YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  Cemiyetler ve Kava-yı Milliye Testi
1.   Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Hüküme­ti'nin desteklediği cemiyetlerden biridir?
A) Milli Kongre Cemiyeti.                  B) Alyans - Israilit Cemiyeti
C) Mavri Mira Cemiyeti                     D) Trakya Paşaeli Cemiyeti
E) Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti

2.  Aşağıdakilerden hangisi Türk ve Müslü­manlar tarafından kurulan zararlı cemiyet­lerden biri değildir?
A) Wilson İlkeleri Cemiyeti             B) Etniki Eterya Cemiyeti
C) Teali İslam Cemiyeti                 D) Kürt Teali Cemiyeti
E) İngiliz Muhipleri Cemiyeti
 
3.  Aşağıdakilerden hangisi Ermeniler tarafın­dan kurulan cemiyetlerden biridir?
A) Makabi        B) Etnik-i Eterya       C) Mavri Mira             
D) Hınçak        E) Göçmenler Komisyonu
 
4.  Milli varlığa düşman Osmanlıcı - Hilafetçi cemiyetlerden hangisi Wilson İlkelerine dayanarak bağımsız bir devlet kurmayı amaçlamıştır?
A) Wilson ilkeleri Cemiyeti          B) Teali İslam Cemiyeti
C) İngiliz Muhipleri Cemiyeti       D) Hürriyet ve itilaf Fırkası
E) Kürt Teali Cemiyeti
 
5.  Aşağıdakilerden hangisinin Milli cemiyet­lerin kurulmasında diğerlerinden daha faz­la etkili olduğu söylenebilir?
A) İstanbul Hükümeti'nin işgaller karşısın­da yetersiz kalması
B) İngilizlerin Musul'u işgal etmesi
C) İtilaf Devletleri'nin VVilson ilkeleri'ne uymaması
D) Azınlıkların olumsuz faaliyetlerde bu­lunması
E) Sevr Antlaşması ile Osmanlı'nın huku­ken yok sayılması
 
6. Aşağıdakilerden hangisi Milli Cemiyetler içinde yer almaz?
A) Kilikyalılar Cemiyeti        B) Redd-i İlhak Cemiyeti
C) Teali islam Cemiyeti      D) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
E) Milli Kongre Cemiyeti
 
7.     
      I.   Bizans imparatorluğu'nu yeniden canlandırmak
     II.   Rumları silahlandırarak çeteler kurmak
    III.   Yunan Ordusuna yardımcı olmak
gibi amaçları gerçekleştirmeye çalışan ce­miyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etnik-i Eterya       B) Taşnak            C) Makabi                  
D) Hınçak                 E) Pontus Rum
 
8. Adana ve çevresindeki Fransız ve Ermeni faaliyetlerine karşı bölgeyi korumayı amaçlayan dernek aşağıdakilerden hangi­sidir?
A) Redd-i ilhak Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Ce­miyeti
D) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
E) Milli Kongre Cemiyeti
 
9.  İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti aşağıdaki azın­lık cemiyetlerinden hangisine karşı kurul­muştur?
A) Mavri Mira                                      B) Pontus Rum
C) Yunan ve Trakya Komiteleri      D) Makabi
E) Alyans - Israilit
 
10.   
      I.   Etnik-i Eterya
     II.  Taşnak-Sütyun
    III.  Makabi
   IV.   Mavri Mira
    V.   Pontus Rum
Yukarıdaki cemiyetlerden hangileri Rumlar tarafından kurulmuştur?
A) I ve V      B) II, III ve IV      C) III ve IV       D) I, IV ve V      E) II, III ve V
 
11.      I. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan işgal­lere karşı Osmanlı Hükümeti aciz kalınca Anadolu’da yer yer bölgesel milli cemiyet­ler kuruldu.
Aşağıdakilerden hangisi (Milli yararlı) Cemiyetlerin ortak özelliklerinden biri değil­dir?
A) Milliyetçilik İlkesinin esas alınması
B) Türk milletinin hak ve hürriyetinin ko­runmasının amaçlanması
C) Vatanın kurtuluşunun saltanat ve Hila­fete bağlı kalmakla mümkün olacağına inanılması
D) Basın ve yayın yoluyla Türk halkının bilinçlendirilmeye çalışılması
E) Birbirlerinden kopuk ve bağımsız hare­ket etmeleri
 
12.     
      I.  Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti,   Türklerin Doğu Anadolu’dan göç etmesini engellemek istemiştir.
     II.  İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti, Türklerin İzmir ve çevresinde çoğunlukta olduğunu kanıtlamak için çaba harcamıştır.
Yukarıdaki bilgilere göre, sözü edilen iki cemiyetin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurtuluş Savaşı'nı halka mal etmek        B) Sivil, silahlı direniş örgütü kurmak
C) Türk milliyetçiliğini esas almak               D) Savunmayı yurt geneline yaymak
E) Ulus egemenliğini gerçekleştirmek
 
13. İzmir'in işgali ve azınlık cemiyetlerinin taşkınlıkları, iş­gallerin kalıcı olduğunu göstermiş ve bunun sonucunda bölge halkı, silahlı direnişi başlatarak, Kuva-i Milliye birlikleri kurmuştur.
Buna göre, Kuva-i Milliye birlikleri ile ilgili olarak;
     I.    Bölgesel kurtuluşu amaçlamışlardır
    II.    Azınlık cemiyetlerinin propagandasına karşı mü­cadele etmektedirler
   III.    Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünü korumayı amaçlamışlardır
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız       B) Yalnız II      C) I ve II      D) II ve III      E) I, II ve III
 
14. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Osman­lı topraklarındaki azınlıkların, teslimiyetçilerin ve direniş yanlılarının birçok cemiyet kurup, örgüt­lenmeye başlaması;
       I.    Anadolu'da siyasi otorite boşluğu oluşmuştur.
      II.    Farklı kurtuluş çareleri aranmıştır.
     III.    Yönetim şekli hakkında uzlaşmazlık vardır.
gibi yargılardan hangilerinin doğruluğunu kanıt­lar?
A) Yalnız I      B) Yalnız II       C) Yalnız III      D) I ve II      E) II ve III
 
15. I. Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu'da yararlı cemiyet­lerin ve Kuvay-ı Milliye'nin kurulması ayrıca mitingler düzenlenmesi Türk ulusunun;
       I.   Saltanatın varlığı
      II.   İstanbul Hükümeti'nin işgallere sessiz kalması
     III.   Misak-ı Milli'nin ilan edilmesi
    IV.    Mondros'un imzalanması
     V.   Mebusan Meclisi'nin kapalı olması
gibi gelişmelerden hangisi ya da hangilerine doğru­dan tepkisi olmuştur?
A) I ve II      B) II ve IV      C) II ve III      D) Yalnız IV      E) IV ve V
 
16. Aşağıdakilerden hangisi "Kuva-yı Milliye’nin oluşma nedenleri arasında gösterilemez?
A) Osmanlı Devleti'nin Birinci dünya savaşından yenik ayrılması
B) Anadolu'nun yer, yer işgal edilmeye başlanması
C) Osmanlı Hükümetinin işgallere karşı kayıtsız kalması
D) Mondros ateşkesinin imzalanması ve ordunun terhis edilmesi
E) TBMM'nin düzenli ordusuna karşı duyulan güvensizlik
 
17. İtilaf Devletlerinin yaptıkları işgaller karşısında halk tara­fından kurulan direniş birliklerine Kuva-yı Milliye denilir.
Aşağıda verilenlerden hangisi Kuva-yı Milliye'nin olumlu özellikleri arasında değerlendirilemez?
A) Milli bilincin uyanmasında katkıda bulundular.
B) Düşmanı oyalayarak ilerlemesini yavaşlattılar.
C) Düzenli ordunun kurulmasına zaman kazandırdılar.
D) Suçluları kendi yöntemleriyle cezalandırdılar.
E) TBMM'ye karşı çıkan isyanların dağıtılmasında rol oynadılar.

18.
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkemizin düşmanlar tarafından işgal edilmesine, Osmanlı hükümetlerinin kayıtsız kalmaları karşı­sında; Türk milletinin ilk tepkisi direnme cemiyetleri'ni kurmak ol­muştur.
Bu cemiyetlerin kuruluşu
      I.    Milliyetçilik
     II.    Devletçilik
    III.    Özgürlük ve bağımsızlık
    IV.    Halkçılık
     V.    Cumhuriyetçilik
ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir?
A) Yalnız I      B) I ve III      C) IV ve V      D) II ve IV      E) Yalnız V
 
19.     Ulusal Kurtuluş Savaşımızda iç ve dış düşmanlara karşı silahlı mücadele veren, belli bir merkeze bağlı olmayan, bölgesel direnişi gerçekleştiren asker ve sivil güçlere "Kuva-i Milliye"denilmiştir. Bu güçler, bölgesel ve ulusal kongrelerin kararlarıyla, insan gücü ve malzeme açısından desteklenmiştir.
Buna göre, Kuva-i Milliye hareketi;
      I.    Gayrinizami Harp
     II.    Sıkıyönetim
    III.    Seferberlik
durumlarından hangilerine uygunluk gösterir?
A) Yalnız I      B) Yalnız II       C) Yalnız III      D) I ve III      E) II ve III
 
20. Kuvayı Milliye birliklerinin Yunan ordusuna karşı kesin sonuca ulaşamayacağı, Kurtuluş Savaşı'na katılan askeri uzmanlar tarafından da kesin olarak bilindiği halde, düzenli bir ordu kurulması çok gecikmiştir.
Bunun nedenleri arasında;
       I.    Düzenli ordunun gereksizliği
      II.    Siyasi örgütlenmeye öncelik verilmiş olması
     III.    Direnişçilerin genel bir askeri örgütlenmeye hazır olmaması
     IV.   Mecliste padişah yanlılarının da olması
gibi durumlardan hangileri gösterilebilir?
A) I ve II      B) I ve III      C) II ve III      D) II ve IV      E) III ve IV
 
21.    Kurtuluş Savaşı sırasında dağınık Kuva-i Milliye güçleri yetersiz kalınca, düzenli bir orduya gerek­sinim doğdu. Ancak, birçok milletvekili düzenli or­du düşüncesine karşı çıktı.
Düzenli ordu düşüncesine, aşağıdakilerin hangisi tepki göstermiş olabilir?
A) Müdafaa-ı hukuk dernekleri
B) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Derne­ği üyeleri
C) Saltanat yanlıları
D) Ulusal egemenlik yanlıları
E) Manda taraftarları
 
22- Kurtuluş Savaşı örgütlenme döneminde,
       I.    Ulusal nitelikli Sivas Kongresinin toplanması,
      II.    TBMM'nin açılması
aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabi­lir?
A) İtilaf Devletlerinin ulusal hareketi tanıdığının
B) Manda ve himayenin kabul edildiğinin
C) Ulusal hareketin, İstanbul Hükümeti ile an­laşmaya vardığının
D) Kurtuluş için ulusal birliğin sağlanmaya çalı­şıldığının
E) İtilaf Devletlerinin, Misak-ı Milli kararlarını kabul ettiğinin
 
23.   Kuva-i Milliye'nin görevi fiilen ne zaman sona ermiştir?
A) Sivas Kongresi toplanınca       B) Düzenli Ordu kurulunca
C) Misak-ı Milli kabul edilince       D) İzmir işgal edilince
E) İstanbul işgal edilince
 
24- Kuva-i Milliye ile ilgili aşağıda yer alan bil­gilerden hangisi yanlıştır?
A) Düzenli ordunun kurulmasından sonra etkinliği kalmamıştır.
B) Başlangıçta işgalcileri engellemeyi ba­şarmıştır.
C) Bazı komutanları TBMM'ye başkaldır­mıştır.
D) Gönüllü halk kuvvetidir.
E) Düzensiz birliklerdir.
 
25.  Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun işgaline tepki olarak kurulan cemiyetlerden değildir?
A) Milli Kongre Cemiyeti                B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Hürriyet ve itilaf Cemiyeti         D) Trakya Paşaeli Cemiyeti
E) İzmir Redd-i ilhak Cemiyeti

CEVAPLAR:
1-E 2-B 3-B 4-E 5-C 6-C 7-A 8-B 9-A 10-D 11-C 12-C 13-E 14-D 15-B 16-E 17-D 18-B 19-D 20-C 21-E 22-D 23-B 24-B 25-C
SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 86 ziyaretçi (202 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=