YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  Cumhuriyet Dönemi İç Gelişmeler Testi
TEST-1
1.
Kurucu üyeleri TBMM’deki Müdafaayı Hukuk Grubu üyelerinden oluşan Cumhuriyet Halk Partisi,1919 tarihli Sivas Kongresi’ni, Parti’nin I.Kongresi olarak saymıştır.
CHP’nin kuruluşundan önce toplanan bir kongreyi kendi partisinin ilk kongresi olarak değerlendirmesinde, Sivas Kongresi’nde alınan;
I.Saltanat ve hilafet makamı korunacaktır.
II.Ulusal iradeyi hâkim kılmak esastır.
III.Tüm ulusal direniş cemiyetleri birleştirilmiştir.

Kararlarından hangileri etkili olmuş olabilir?
A) Yalnız II      B) Yalnız III       C) I ve II       D) I ve III       E) II ve III

2. Yeni Türk devletinde Cumhuriyetin ilan edilmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesi sayılamaz?
A) Rejim belirsizliğinin giderildiğinin
B) Ulusal iradenin hâkim kılındığının
C) Çok partili sisteme geçildiğinin
D) Devlet başkanı sorununun çözüldüğünün
E) Monarşik yönetime son verildiğinin

3. Aşağıdakilerden hangisi, halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden biri olamaz?
A) Ulusal iradenin önündeki engeli kaldırmak
B) Cumhuriyetin ilan edilmesine zemin hazırlamak
C) Ulusçu bir dış siyaset izlemek
D) Devlet yönetimini laik bir yapıya kavuşturmak
E) İçişlerine karışılmasını önlemek

4. Cumhuriyet Döneminde gerçekleştirilen,
I. halifeliğin kaldırılması,
II. Meclis Hükümeti Sisteminden Kabine Sistemine geçilmesi,
III.’’Devletin dini İslamdır.’’ Maddesinin anayasadan çıkarılması
Uygulamalarından hangileri ‘’Siyasal yaşamın çağdaş ve akılcı ilkelere dayanması, öncelikle devlet yapısının laikleşmesiyle mümkündür.’’ Yargısına göre hareket edildiğini kanıtlamaktadır?
A) Yalnız I     B) Yalnız II      C) Yalnız III      D) I ve III      E) II ve III

5. Atatürk ; ‘’Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir yönetimdir. Cumhuriyet fazilettir.’’ Diyerek ulus iradesinin önemine dikkat çekmiştir.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Atatürk’ün ulus iradesini egemen kılmak amacıyla doğrudan yaptığı çalışmalar içerisinde gösterilemez?
A) TBMM’nin açılması
B) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması
C) Saltanatın kaldırılması
D) Cumhuriyetin ilan edilmesi
E) Medreselerin kapatılması
 
6. Türkiye’de;
- Laikliğin ve demokrasinin tam olarak benimsenmemiş olması
- Rejim karşıtlarının örgütlenebileceğinden çekinilmesi

Gelişmeleri, temelde aşağıdakilerden hangisini geciktirmiştir?
A) Çok partili sisteme geçişi
B) Toprakların köylüye dağıtılmasını
C) Medreselerin kapatılmasını
D) Kadınlara siyasal hakların verilmesini
E) Batıyla ilişkilerin geliştirilmesini

7. Cumhuriyetin ilanı sırasında, demokratik rejimin gelişimi için adımlar atılmıştır. Ancak,
- 1924’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasından üç ay sonra Şeyh Sait İsyanı
- 1930’da Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasından dört ay sonra Menemen Olayı gerçekleşmiştir.
Yalnız bu bilgiye göre;
I.Rejim karşıtlarının, demokratik ortamı çıkarları için kullanmaya çalıştığı,
II.Çok partili yaşam olmadan da çoğulcu demokrasinin yaşatıldığı,
III.Avrupalı devletlerin iç ayaklanmalarda kışkırtıcı rol oynadığı,
Yargılarından hangilerine kesin olarak ulaşılabilir?
A)Yalnız I      B) Yalnız II      C) I ve II      D) I ve III      E) I, II ve III

8. Atatürk, verdiği bir demeçte ‘’Bizim istediğimiz demokrasi özellikle siyasaldır. Onun hedefi; milletin, yönetenleri denetleyerek bağımsızlığı koruması olmalıdır.’’ demiştir.
Aşağıda verilen,
I.Seçmen olma yaşının yükseltilmesi,
II.Çok partili hayata geçilmesi,
III.Kadınlara da seçme ve seçilme hakkının tanınması
Gelişmelerinden hangileri, Atatürk’ün bu arzusunu geçekleştirmek doğrultusundadır?
A) Yalnız I      B) I ve II      C) I ve III      D) II ve III      E) I, II ve III

9. 1924 Anayasası’nda yapılan,
I.   1928’de, ‘’Türkiye Devleti’nin dini İslam dır.’’ maddesinin Anayasa’dan çıkartılması,
II.  1934’ de, seçme ve seçilme hakkındaki maddeye, kadınlarında bu hakka sahip olduğunun eklenmesi
III. 1937’de topraksız çiftçiyi toprak sahibi yapma hakkında hükümete yetki verilmesi
Değişiklikleri ya da eklemelerin, aşağıda verilen Atatürk ilkeleriyle hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır?
    Laiklik   Halkçılık   Cumhuriyetçilik    
A)   III              II                    I
B)   II               I                    III
C)   I               III                   II
D)  II               III                    I
E)   I                II                    III

10. Cumhuriyet Türkiyesi’nin ilk yıllarında görülen aşağıdaki gelişmelerin hangisinde, dinin toplum üzerindeki etkinsi kırma amacı olduğu söylenemez?
A) Tekke, türbe ve zaviyeleri kapatılması
B) Medeni kanun’un kabul edilmesi
C) Duyun-ı Umumiye İdaresi’nin kaldırılması
D) Karma eğitim sistemine geçilmesi
E) Medreselerin kapatılması

11. Cumhuriyet dönemi’nde gerçekleştirilen ekonomi ile ilgili uygulamalardan bazıları şunlardır:
I. Aşar vergisinin kaldırılması
II. Hükümet’in Birinci Beş Yıllık Kalkınma planını yürürlüğe koyması
III. Kabotaj Kanunu’nun çıkartılarak Türk limanları arasında deniz taşımacılığı yapma hakkının yalnızca Türk vatandaşlarına tanınması
Bu uygulamaların Atatürk ilkeleriyle ilişkisi, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
          I                    II                            III                
A) Halkçılık        Devletçilik             Milliyetçilik
B) Milliyetçilik    Halkçılık                Devrimcilik
C) Laiklik           Cumhuriyetçilik   Halkçılık
D) Devletçilik     Halkçılık               Cumhuriyetçilik
E) Devrimcilik    Laiklik                   Devletçilik
              
12. ‘’Her ne sebeple ve amaçla olursa olsun hiç kimse dinsel düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz.’’ İfadesi, Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir?
A) Cumhuriyetçilik    B) Laiklik    C) Halkçılık    D) Milliyetçilik   E) Devrimcilik

CEVAPLAR:

1-E     2-C    3-B    4-D    5-E    6-A    7-A    8-D    9-C    10-C    11-A     12-B
 TEST-2
1.
-I. TBMM iki gruptan oluşuyordu; Mustafa Kemal’i destekleyen Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti üyelerinden oluşan “Birinci Grup”; Mustafa Kemal’e muhalif olanların “İkinci Grup”.
-11 Ağustos 1923 seçimlerini Birinci Grup’un adayları kazanmış, bu gelişmeden sonra “Halk Fırkası” kurulmuştur.

Bu iki durum birlikte düşünüldüğünde, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 1923 yılında Meclis seçimleri yenilenmiştir.
B) Zaman içinde Mustafa Kemal’e karşı olanlar demokratik yollarla tasviye edilmiştir.
C) Seçim sonrası “Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti”, Halk Fırkası’na dönüşmüştür.
D) Halk Fırkası, Cumhuriyet’in ilanından sonra kurulmuştur.
E) ll. TBMM’nin yapısı; Mustafa Kemal’e, düşündüğü devrimleri gerçekleştirme olanağı vermiştir.

2. Atatürk, halifeliğin kaldırılması konusundaki tezini şu sözlerle açıklamıştır: ”Amacı, Panislamist bir devlet kurmak olan bir halifenin görevini yerine getirebilmesi için Türkiye Devleti ve halkı, halifenin emrine bağlı olamaz. Milletimiz asırlarca bu ideale yönlendirildi. Fakat ne oldu? Her gittiği yerde milyonlarca insan bıraktı”
Atatürk’ün bu sözü, aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur?
A) Ümmetçi bir anlayışı gerçekçi bulduğuna
B) Ulusal ve barışçı bir anlayışı savunduğuna
C) Pantürkist bir amaç edindiğine
D) Din ile devlet işlerini ayrı tutmak istemediğine
E) Halifelik kurumunun gücünden yaralanmak istediğine
                                       
3.Cumhuriyet Dönemi’nde
l.   Öğretimin birleştirilmesi
ll.  Türk Dil Kurumu’nun açolması
lll. Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi
lV. Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı’nı kaldırması
gelişmelerinden hangilerinin, laik devlet düzenini oluşturulması amacıyla doğrudan ilişkili devrimler olduğu söylenebilir?
A) Yalnız lll       B) l ve ll     C) ll ve lll     D) l, ll ve lll       E) l,lll ve lV

4.”Fikirleri, inançları başka başka olmasından şikayet etmemek lazımdır. Çünkü bütün fikirler ve inançlar bir noktada birleştiği taktirde, bu hareketsizlik belirtisizidir, ölüm işaretidir. Böyle bir durum elbette istenmez” diyen Mustafa Kemal’in, aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istediği söylenemez?
A) Herkesin Batılı düşünce yapısına sahip olmak zorunda olduğu
B) İfade özgürlüğü kültürel zenginliği sağlayacağına
C) Tekdüze düşünce yapısının üretkenliği önleyeceğini
D) Demokratik bir ortamda bireylerin kendisini daha doğru ifade edeceğine
E) Düşünce özgürlüğünün fikir üretmeye katkı sağlayacağını

5.
-Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin kuruluşundan hemen sonra rejime yönelik olarak Şeyh Sait İsyanı çıkmış ve ardından Mustafa Kemal’e suikast planı ortaya çıkmıştır.
 -Serbest Cumhuriyet Partisi’nin kendini feshetmesinden sonra Menemen Olayı gerçekleşti.
Buna göre;
l. Toplumda demokrasiyi benimseyecek olgunluğa erişmemiş gruplar mevcuttur.
ll.Çok partili yaşam için mevcut şartlar oluşmamışır.
lll.Hilafet ve saltanatın devamını isteyenler, niyetlerinden vazgeçmiştir.
Yargılarından hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız l      B) Yalnız ll     C) Yalnız lll     D) l ve ll     E) l, ll, lll

6.Cumhuriyet Dönemi’nde kadınlara mirasta, evlenmede, şahitlikte eşitlik getirilmiş ve siyasal hayatta da seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.
Bu gelişmelerle Türkiye’de;
l. Toplum, çağdaş bir görünüme kavuşturulmak istenmiştir.
ll. Çok partili siyasal hayata geçmek hedeflenmiştir.
lll. Ulusal iradenin yönetime daha iyi yansıtılması amaçlanmıştır.
lV. Teokratik esaslara dayalı bazı toplumsal uygulamalar sona erdirilmiştir.
Yargılardan hangilerine varılabilir?
A) l ve ll     B) l ve lll   C) ll ve lll      D) lll ve lV     E) l, ll ve lll

7.1926’da dini hükümler taşıyan Mecelle’nin yerine, din esaslı olmayan Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesiyle, azınlıklar da kendi özel hukukları yerine bu kanuna tabi olmak istediklerini belirtmiştir.
Buna göre, Medeni KanunUn kabülü ile;
l. Hukuk alanındaki ikilikleri ortadan kaldırmıştır
ll. Hukukta laikleşme gerçekleştirilmiştir
lll. Azınlık haklarına kısıtlamalar getirilmiştir.
Yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenemez?
A)Yalnız lll     B)l ve ll     C)l ve lll     D) ll ve lll      E) l, ll ve lll

8.”Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri eğitimin sınırı ne olursa olsun, mevcut bilimsel gelişmelerin yanında, Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine ve geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir” diyen Mustafa Kemal, aşağıdakilerden hangisini öngörmektedir?
A) Gelenekçi ve geçmişine bağlı bir toplum düzeni
B) Çağdaş ve ulusal bir eğitim sistemini
C) Batıya rakip olabilecek bir ekonomik yapılanmayı
D) Dış saldırılara karşı her an hazır bir orduyu
E) Barış üzerine kurulu bir dış politika

9.Türk devrimi, ümmet toplumdan, ulus topluma geçişi de sağlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu geçişin sağlanmasında etkili olmamıştır?
A)Halifeliğin kaldırılması
B)Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
C)Siyasi partilerin kurulması
D)Medeni Kanun’un kabul edilmesi
E)Türk Tarih Kurumu’nun kurulması

10.Atatürk, söylevlerinden birinde; “Yapacağımız kültür işlerin başında, Türk tarihini doğru temellerin üstüne kurmak; öz Türk diline de değeri olan genişliği vermek olacaktır” demiştir
Cumhuriyet Dönemi’ndeki;
l. Türk Dili veTürk Tarih kurumlarının kurulması
ll.Türk dili ve kültürüne yönelik çalışmalar yapan bilim kurullarının oluşturulması
lll.Medeni Kanun’un kabul edilmesi
gelişmelerinden hangilerini, Atatürk’ün bu idealine ulaşma doğrultusunda gerçekleştirdiği söylenebilir?
A) Yalnız l     B) Yalnız ll      C) l ve ll      D) l ve lll     E) ll ve lll

11.Atatürk’ün;
l.Her şeyden önce memlekette topraksız çiftçi bırakmayacaktır.
ll.Gençler Cumhuriyeti biz kurduk; Onu geliştirecek ve korucayak olanlar sizlersiniz.
lll.Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.
Sözlerinin, aşağıdaki ilkelerle ilişkisi aşağıda doğru verilmiştir?
          l                          ll                       lll       
A) Milliyetçilik            Devrimcilik      Halkçılık
B) Halkçılık               Milliyetçilik       Cumhuriyetçilik
C) Cumhuriyetçilik     Halkçılık          Milliyetçilik
D) Halçılık                Devrimcilik      Cumhuriyetçilik
E) Devletçilik            Laiklik             Cumhuriyetçilik


CEVAPLAR:

1-D  2-B  3-E  4-A  5-D  6-E  7-A  8-B  9-C 10-C  11-D
SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 86 ziyaretçi (198 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=