YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  İslamiyetten Önceki Türk Tarihi Testi
1. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Anayurt'tan göç etmelerinin nedenlerinden bi­ri değildir?
A) Kuraklığın başlaması                    B) Denizlere kavuşma isteği
C) Nüfusun kalabalıklaşması          D) Boylar arasındaki çekişmeler
E) Ekonomik sıkıntı
 
2.  "Töre" aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir?
A) Sanat      B) Bilim      C) Hukuk      D) Ticaret      E) Ordu
 
3.  İslamiyet'ten Önce Orta Asya'da yaşayan Türk toplumları için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?
A) Daha çok Çinlilerle mücadele etmişler­dir.
B) Arap kültürünün etkisi altında kalmış­lardır.
C) En önemli geçim kaynaklarından biri hayvancılıktır.
D) Genelde tek tanrılı bir dine inanmışlar­dır.
E) Askerliğin toplum içindeki yeri oldukça büyüktür.
 
4.  Ergenekon Destanı aşağıdaki Türk devlet­lerinden hangisiyle ilgilidir?
A) Asya Hunları      B) Avarlar      C) Uygurlar      D) Akhunlar      E) Göktürkler
 
5. Türkçenin ve Türk kültürünün diğerlerin­den daha etkin biçimde kullanılıp uygulan­dığı Türk devleti aşağıdakilerden hangisi­dir?
A) Avarlar      B) Kırgızlar      C) Hunlar      D) Göktürkler       E) Hazarlar
 
6.  İlk Türkçe kitapların Uygurlar tarafından yazılması Uygurlardaki hangi çalışmanın sonucudur?
A) Çinlilerden baskı tekniğinin alınarak geliştirilmesinin
B) Şehir mimarisinin ve süsleme sanatla­rının geliştirilmesinin
C) Budizm ve Manihaizm gibi dinlere ina­nılmasının
D) Talaş Savaşı'nın Müslümanların aley­hine sonuçlanmasının
E) Karahanlıların tarih sahnesine çıkması­nın
 
7.   Orta Asya Türkleri aşağıdakilerin hangisi alanında diğerlerine oranla daha az bir ge­lişme göstermişlerdir?
A) Hayvancılık      B) Tarım      C) Ordu      D) Dokumacılık      E) Madencilik
 
8.  Orhun Abideleri hangi Türk devleti ile ilgili olabilir?
A) Asya Hunları      B) Uygurlar      C) Avarlar      D) Kutluklar      E) Hazarlar
 
9.    
      I.   Şehirciliğe önem vermişlerdir.
     II.   Asya Hunları tarafından yıkılmışlardır.
    III.   Kendilerine ait bir alfabe hazırlamışlar­dır.
    IV.   On İki Hayvanlı Takvim'i kullanmışlar­dır.
     V.   Teoman tarafından kurulmuşlardır.
Yukarıdakilerden hangi ikisi Göktürklere ait özelliklerdendir?
A) I. II.      B) II. III.     C) III. IV.      D) III. V.      E) IV. V.
 
10.  Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da devlet kuran Türk kavimlerinden biridir?
A) Kırgızlar      B) Sibirler    C) Hunlar      D) Akhunlar      E) Göktürkler
 
11.  Orta Asya Türklerinde mezarların kutsal sayılması aşağıdakilerden hangisinin do­ğal sonucudur?
A) Yuğ adı verilen cenaze törenlerinin
B) Balbal adı verilen mezar taşlarının
C) Tek tanrı inancının yaygın olmasının
D) Kağanın Tanrı tarafından görevlendiril­diğine inanılmasının
E) Ahiret inancına sahip olunmasının
 
12.   
         I.   Avar
       II.    Kutluk
      III.    Uygur
Yukarıdaki Türk devletlerinin Orta Asya'daki egemenlik sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) I. II. III.      B) I. III. II.      C) II. III. I.      D) III. I. II.      E) II. I. III.
 
13.   Göktürkler hangi Türk devletinin yerine kurulmuştur?
A) Avarların     B) Bulgarların     C) Uygurların     D) Hazarların      E) Kırgızların
 
14.   Aşağıdakilerden hangisi Türk boyu veya topluluklarından biri değildir?
A) Avşar      B) Bulgar      C) Çavundur      D) Kağan      E) Sibir
 
15.  Margos ve Anatolyos gibi antlaşmaları Bizanslılarla aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi yapmıştır?
A) Asya Hun İmparatorluğu      B) Avrupa Hun İmparatorluğu
C) Göktürk Hakanlığı                 D) Hazar Hakanlığı
E) Akhun (Eftalit) Devleti
 
16.   Orta Asya'da devlet kuran Uygurların kısa sürede yıkılmasının temel nedeni aşağıda­kilerden hangisi olabilir?
A) Ticaretle uğraşmaları
B) Hayvancılığa fazla önem vermemeleri
C) Çinlilerle uzun süren savaşlar yapma­ları
D) Kırgızlar ve Moğolların baskısı altında kalmaları
E) Askerliği ikinci plana iten Mani dinine inanmaları
 
17.  VIII. yüzyılda yerleşik hayata geçmeye baş­layan Türkler ilk kez hangi devlet zamanın­da kâğıdı kullanmışlardır?
A) Asya Hun Devleti            B) Uygur Devleti
C) Karahanlı Devleti           D) Gazneli Devleti
E) Kutluk Devleti
 
18.  Türkler ve Çinliler arasında Hun Devleti'nin kurulmasından itibaren başlayan mücade­lelerin temel nedeni aşağıdakilerden han­gisidir?
A) Siyasal amaçlar            B) Sosyal değişmeler
C) Kültür çatışmaları         D) Dini temeller
E) Ekonomik faktörler
 
19.   Orta Asya'da kurulan İlk Türk Devletlerin­de aşağıdaki dinlerin hangisinin varlığın­dan söz edemeyiz?
A) Mecusilik     B) Maniheizm     C) Göktanrı inancı     D) Şamanizm     E) Budizm
 
20.     
          I.   Uygurlar             
         II.   Avarlar
        III.   Bulgarlar             
        IV.   Hunlar
         V.   Karluklar             
        VI.   Peçenekler
Yukarıdaki Türk unsurlarından hangileri Avrupa'da devlet kurabilmişlerdir?
A) I, III, V     B) II, III, VI     C) III, IV, V     D) II, III, IV     E) II, IV, VI
 
21. Uygurların Türk Tarihi'ndeki en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yerleşik hayata geçmeleri
B) Manihezmi benimsemeleri
C) Çin'de hanedan değiştirmeleri
D) Önemli ticaret şehirlerine sahip olma­ları
E) Bilim ve sanat eserleri vermeleri
 
22.  Orta Asya'da kurulan ilk Türk Devletleri'nin yönetimleri hakkında aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır?
A) Ülke toprakları genellikle iki bölüm ha­linde yönetilirdi.
B) Yabgular tamamen serbestlerdi.
C) Büyük kağan doğuda, bağlı yabgu ise batıda bulunurdu.
D) Kağanın yanında karar verme yetkisine sahip bir meclis vardı.
E) Meclis senenin belli zamanlarında top­lanırdı.
 
23.  İlkçağın kapanmasına. Ortaçağın başlama­sına ortam hazırlayan tarihi gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrıl­ması
B) Kavimler Göçü'nün başlaması
C) Avrupa Hun Devleti'nin kurulması
D) Fransız ihtilali'nin gerçekleşmesi
E) Frank Krallığı’nın yıkılması
 
24. Türklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgi­lerin hangisinin sonucunda Avrupa'nın et­nik yapısının değiştiğini söyleyemeyiz?
A) Avarların Orta Avrupa'da devlet kur­maları
B) Bulgarların Balkanlarda devlet kurma­ları
C) Uzların Balkanlarda yer değiştirmeleri
D) Macarların Balkanlarda devlet kurma­ları
E) Hunların bir kısmının güneybatıya göç etmeleri
 
25. "Bir başka devlete karşı bağımsızlık müca­delesi verilerek kurulan" ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asya Hun Devleti             B) I. Göktürk Devleti
C) II. Göktürk Devleti           D) Uygur Devleti
E) Akhun Devleti

CEVAPLAR: 1-B 2-C 3-B 4-E 5-D 6-A 7-B 8-D 9-C 10-C 11-E 12-A 13-a 14-D 15-B 16-E 17-B 18-E 19-A 20-D 21-A 22-B 23-B 24-E 25-C
SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 86 ziyaretçi (196 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=