YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  İslam Tarihi-2
DÖRT HALİFE DEVRİ ( HULEFA-YI RAŞİDİN DEVRİ)
 
Halife: Hz. Muhammed’in peygamberlik görevi hariç devlet başkanlığı görevini yerine getiren İslam Devleti’nin başkanı demektir.
Dört Halife sırasıyla:
1-Hz. Ebubekir
2-Hz. Ömer
3-Hz. Osman
4-Hz. Ali’dir.
 *Halifeler Kureyş kabilesine mensupturlar ve seçimle iş başına gelmişlerdir.
 
HZ. EBUBEKİR DEVRİ
 
ÖZELLİKLERİ
 
1-İlk halife
2-İlk Müslümanlardan
3-Peygamberimizin hicret arkadaşı
4-Peygamberimizin kayınpederi ( Hz. Ayşe’nin babası)
5-Hz. Ayşe’nin babası
6-Kuran-ı Kerim’i kitap haline getirten kişi
7-Eceliyle ölen tek halife
 
KURAN-I KERİM’İN KİTAP HALİNE GETİRİLMESİ (MUSAF HALİNE GETİRİLMESİ)
 
Hz. Muhammed’e Cebrail tarafından vahyedilen Kuran ayetleri vahiy kâtipleri tarafından ceylan derilerine, tahta, kemik, hurma yaprakları ve ince beyaz taşlara yazılırdı. Ayrıca hafızlar tarafından da ezberlenirdi.
Yalancı peygamberler ile yapılan savaşlarda pek çok hafızın şehit olması üzerine Hz. Ömer Kuran’ın kitap haline getirilmesini istedi. Hz. Ebubekir bu işi, Zeyd b. Sabit başkanlığında bir heyete verdi.
Bu heyet ayetleri Hz. Muhammed’in okuduğu sıraya göre düzenledi.
Kitap Hz. Ebubekir’e teslim edildi. Böylece Kuran, günümüze kadar hiçbir kelimesi bozulmadan gelebilmiştir.
 
YERMUK SAVAŞI
 
Tarih: 634
Taraflar: Müslümanlar X Bizans
Sebep: Bizans’ın Suriye’nin işgalini engellemek istemesi
Sonuç: Suriye kapıları İslam ordularına açıldı.
*Hz. Ebubekir kendisinden sonra Hz. Ömer’in halife olmasını vasiyet etti.
*Hz. Ebubekir’in unvanı Sıddık’tır.
 
 
HZ. ÖMER’İN DEVRİ
 
ÖZELLİKLERİ
 
1-2. halife
2-Adaletli kişi
3-Fetihlerin babası
 
KADİSİYE SAVAŞI
 
Tarih: 636
Taraflar: Müslümanlar X Sasaniler
Sebep: Sasaniler Müslümanların İran ve Irak’a yayılmasını istemiyorlardı.
Sonuç: Irak Müslümanların eline geçti. İran yolu Müslümanlara açıldı.
 
NİHAVEND SAVAŞI
 
Tarih:642
Taraflar: Müslümanlar X Sasaniler
Sebep: Sasaniler İran’ı Müslümanlara bırakmak istemiyorlardı.
Sonuç: İran Müslümanların eline geçti.
 
ECNADEYN SAVAŞI
 
Tarih: 636
Taraflar: Müslümanlar X Bizans
Sebep: Bizans’ın Suriye, Filistin ve Kudüs’ü Müslümanlardan korumak istemesi
Sonuç: Suriye ve Filistin’de Müslümanlara karşı çıkabilecek Bizans gücü kalmadı. Zafer sonrası Kudüs’ü kuşatan İslam ordusu, şehri ele geçirdi.
 
*Hz. Ömer zamanında İran, Irak, Suriye, Filistin, Kudüs, Azerbaycan, Horasan ve Mısır fethedildi.
*Hz. Ömer İslam devletinin teşkilatlanmasını sağlamıştır.
*Hz. Ömer, ödediği verginin azaltılmasını isteyen Firuz adlı bir köle tarafından hançerlenerek öldürülmüştür.
 
HZ. OSMAN DEVRİ
 
ÖZELLİKLERİ
1-3. halifedir.
2-En zengin halifedir.
3-Peygamberimizin iki kızı ile birden evlenmiştir.
4-Kendi ailesinden olanları devlet memurluklarına getirdiği için İslam’da ilk ayrılık hareketlerini başlatmıştır.
5-Hz.Osman zamanında Muaviye tarafından ilk İslam donanması kuruldu. Donanmanın ilk hedefi Kıbrıs adası olmuştur.
 
HZ. OSMAN’IN YAPTIĞI EN ÖNEMLİ İŞ
 
Hz.Osman’ın yaptığı en önemli iş Kuran-ı Kerim’in çoğaltılmasıdır. Onun emriyle Kuran, Kureyş lehçesi ile yazılmıştır. Çoğaltılan Kuran nüshaları Mekke, Basra, Kufe, Şam ve Mısır’a gönderildi. 6. Nüsha Medine’de kaldı. Böylece Kuran’ın yanlış okunması önlenmiş oldu.
 
HZ. OSMAN’IN ÖLDÜRÜLÜŞÜ
 
Hz. Osman, Emevi soyundan gelenleri iş başına getirdiği için halk ayaklandı ve evini ablukaya aldı. Hz. Ali oğulları Hasan ve Hüseyin’i koruma olarak Hz. Osman’a gönderdi. İsyancılar buna rağmen Kuran okumakta olan Hz. Osman’ı şehit ettiler.
 
HZ. ALİ DEVRİ
 
ÖZELLİKLERİ
 
1-4. ve son halife
2-Hz. Muhammed’in amcası Ebu Talip’in oğlu
3-İlk Müslümanlardan
4-Hz. Muhammed’in damadı ( Hz. Fatıma ile evlenmiştir.)
( Hz. Muhammed’in soyu Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın evliliğinden doğan çocuklardan- Hasan ve Hüseyin- devam etmiştir.)
 
HZ. ALİ’NİN DÜŞMANLARI
1-Talha
2-Zübeyr
3-Hz. Ayşe
4-Muaviye
 
CEMEL VAKASI ( DEVE OLAYI)
 
Tarih: 656
Taraflar: Talha, Zübeyir, Hz. Ayşe X Hz. Ali
Sebep: Hz. Ayşe, Hz. Osman’ın katillerinin kısa sürede bulunup cezalandırılmasını istiyor, Hz. Ali ise bu işi zamana bırakıyordu.
Sonuç: Talha ve Zübeyr şehit oldu. Hz.Ayşe sürgüne yollandı.
 
SIFFİN SAVAŞI
 
Tarih: 657
Taraflar: Muaviye X Hz. Ali
Sebep: Muaviye Hz. Ali’nin halifeliğini kabul etmiyor ve Hz. Osman’ın katillerinin bulunmasını istiyordu.
Sonuç: Hz. Ali savaşı kazanmışken, Muaviye’nin askerleri mızraklarının uçlarına Kuran sayfaları taktı. Hz. Ali’nin askerleri Kuran’a karşı savaşmayınca Hakemlere gidildi.
 
HAKEM OLAYI
 
Tarih: 657
Taraflar: Hz.Ali’nin hakemi (Eşari) – Muaviye’nin hakemi ( Amr b. As)
Sebep: Sıffin Savaşı sonunda Hz. Ali’nin mi yoksa Muaviye’nin mi halife olacağını kararlaştırmak için hakemler bir araya geldi.
Sonuç: Hakemler yeni bir halifenin seçilmesine karar verdiler. Ancak Muaviye’nin hakemi Amr b. As, Muaviye’nin halife olduğunu hileli bir yolla ilan etti.
Önemi: Hakem Olayı sonucunda İslam dünyası üçe ayrıldı: 1-Hz. Ali yanlıları
2-Muaviye yanlıları 3-İkisini de kabul etmeyen Hariciler
 
HZ. ALİ’NİN ÖLDÜRÜLMESİ
Hariciler, İslam dünyasını parçalayanların Hz.Ali, Muaviye ve Amr b. As olduğuna inanıyorlardı. Üçünü de öldürmeye karar verdiler. Muaviye, hafif yaralanarak kurtuldu, Amr b. As, namaz kılmaya kendi diye başkasını gönderdiği için öldürülemedi. Ancak Hz. Ali, İbni Mukem adlı bir Haricinin zehirli hançeriyle namaz kılarken şehit edildi.
 
EMEVİLER

Kuruluş Tarihi: 661
Yıkılış Tarihi: 750
Kurucusu: Muaviye
Başkenti: Şam
 
EMEVİLERİN İSLAM DÜNYASINDA YAPTIKLARI YENİLİKLER
1-Hilafeti saltanat haline getirdiler.
2-Arap olmayanlara ( Mevali) kötü davranarak Arap ırkçılığını başlattılar.
3-İslam Devleti’nin gerçek anlamda kurulmasını sağladılar.
4-İslam Devleti en geniş sınırlarına Emeviler döneminde ulaşmıştır.
 
TÜRKLER EMEVİLER DÖNEMİNDE NİÇİN MÜSLÜMAN OLMADILAR?
Çünkü Emeviler Arap olmayanların Müslüman olmalarını kabul etmiyorlardı. Bu sebeple de Mevaliye çok kötü davranıyorlardı.
 
İSTANBUL KUŞATMASI
Tarih: 668, 674
*İki kuşatma da başarısız olmuştur.2. kuşatmada Hz. Eyüp İstanbul’da hastalanarak şehit olmuştur. Fatih’in hocası Akşemseddin İstanbul’un fethinden sonra Eyüp Sultan’ın mezarını bulmuş ve bu günkü cami ve semt oluşturulmuştur.
 
KERBELA OLAYI
Tarih: 10 Muharrem 680 = 10 Ekim 680
Taraflar: Emevi halifesi Yezid’in adamları X Hz. Hüseyin
Sebep: Yezid’in halifeliği Hz. Hüseyin’e bırakmak istememesi
Sonuç:1- Hz. Hüseyin ve yanındakiler Yezid’in adamları tarafından şehit edildi. 2-Müslümanlar arasındaki ayrılıklar daha da arttı. 3-Hz. Muhammed’in torununun öldürülmesi Emevi düşmanlığını artırdı. 4-İslam dünyası bu olaydan sonra Sünniler ve Şiiler olarak ikiye ayrıldılar. Hz. Ali taraftarları Şiiliği benimsediler.
 
KADİKS SAVAŞI
Tarih:711
Taraflar: Tarık b. Ziyad X İspanyollar
Sebep: Emevilerin Avrupa içlerine yayılmak istemeleri
Sonuç: 1-Vizigot Krallığı sona erdi. 2- İspanya fethedildi ve Müslümanlar İspanya’ya Endülüs adını verdiler. 3- Tarık b. Ziyad Cebel-i Tarık Boğazı’na adını verdi.
 
PUVATYA SAVAŞI
Tarih: 732
Taraflar: Emeviler X Franklar
Sebep: Frankların Emevilerin ilerleyişini durdurmak istemesi
Sonuç: 1-Pirene dağlarının kuzeyi Müslümanların elinden çıktı. 2- Puvatya Savaşı Müslümanların Batı Avrupa’daki fetihlerinin sonuncusudur.
Önemi: Puvatya Savaşı’nı Müslümanlar kazansaydı, Avrupa’da onları durduracak hiçbir güç kalmayacaktı.
 
EMEVİ DEVLETİ’NİN YIKILIŞ SEBEPLERİ
     1-     Önemli görevlere Emevi soyundan olanları getirmeleri
     2-      Arap olmayan Müslümanlara değer vermemeleri
     3-      Hz. Ali’nin oğullarının hilafeti ele geçirme çabaları
     4-      Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyundan gelenlerin Emevlere karşı olması
     5-      Fetihlerin durması
     6-      Emevi ailesi arasındaki geçimsizlik
     7-      Haricilerin faaliyetleri
     8-      Ebu Müslim Horasani’nin çıkardığı ayaklanma
*Emevi ailesi Abbasiler tarafından yok edilmiştir.
 
 
ABBASİLER
 
Kuruluş Tarihi: 750
Kurucusu: Ebu’l-Abbas Abdullah (Unvanı: Es-Saffah: Kan dökücü)
Başkenti: Bağdat
Yıkılış Tarihi: 1258
 
ABBASİLER DÖNEMİNDE TÜRKLERİN HİZMETLERİ
Abbasiler Mevali’yi Araplar ile eşit tuttular. Bu sebeple Türkler Abbasiler döneminde kitleler halinde Müslüman oldular.
Abbasiler ordularında görev alan Türkler için Samerra şehrini kurdular.
 
ABBASİLERİN DAĞILMASI
Halife Mutasım’ın ölümünden sonra Abbasiler parçalandı ve topraklarında birçok İslam devleti kuruldu. Bu devletlere İslam tarihinde Tavaif-i Mülük ( Ülke insanları) adı verilir. Bu devletler:
1-Tolunoğulları
2-Akşitler (İhşidoğulları)
3-İdrisoğulları
4-Aglebiler
5-Fatımiler
6-Tahiroğulları
7-Saffariler
8-Samanoğulları
9-Büveyhoğulları
 
ABBASİLERİN YIKILIŞI
1258’de Cengiz Han’ın torunu Hülagu Han, Bağdat’ı işgal etti ve Abbasi yönetimine son verdi.
 
TÜRKLERİN İSLAMİYETE HİZMETLERİ
1-İslam dünyasını Bizans’a karşı korudular.
2-İslam dünyasını Haçlılara karşı korudular.
3-İslamiyeti geniş coğrafyalara yaydılar.
4-Müslüman Türk bilginleri ve sanatçıları çalışmaları ile İslam’a hizmet ettiler.
 
ENDÜLÜS (İSPANYA) EMEVİ DEVLETİ
Kuruluş tarihi: 756
Kurucusu: Abdurrahman
Başkenti: Kurtuba
Yıkılış Tarihi:1031
 
Endülüs Emevi Devleti’nin parçalanması ile Beni Ahmer Devleti kuruldu. 1492’de bu devlet de yıkıldı.
Avrupa’da 1492’de İslam hâkimiyeti sona erince İspanyollar Endülüs’ü harabeye çevirdiler. Büyük ölçüde katliam yaptılar. Camileri ve sanat eserlerini yıktılar. II. Bayezid Oruç ve Hızır reisleri İspanya’daki Müslümanların yardımına gönderdi. Müslümanlar Kuzey Afrika’ya, Yahudiler İstanbul, Selanik ve İzmir’e yerleştirildiler.
 
ESKİ TÜRK İNANIŞI İLE İSLAMİYET’İN BENZER YÖNLERİ
1-Türklerdeki Göktanrı inancı ile Müslümanlardaki tek tanrı inancının benzer olmaları
2-Türkler Müslümanlar gibi Tanrıya kurban keserlerdi.
3-Türk ahlak anlayışı ile İslam kuralları benziyordu.
4-Türklerdeki ahiret inancı, cennet-cehennem kavramları Müslümanlar ile benzeşiyordu.
5-Türklerdeki cihan hâkimiyeti düşüncesi Müslümanlardaki cihat kavramı ile benzeşiyordu.
6-Göktanrı inancında din adamları halktan üstün değildi. İslam’daki imamlar da ayrıcalıklı bir sınıf oluşturmuyordu.
7-Türkler temizliğe önem verirlerdi. İslamiyet’te de temizlik imandan geliyordu.
8-Türklerdeki ozan ve kamlar, İslam dünyasındaki dervişlere benziyorlardı.
9-Türklerdeki alp kavramı, İslam dünyasındaki eren kavramı ile benzeşiyordu.
10-Türkler diğer dinlere karşı hoşgörüye sahipti. İslamiyet de hoşgörü diniydi.
 
TÜRKLERİN MÜSLÜMAN OLMALARI
Türkler 750 yılında Müslümanlar ile Çinliler arasında yapılan Talas Savaşı sonunda Müslüman oldular.
İlk Müslüman olan Türkler, Karluk, Yağma ve Çiğil boylarıdır.
10.yüzyılda Oğuzlar Müslüman olmaya başladılar.
İlk Müslüman kavim, İtil (Volga) Bulgarları, İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılar, İlk Müslüman Türk İmparatorluğu Büyük Selçuklulardır.
 
EMEVİLERDE HALK
1-Müslüman Araplar
2-Mevali: Arap olmayan Müslümanlardır. Emevilerin 2. sınıf gördüğü bir toplumsal kesimdir.
3-Zımmiler: Müslüman olmayan halk
4-Köleler: Savaş esirleri veya satın alınan kişiler
 
İSLAMİ İLİMLER
TEFSİR: Tefsir, Kuran’ın yorumlanmasıdır. Tefsir yapana müfessir denilir. Ünlü müfessirler Zemahşeri, Muhiddin Arabî ve Taberi’dir.
HADİS: Peygamberimizin söz ve hareketlerine denir. Hadis yazanlara muhaddis adı verilir. Hadis kitaplarından özellikle 6 tanesi Müslüman âlimler tarafından rağbet görmüş ve bunlara Kütüb-i Sitte adı verilmiştir. Buhari ve Müslim en ünlü hadis bilginlerindendir.
FIKIH: İslam hukukuna fıkıh adı verilir. Fıkıh âlimlerine fukaha, verdikleri kararlara fetva adı verilir. Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii ve Ahmed b. Hanbel dört büyük fıkıh âlimidir.
KELAM: İslam ilahiyatına kelam denir. Allah’ın sıfatlarını, peygamberlik, insanın dindeki yeri ve anlamını, ahiret ile ilgili konuları ele alır. Gazali, en önemli kelam âlimidir.
 
ARAP İSRAİL SAVAŞLARI VE FİLİSTİN MESELESİ
FİLİSTİN MESELESİ
Filistin bölgesi Yahudilerin kutsal topağıdır. Yani Hz. Musa’ya Tevrat’ta vaad edilen topraklardır ( Arz-ı Mevud).
Yahudiler M.Ö. Filistin’den sürüldüler ve dünyaya yayıldılar.
Osmanlı padişahı II. Abdülhamid’den Filistin bölgesini satın almak istediler. Abdülhamid bölgeyi satmadı.
1920’de Yahudiler Filistin’den bir miktar toprak alıp bölgeye yerleştiler.
II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya Yahudilerinin neredeyse tamamı Filistin’e göç etti.
1948’de Yahudiler, Filistinlileri bölgeden atmaya başladılar.
14 Mayıs 1948’de İsrail Devleti kuruldu.
ABD, Sovyetler Birliği bu devleti tanıdı. Mısır, Ürdün, Suriye ve Lübnan ise İsrail’e savaş açtı.
Savaş 40 yıl sürdü.
1988’de Filistin Kurtuluş Örgütü yerel direnişi başlattı
( İntifada).
Filistin İslami Direniş Hareketi (HAMAS) İsrail ile sürekli mücadele etti. Bölgedeki savaş halen devam etmektedir.
 
KIBRIS MESELESİ VE KKTC’NİN KURULUŞU
 
Kıbrıs, 1571’de Osmanlı topaklarına katıldı.
1878 Berlin Antlaşması’ndan sonra adanın yönetimi İngiltere’ye bırakıldı.
II. Dünya Savaşı’ndan sonra Kıbrıslı Rumlar adayı Yunanistan’a bağlamak için çalışmaya başladılar.
1955’te Kıbrıslı Rumlar EOKA adlı gizli bir örgüt kurup Enosis
( Kıbrıs-Yunanistan birliği) adına çeşitli eylemlerde bulundu.
Türkiye, Yunanistan ve İngiltere sorunu çözmeye çalıştılar ve 1960’da Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Cumhurbaşkanlığına Rum lideri Makarios, yardımcılığına Dr. Fazıl Küçük getirildi.
1963’ta Makarios anayasayı değiştirmek istedi ve olaylar başladı.
1963’te Rumlar köyleri basarak Türkleri öldürdüler.
8–9 Ağustos 1963’te Türk uçakları Rum hedeflerini bombaladı. Türk donanması Akdeniz’e açılınca saldırılar yavaşladı.
1974’te Enosis’i erken bulan Makarios görevden uzaklaştırıldı. Yerine EOKA lideri Nicos Sampson getirildi.
Nicos Sampson liderliğindeki Rumlar Türklere karşı geniş çaplı saldırı başlattılar.
Türk ordusu 20–22 Temmuz 1974’te 1. Kıbrıs Barış Harekâtı ile Girne ve çevresini kontrol altına aldı.
Bu harekât sonuç vermeyince Türk ordusu 14–16 Ağustos 1974’te 2. Kıbrıs Barış Harekâtı’nı düzenledi ve adanın % 38’i Türk hâkimiyetine girdi.
Yunanistan, Rusya ve ABD harekâta büyük tepki gösterdiler. ABD 1975’ten 1978’e kadar Türkiye’ye ambargo uyguladı.
15 Mayıs 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Cumhurbaşkanlığına Rauf Denktaş seçildi.
Nicos Sampson 2001’de ölmüştür.
25 Nisan 2004’te ada halkı Annan planı için referanduma gitti. Plan sonucunda iki toplum bir devlet adı altında birleşecekti. Fakat referandumdan Türk tarafından evet, Rum kesiminden hayır sonucu çıktı. Kıbrıs sorunu 2004’te halen devam etmektedir.
 
İRAN-IRAK SAVAŞI (1980–1988)
1958’de Irak’ta krallık yönetimi devrilince İran- Irak arasında gerginlik başladı.
İki ülke arasında suyolu, Körfez adaları meselesi bulunuyordu.
1975’te iki ülke arasında Cezayir Antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre Şattül-Arap’ın en derin noktasından geçen çizgi sınır kabul edildi.
1979’da İran’da Şah’ın devrilmesi ve Humeyni’nin başa gelmesiyle İran-Irak ilişkileri en gergin safhasına ulaştı.
Saddam Hüseyin, 1980’de sınırı 500 km. geçerek İran’a saldırdı. Saddam, suyolunun kontrolünü ele geçirmek istiyordu.
İran-Irak savaşında bütün cephelerde İran galipken ABD Körfez’e donanma yolladı.
ABD, 1988’de İran havayollarına ait bir yolcu uçağını düşürünce İran barışı kabul etti.
İki ülke arasında barış 1990’da Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi ve ABD ile savaş tehlikesi başlayınca mümkün olabildi. Irak, işgal ettiği toprakları tek taraflı olarak boşalttı.
 
IRAK’IN KUVEYT’İ İŞGALİ VE KÖRFEZ KRİZİ
İran ile 8 yıl savaşan Irak büyük borca girmişti. Saddam’ın dış borcu 80 milyar doları bulmuştu.
Saddam, Batılı ülkelerden yeni kredi talebinde bulundu. Aldığı kredileri ileride petrol fiyatları yükselince ödeyecekti.
İran-Irak savaşında bu ülkelerin petrol üretimi azalınca Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri petrol üretim miktarlarını arttırmış ve bunun sonucu olarak da dünya petrol fiyatları düşmüştü.
Saddam’ın kredi isteğine Batılı devletler olumlu cevap vermediler.
Bunun üzerine Saddam, Irak-Kuveyt sınırında Irak’a ait topraklardan petrol çıkardığı iddiası ile Kuveyt’ten 24 milyar dolar istedi. Bu isteğin kabul edilmemesi üzerine Irak birlikleri 2 Ağustos 1990’da Kuveyt’i işgal etti ve Kuveyt’i kendi topraklarına kattığını açıkladı.
1991’de ABD, Mısır ve Suriye’nin de dâhil olduğu 32 ülke Irak’a karşı Çöl Kalkanı Operasyonu’nu başlattı. Birleşik Güçler Irak’ı yoğun hava bombardımanına tuttular.
Irak, İsrail ve Suudi Arabistan’a Scud füzeleri göndererek yanıt verdi.
ABD’nin yaptığı kara harekâtı sonucunda 1991’de Irak savaşa son verdi ve Kuveyt’i boşalttı.
ABD, Irak’ı 2001’e kadar 3 kez bombaladı.
ABD, kimyasal silah ürettiği gerekçesi ile 2003’te Irak’ı işgal etti. ABD’nin bölgedeki işgali 2004 yılında hala devam etmektedir.
 
PAKİSTAN
Pakistan ve Hindistan’ın bulunduğu topraklar 18. yüzyıldan itibaren İngiltere’nin sömürgesi altına girdi.
İngiltere’ye karşı direniş 18. yüzyılda başladı ve 1917’de Mahatma Gandi’nin ortaya çıkması ile hızlandı.
1940’da bağımsız Pakistan devletinin kurulması kararlaştırıldı. Bu hareketin önderliğini Muhammet Ali Cinnah yapıyordu.
1946’da Hint Yarımadası’nda Hindistan ve Pakistan adlarıyla iki devletin kurulmasına karar verildi.
İngiltere 1947’de Hint Yarımadası’ndan tamamen çekildi.
Müslümanların kurduğu devlet Pakistan’dı. Pakistan iki bölümden oluşur. Batı Pakistan (bugünkü Pakistan), diğeri Doğu Pakistan (bugünkü Bangladeş)
 
HİNDİSTAN-PAKİSTAN ÇEKİŞMESİ
Pakistan ile Hindistan arasındaki en önemli sorun Keşmir sorunu idi.
Verimli topraklara sahip olan Keşmir halkının büyük çoğunluğu Müslüman’dı.
İngiltere Keşmir’in yönetimini Hintli bir mihraceye verdi. 1947’de mihrace Keşmir’i Hindistan’a kattı. Bu olay 1948’de Hindistan ile Pakistan arasında savaşın çıkmasına sebep oldu.
Birleşmiş Milletlerin de defalarca araya girmesi ile yapılan antlaşmalar ile Keşmir sorunu çözülemedi.
1971’de Doğu Pakistan Hindistan’ın desteği ile ayaklanarak Bangladeş adı ile bağımsızlığını ilan edince savaş yeniden başladı. 16 Aralık 1971’de yenilen Pakistan Bangladeş’in kurulduğunu resmen ilan etti.
 
AFGANİSTAN
Afganistan’da feodal bir sistem ve kabile yaşamına dayalı bir toplumsal yapı vardı.
Rusya’nın Asya’da yayılması İngiltere’yi endişelendirdi. İngiltere, Rusya’nın Afganistan’a yayılmasını engellemek ve Hindistan sömürgesinin kuzey sınırını güvence altına almak istiyordu.
Afganistan 1880’de imzaladığı bir antlaşma ile İngiltere’nin egemenliği altına girdi.
I.Dünya Savaşı’ndan sonra Afganistan İngiltere’nin sömürgesi olma durumundan kurtuldu.
1919 Rawalpindi Antlaşması ile Afganistan bağımsız oldu.
Rusya’nın asıl am
SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 86 ziyaretçi (188 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=