YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  İnkılaplar Testi-1
CUMHURİYET DÖNEMİ-İNKILAPLAR I

1. TBMM'nin 1 Kasım 1922’de saltanatı kaldırması üzerine sadece halife unvanı kalan Vahdettin ülke/i terk edince Abdülmecit TBMM tarafından halife seçildi. Meclis, Abdülmecit'ten "Halife" dışında unvan kullanmamasını istedi.
Bu bilgiler,
I.       Halifelik, saltanatın kaldırılmasından sonra da devam etmiştir.
II.     TBMM, en üstün otorite olduğunu kanıtlamıştır.
III.    Halife devlet ve din başkanlığı görevini birlikte yürütmektedir.
IV.    Son Osmanlı padişahı Vahdettin'dir
gibi yargılardan hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?
A) I ve III         B) II ve III        C) III ve IV
D) I, II ve III     E) I, II ve IV

2. Milli Mücadele döneminde yeni Türk devleti kurulurken cumhuriyetin resmen ilanı daha sonraya bırakılmıştır.
Bu durumun nedeni olarak, aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?
A) Milli mücadeleyi başarıya ulaştırarak bağımsızlığı sağlamak
B) Siyasi partilerin kurulmasını beklemek
C) Halkın cumhuriyet yönetimine uyum sağlamasını beklemek
D) Milletvekillerinin cumhuriyet rejimine uyum sağlamasına
zaman vermek
E) Güçler birliği esasını benimsemek

3. Cumhuriyetin ilanı ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir?
A) Rejimin adının konulması
B) Çok partili döneme geçilmesi
C) Devlet başkanlığı sorununun çözülmesi
D) Hükümet kurulmasının kolaylaşması
E) Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçilmesi

4. Cumhuriyetin ilan edilmesi Kurtuluş Savaşı süresince yürütülen yönetimin adının verilmesiydi. Yani var olan bir sistemin sadece adı konmuş oluyordu.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de cumhuriyetin ilan edilmesinin gerekçelerinden biri olarak gösterilemez?
A) Hilafetin kaldırılması
B) TBMM'nin açılması
C) Saltanatın kaldırılması
D) Egemenliğin milletin eline geçmiş olması
E) Saltanat yönetiminin ülkenin sorunlarını çözmede yetersiz kalması

5. Mustafa Kemal, tarihte yaşanan olumsuz gelişmelerden sonuçlar çıkarmış ve Osmanlı Devletinin düştüğü hataları iyi değerlendirmişti.
Buna göre, Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Mustafa Kemal'in orduyu günlük politikadan uzaklaştırma kararı vermesinde etkili olduğu söylenebilir?
A) Trablusgarp Savaşı
B) Mondros Ateşkesi'nin imzalanması
C) 31 Mart Olayı
D) Balkan Savaşları
E) II. Meşrutiyetin ilanı

6. Atatürk döneminde çok partili demokrasiye geçme denemeleri yapılmış, fakat başarılı olunamamıştır.
Çok partili döneme geçme girişimleri hangi amaca yöneliktir?
A) Devletçiliğin güçlenmesi
B) Laiklik anlayışının yerleşmesi
C) Halkın görüşlerinin meclise daha fazla yansıtılması
D) Halife yanlılarının çalışmalarının engellenmesi
E) Halkın bu konudaki isteklerinin yerine getirilmesi

7. Türkiye Cumhuriyeti döneminde;
- Çok partili döneme geçişin ilk denemesi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Şeyh Sait Ayaklanması nedeniyle kapatılmıştır.
- Serbest Cumhuriyet Fırkası ise kuruluşundan kısa bir süre sonra, inkılap karşıtlarının toplandığı bir kurum haline gelince, kurucusu tarafından kapatılmıştır.
Bu bilgiler, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
A) İngiltere'nin Türkiye'deki çok partili düzen çalışmalarını engellemek istediğine
B) Halkın inkılaplara karşı çıktığına
C) Lozan Antlaşması'nın koşullarına uyulmadığına
D) Halkta çok partili döneme geçiş için yeterli birikimin olmadığına
E) Mustafa Kemal'in cumhurbaşkanlığına tepki gösterildiğine

8. Aşağıdakilerden hangisinin, "Egemenlik kayıtsız-şartsız millete aittir." ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen bir inkılâp olduğu savunulabilir?
A) Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi
B) Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçilmesi
C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması
D) Soyadı Kanunu'nun çıkarılması
E) Türk Tarih ve Türk Dil Kurumları'nın kurulması

9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de laik devlet düzenine geçişin ilk aşaması olarak kabul edilebilir?
A) Medreselerin kapatılması
B) Şer'iye Vekâleti’nin kaldırılması
C) Saltanatın kaldırılması
D) Hafta sonu tatilinin değiştirilmesi
E) Tekke ve zaviyelerin kapatılması

10. II. Mahmut döneminde yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra Bektaşi tekkeleri de kapatıldı. Bu uygulamanın amacı, yeniçerilerin buralarda toplanarak çeşitli girişimlerde bulunmalarını engellemek idi.
Türkiye'de, Şeyh Sait Ayaklanmasından sonra yapılan aşağıdaki çalışmalardan hangisinin bu uygulama ile benzerlik taşıdığı savunulabilir?
A) Halifeliğin kaldırılması
B) Medreselerin kapatılması
C) Medeni Kanun'un kabul edilmesi
D) Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması
E) Tekke ve zaviyelerin kapatılması

11. Aşağıdakilerden hangisinin halifeliğin kaldırılmasıyla ilgisi yoktur?
A) Tevhid-i Tedrisat Yasası'nın çıkarılması
B) Diyanet İşleri Başkanlığının kurulması
C) Medeni Kanun'un kabul edilmesi
D) Kabine sistemine geçilmesi
E) Şer'iye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılması

12. Cumhuriyet döneminde görülen;
I.     Halifeliğin kaldırılması
II.   Medeni Kanun'un kabul edilmesi
III. Yeni Türk harflerinin kullanılması
IV. Türk Tarih Kurumu'nun açılması
V.    Soyadı Kanunu'nun çıkarılması
gibi gelişmelerden hangileri, laik devlet düzenini gerçekleştirme amacına yönelik çalışmalar yapıldığının kanıtıdır?
A) I ve M          B) II ve III        C) III ve IV
D) IV ve V        E) I, III ve V

CEVAP ANAHTARI:

1. E   2. A   3. B   4. A   5. D    6. C   7. D   8. C   9. C   
10. E   11. D   12. A
 
 

CUMHURİYET DÖNEMİ-İNKILAPLAR II

1. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk açılan yüksek okulun hukuk mektebi olmasının amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Cumhuriyet ilkelerini benimseyen hukukçuları yetiştirmek
B) Yüksek öğrenimi teşvik etmek
C) Ankara'yı başkent yapmak
D) Ticaret kanunlarının hazırlanmasına yardım etmek
E) Anayasa hazırlıklarını tamamlamak

2. Medeni kanun ile yapılan yenilikler toplum hayatında önemli değişiklikler ortaya çıkarmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, Türk Medeni Kanunu'nun getirdiği yeniliklerden biri değildir?
A) Kadın erkek eşitliğinin kabul edilmesi
B) Kadınların her mesleğe girebilmesi
C) Ailede tek evliliğin kabul edilmesi
D) Boşanma hakkının kadınlara da verilmesi
E) Öğretim birliğinin sağlanması

3. 1931 yılında kurulan Türk Tarih Kurumu; çalışmalarında, Türk tarihini sadece Osmanlı ve Selçuklu dönemleriyle sınırlamamış, çok daha eski dönemlere giderek dünya tarihi çerçevesinde incelemeye özen göstermiştir.
Türk Tarih Kurumu'nun çalışmalarının,
I.     Türklerin dünyanın en eski uluslarından biri olduğunu ortaya koymak
II.   Türklerin tarihin akışında belirleyici olduğunu kanıtlamak
III. Asya uygarlığının oluşumunda Türklerin etkili olduğunu göstermek
IV. Anadolu'nun en eski halklarının Türk olduğunu kanıtlamak
gibi amaçlardan hangilerini gerçekleştirmeye yönelik olduğu savunulamaz?
A) I ve II          B) Yalnız III      C) II ve IV
D) Yalnız IV      E) I, II ve III

4. 15 Temmuz 1921'de Ankara'da Milli Eğitim şurası toplandı. Aynı günlerde Yunan ordusu büyük kuvvetlerle Ankara'ya doğru saldırıya geçmişti.
Savaşın en sıkıntılı dönemlerinde eğitimle ilgili bir toplantının yapılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Ordu için subay yetiştirildiğinin
B) Ülkenin gerçek kurtuluşunun eğitim alanında olacağına inanıldığının
C) Ankara'da yapılacak çalışmaların kontrol edildiğinin
D) Okuma-yazma oranının yükseldiğinin
E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edildiğinin

5. Tevhid-i Tedrisat Kanunu aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Tüm öğretim kurumlarının devletin kesin denetimine girmesidir.
B) Yabancı okulların kapatılması ile ilgili kanundur.
C) Medreselerin düzenlenmesi için çıkarılan kanundur.
D) Üniversitelerin açılması için çıkarılan kanundur.
E) Batı türü okulların açılmasına yönelik kanundur.

6. "Asırlardan beri kafalarımızı demir çerçeve içinde bırakıp duran, anlaşılamayan ve anlamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmalıyız. Milletimiz, yazısıyla, hafızasıyla bütün medeniyet aleminin yanında olduğunu gösterecektir."
Atatürk bu sözleri, aşağıdaki inkılaplardan hangisinin önemini ortaya koymaktadır?
A) Kılık kıyafet yasasının
B) Çok partili siyasal yaşamın
C) Yeni Türk harflerinin
D) Medeni hukuk sisteminin
E) Türk Tarih Kurumu'nun çalışmalarının

7. Atatürk'ün dil ile ilgili çalışmalarının ilk amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılıkları kaldırmak
B) Türkçeyi yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmak
C) Türkçeyi bilim ve kültür dili haline getirmek
D) Türk dilinin gelişmesini sağlamak
E) Türkçeyi yaratıcı işlek bir dil haline getirmek

8. Türkiye'de cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen inkılapların temel amacı, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmaktır.
Aşağıdakilerden hangisi bu amaca yönelik inkılaplardan biri olarak gösterilemez?
A) Mecelle yerine, Medeni Kanunun kabul edilmesi
B) Türkçedeki yabancı kelimelere Türkçe karşılık bulunması
C) Şapka Kanunu'nun kabul edilmesi
D) Arap alfabesi yerine Latin alfabesinin kullanılmaya başlanması
E) Ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi

9.-Kişilerin devlet ile olan işlerinde karışıklık yaşanmasını engellemek
 -Toplumda ayrıcalık belirtilerini ortadan kaldırmak amacıyla 1934'te bazı yasalar çıkarılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu amaca yönelik uygulama veya kararlardan biri olarak gösterilemez?
A) Hoca, ağa, paşa gibi unvanların yasaklanması
B) Yabancı, ırk ve millet adlarının soyadı olarak alınmaması
C) Her ailenin Türkçe soyadı kullanması
D) Üstünlük belirten sözcüklerin soyad olarak kullanılmaması
E) Büyücülük ve falcılık gibi faaliyetlerin yasaklanması

10. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan biridir?
A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması
B) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
D) Ölçü ve tartı sisteminin değiştirilmesi
E) Cumhuriyetin ilan edilmesi

11. Türkiye'de cumhuriyet döneminde yapılan inkılaplardan bazıları şunlardır:
-Mayıs 1928'de rakamlar değiştirildi.
-Kasım 1928 tarihinde de harf değişikliği yapıldı.
-Kadınlara 1930 yılında belediye seçimlerine katılma hakkı verildi.
-1934 yılında kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanındı.
Bu gelişme sürecine bakılarak, aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılabilir?
A) İnkılaplar aşama aşama gerçekleştirilmiştir.
B) Kadın haklarının sağlanması en önemli çalışmadır.
C) Harf inkılabının gerçekleştirilmesi zorluklarla karşılanmıştır.
D) Kadınlarla erkeklerin eşitliği ancak 1930 yılında kabul edilmiştir.
E) Seçim sisteminin düzeltilmesi harf inkılabından sonra olmuştur.

12. Ekonomik yönden batılı devletlerin sömürgesi haline gelen Anadolu'nun bu durumdan kurtarılması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A) Ticaret ve Sanayi Odalarının kurulması
B) Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması
C) Kabotaj yasasının çıkarılması
D) Aşar vergisinin kaldırılması
E) Kapitülasyonların kaldırılması

CEVAP ANAHTARI:

1. A    2. E   3. D    4. B    5. A    6. C    7. B   8. B    9. E   10. D   11. A   12. E
SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 86 ziyaretçi (164 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=