın 1936 yılında Ren bölgesine asker yollaması
gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Milletler Cemiyeti'nin etkisini kaybettiğinin
B) Silahlanma yarışının sona erdiğinin
C) Sömürgecilik çalışmalarının başarısız olduğunun
D) Kapitülasyonların kaldırılmasının uluslararası sorun haline geldiğinin
E) Boğazlar sorununun çözümlenemediğinin

4. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin aşağıdaki maddelerinden hangisiyle Türkiye'nin bölgedeki durumu güçlendirilmiştir?
A) Boğazlar komisyonunun kaldırılması
B) Antlaşmanın 20 yıl yürürlükte kalması
C) Ticaret gemilerinin boğazlardan serbestçe geçmesi
D) Türkiye'nin savaş tehlikesi karşısında boğazları kapatma yetkisinin olması
E) Karadeniz'de kıyısı olmayan devletlerin savaş gemilerinin ağırlık bakımından sınırlandırılması

5. Yeni Türk devleti, Lozan Antlaşması'nın Boğazlar ile ilgili kararlarının egemenlik haklarını kısıtlaması nedeniyle, 1936'da ilgili devletler ile yeni bir antlaşma imzaladı. Bu antlaşma ile Boğazlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliğine bırakıldı.
Aşağıdakilerden hangisinin bu gelişmeyi kolaylaştırıcı etken olduğu söylenebilir?
A) Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması
B) Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikalar izlemesi
C) Balkan Antantı'nın kurulması
D) 1929'da dünyada bir ekonomik kriz yaşanması
E) Türkiye'de cumhuriyetin ilan edilmesi

6. 1938 yılında Almanya, Avusturya'yı topraklarına kattı. Bu gelişmeler karşısında Fransa, Türkiye'nin güçlü durumda olmasını istedi.
Fransa'nın politikasında görülen bu değişikliğin Türk devletinin hangi konuda sonuç almasını kolaylaştırdığı savunulabilir?
A) Musul sorununun görüşmelerle halledilmesi
B) Nüfus mübadelesinin yapılması
C) Hatay sorununun çözümlenmesi
D) Milletler Cemiyeti'ne girişin kolaylaşması
E) Montrö Boğazlar Antlaşması'nın imzalanması

7.
I.        TBMM'nin açılması
II.       Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi
III.     Tevhid-i Tedrisat Kanunu
IV.    Tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması
Yukarıdakilerden hangileri, cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir?
A) I ve II          B) II ve III        C) I ve III
D) III ve IV       E) II ve IV

8. Cumhuriyet döneminde;
— Bazı lakap ve unvanların kaldırılması
— Kadınların seçme, seçilme hakkına kavuşması
— Medeni Kanunun çıkarılması
gibi gelişmeler, aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanması ile ilgilidir?
A) Bağımsızlık          B) Devletçilik
C) Cumhuriyetçilik     D) Halkçılık
E) İnkılapçılık

9. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün inkılapçılık ilkesini doğru açıklayan bir tanım olarak gösterilemez?
A) Mevcut olan demokratik kurumları korumak ve çağdaş uygarlık düzeyine çıkmak için yenilikler yapmaktır.
B) Toplumun gereksinmeleri doğrultusunda düzenlemeler yapmaktır.
C) Ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasını sağlayacak yeni kuruluşları kurmak ve savunmaktır.
D) Sanayinin devlet eliyle kurulması demektir.
E) İlerici ve çağdaş düşünceye açık olmak demektir.

10. Aşağıdakilerden hangisi bir devletin yönetiminde laiklik ilkesinin esas alındığına kanıt olarak gösterilemez?
A) Din ve inanç özgürlüğünün esas alınması
B) Dini inançlara saygılı olunması
C) Devlet düzeni ve hukuk kurallarının akla ve bilime dayandırılması
D) Din ve devlet işlerinin birbirine karıştırılmaması
E) Devletin din işlerinde birleştirici ve yönlendirici olması

11. Atatürk 10. Yıl Nutku'nda "Türk milletinin yürümekte olduğu gelişme ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet bilimdir" demektedir.
Atatürk'ün bu görüşü aşağıdaki ilkelerden hangisinin esasını oluşturmaktadır?
A) Cumhuriyetçilik         B) Devletçilik
C) Laiklik                             D) Ulusal egemenlik
E) Çağdaşlık ve bilimsellik

12. Türkiye'nin 1930'lu yıllarda;
- Balkan Antantı
- Sadabat Paktı
- Milletler Cemiyeti
gibi uluslararası kuruluşlara katılması veya kurulmasına öncülük yapması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin benimsendiğinin göstergesidir?
A) Ulusal egemenlik
B) Yurtta ve dünyada barış
C) Çağdaşlık ve batılılaşma
D) Ulusal bağımsızlık
E) Bilimsellik ve akılcılık

CEVAP ANAHTARI:

1. E   2. C   3. A   4. D   5. B  6. C   7. A   8. D   9. D   10. E   11. E   12. B
SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 5 ziyaretçi (24 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=