YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  İnkılaplar Testi-2
CUMHURİYET DÖNEMİ-İNKILAPLAR III

1. Mustafa Kemal yeni Türk devletinin yönetim şeklinin cumhuriyet olmasını sağlamak istiyordu.
Bu düşüncesini gerçekleştirmek ve cumhuriyeti ilan etmek için hangi fırsattan yararlanmıştır?
A) Saltanatın kaldırılması
B) Halifenin olumsuz tavır takınması
C) Mevcut anayasanın hükümet bunalımına neden olması
D) ikinci TBMM'nin inkılapçı yapısı
E) Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması

2. Halifelik, saltanatın kaldırılmasından bir süre sonra kaldırılmıştır.
Halifeliğin saltanat ile birlikte kaldırılmamasının nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Doğabilecek tepkileri engelleme düşüncesi
B) Halifelik ile cumhuriyet yönetiminin çelişmemesi
C) Halifeliğin siyasi bir işlevi olacağının düşünülmemesi
D) Halifelikten yararlanma düşüncesi
E) Halifelik ordusunun gücünden çekinilmesi

3. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluş çalışmaları sırasında "Komutanların milletvekilliği yapamayacağı, halen mecliste görev yapan komutanların, milletvekilliği veya komutanlıktan birini tercih etmesi" kararı alındı.
Bu kararın amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Komutanlar arasındaki görüş farklılıklarına son vermek
B) Milletvekili sayısını azaltmak
C) Yeni partiler kurulmasını sağlamak
D) Demokratik düzene geçişi sağlamak
E) Ordunun aktif politikadan ayrılmasını sağlamak

4. Cumhuriyet'in ilanı ile gerçekleşen;
- Cumhurbaşkanı seçilmesi
- Kabine sistemine geçilmesi
- Anayasaya: Türkiye devletinin dini İslam, resmi dili Türkçedir." maddelerinin eklenmesi
gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?
A) Devlet başkanlığı sorununun çözümlendiğinin
B) Meclis hükümeti sisteminin sona erdiğinin
C) Ulusal egemenliğin gerçekleştiğinin
D) Laiklik anlayışının benimsendiğinin
E) Ulusal kültüre önem verileceğinin

5. Cumhuriyet döneminde yapılan,
I.     Halifeliğin kaldırılması
II.       Tekke ve zaviyelerin kapatılması
III.      Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi
gibi inkılaplar, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme amacına yöneliktir?
A) Devletçi ekonomi               B) Tek parti yönetimi
C) Laik devlet düzeni              D) Ulusal birlik
E) Halkın yönetime katılması

6. Bilgi : 1924 yılında kabul edilen yeni anayasada "Devletin dini İslam’dır." maddesi yer almıştır.
Durum : 1928 yılında yapılan düzenleme ile "Devletin dini İslam’dır." maddesi anayasadan çıkarılmıştır.
Bilgi ile durum birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Din sosyal yaşamdan tamamen çıkarılmıştır.
B) Halifelik 1928 yılında kaldırılmıştır.
C) Dinin yönetim alanındaki etkisine son verilmiştir.
D) Dini kurumlar tamamen ortadan kaldırılmıştır.
E) İnanç özgürlüğü kısıtlanmıştır.

7. Atatürk bir konuşmasında; 'Toplumun bir yarısı, diğer yarısı ile eşit değilse, bilgisiz kalırsa o millet ilerleme imkânı bulamaz, geri kalır." demektedir.
Atatürk'ün bu sözünde vurguladığı eşitsizlik aşağıdakilerden hangisiyle ortadan kaldırılmıştır?
A) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi
C) Medreselerin kapatılması
D) Aşar vergisinin kaldırılması
E) Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi

8. 'Tarih, bir milletin kanını, hakkını ve varlığını hiçbir zaman inkâr edemez."
Türk ulusunun dünya tarihindeki yerini doğru olarak belirlemek, batılıların yaydığı önyargılı bilgilere bağımlı kalmamak için, Atatürk döneminde aşağıdaki çalışmalardan hangisi yapılmıştır?
A) Anadolu'da arkeolojik çalışmaların yoğunlaştırılması
B) Türk Tarih Kurumu'nun açılması
C) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
D) Millet Mekteplerinin açılması
E) Misak-ı İktisadi’nin kabul edilmesi

9. Yeni Türk devletinde;
I.     Hafta sonu tatilinin pazar gününe alınması
II.    Unvan ve lakapların yasaklanması
III.   Ölçü ve tartı sisteminin değiştirilmesi
IV.  Kabotaj kanununun kabul edilmesi
V.   Kılık-kıyafet inkılabının yapılması
gibi inkılaplardan hangilerinin, toplumdaki ayrıcalık belirtilerini ortadan kaldırma amacına yönelik olarak gerçekleştirildiği savunulabilir?
A) I ve III         B) II ve V         C) IV ve V
D) III ve IV       E) II ve III

10. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılıp kendi öz yapısı içinde gelişmesini ve zenginleşmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir?
A) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
B) Maarif Teşkilatı hakkında yasanın benimsenmesi
C) Türk Dil Kurumu'nun kurulması
D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi
E) Türk Tarih Kurumu'nun açılması

11. Türkiye Cumhuriyeti döneminde yapılan aşağıdaki inkılaplardan hangisinin amaçlarından biri de uluslararası ekonomik ilişkilerde kolaylık sağlamaktır?
A) Ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi
B) Soyadı Kanunu'nun çıkarılması
C) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
D) Medeni Kanun'un kabul edilmesi
E) Aşar vergisinin kaldırılması

12. “1 Temmuz 1926'da uygulanmaya başlanan Kabotaj Kanunu'nda Türk denizlerinde gemi işletme hakkının yalnız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait olacağı belirtilmiştir.”
Kabotaj Kanunu, Osmanlı Devleti döneminde görülen aşağıdaki uygulamalardan hangisine karşı çıkarılmıştır?
A) Ruslara, Ortodoks halkı himaye hakkının tanınmasına
B) Azınlıklara hoşgörü ile davranılmasına
C) Azınlıklara ülke yönetimine katılma hakkı tanınmasına
D) Yabancılara tanınan ekonomik ve siyasal ayrıcalıklara
E) Hıristiyanlara devlet memuru olabilme hakkı verilmesine

CEVAP ANAHTARI:

1. C   2. A   3. E   4. D   5. C   6. C   7. E   8. B   9. B   10. C  11. A  12. D
 
CUMHURİYET DÖNEMİ-İNKILAPLAR 4

1. Birinci TBMM'nin bazı özellikleri şunlardır:
I.     Ulusal iradeyi en üstün güç olarak tanıması
II.    Meclis hükümeti sistemini benimsemesi
III.   Milletvekillerinin seçimle belirlenmesi
IV.  Farklı görüş ve düşüncedeki kişilerden oluşması
Bunlardan hangileri, cumhuriyetin ilanı ile değişikliğe uğramıştır?
A) I ve II          B) II ve III        C) III ve IV
D) Yalnız I      E) Yalnız II

2. Mustafa Kemal, cumhuriyetin ilanından sonra gündeme gelen parti kurma çalışmalarına karşı çıkmamış hatta bu konuda yapılan çalışmaları desteklemiştir.
Bu bilgiye göre, Mustafa Kemal'in aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?
A) Demokratik düzenin oluşmasını sağlamak
B) Halkın görüşlerinin yönetime yansımasını sağlamak
C) İnkılaplara tepki gösterilmesini engellemek
D) Halkın yönetime katılımını artırmak
E) Hükümet çalışmalarının denetlenmesine zemin hazırlamak

3 1924'te kabul edilen yeni anayasanın;
I.     Devletin yönetim şekli cumhuriyettir.
II.     Devletin dini İslam’dır.
III.    Seçme ve seçilme hakkı erkeklere verilmiştir.
IV.   Egemenlik kayıtsız-şartsız milletindir.
V.    Cumhurbaşkanı TBMM üyeleri arasından ve TBMM tarafından seçilir.
gibi maddelerinin hangilerinde, günümüze kadar herhangi bir değişiklik olmamıştır?
A) I, II ve III    B) II, III ve IV              C) III, IV ve V
D) I ve IV      E) II ve V
 
4. Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının getirdiği sonuçlardan biri değildir?
A) Kadın ile erkek arasında sosyal ve ekonomik eşitlik sağlandı.
B) Laik devlet düzenine geçme konusunda önemli bir adım atıldı.
C) Ulusal egemenlik güç kazandı.
D) Eski düzenden yana olanların güç alacakları bir kurum ortadan kalktı.
E) Çağdaşlaşmanın önündeki bir engel kaldırıldı.

5. Yeni Türk devletinde görülen;
-Tekke ve zaviyelerin kapatılması
-Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi
-Anayasa'dan "Devletin dini İslam’dır." maddesinin çıkarılması
gibi gelişmeler, aşağıdakilerden hangisini tamamlayan bir süreç olarak kabul edilebilir?
A) Hukuk alanında çağdaşlaşma
B) Laik devlet düzenine geçiş
C) Eğitim ve kültür alanındaki ulusallaşma
D) Toplumsal alanda batılılaşma
E) Ekonomik alanda güçlenme

6. Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu'nun özelliklerinden biri değildir?
A) Kadın ile erkek arasında sosyal ve ekonomik alanda eşitlik sağlaması
B) Aile yaşamında eşler arasında eşitlik sağlaması
C) Kişilerin, mal ve birbirleriyle olan ilişkilerinin düzenlenmesi
D) Ailenin kurulması ve dağılmasını devlet gözetimine alması
E) Azınlıkların sahip olduğu ayrıcalıklara yer vermesi

7. 2 Mart 1926'da kabul edilen Maarif Teşkilatı Hakkında Kanuna göre; "Maarif programımız milletimizin bugünkü durumu ve sosyal hayatın ihtiyaçları ile çevre şartları ve çağın gereklerine tamamen uygun olmalıdır."
Bu açıklamada, milli eğitim sisteminin aşağıdaki özelliklerinden hangileri belirtilmiştir?
A) Laik-Demokratik      B) Demokratik-Ulusal
C) Ulusal-Çağdaş        D) Çağdaş-Laik
E) Laik-Ulusal

8.
I.     Ulusal tarihimizin belgelere dayanarak yazılması
II.   Osmanlı öncesi Türk tarihinin aydınlatılması
III. Türklerin üstün ırklardan biri olduğunun kanıtlanması
IV. Türklerin tarihinin Osmanlılara dayandığının ortaya konulması
Yukarıdakilerden hangilerinin, Türk Tarih Kurumu'nun çalışmalarının esaslarından olduğu savunulabilir?
A) I ve II          B) I ve IV         C) II ve III
D) II ve IV        E) I, III ve IV

9. Mustafa Kemal, "Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır." demiştir.
Mustafa Kemal'in bu sözünde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Türk Dil Kurumu'nun kurulması gerektiği
B) Arap alfabesinin değiştirilmesinin zorunlu olduğu
C) Türkçenin evrensel bir dil niteliği taşıdığı
D) Kapitülasyonların kaldırıldığı
E) Dilin uluslaşmada önemli bir etken olduğu

10. Aşağıdakilerden hangisi, harf İnkılabının yapılmasına gerekçe olarak gösterilemez?
A) Arap harflerinin ses yönünden Türkçeye uymaması
B) Arap harfleri kullanımının laik devlet düzenine geçişi engellemesi
C) Arap alfabesindeki sesli harflerin yetersiz olması
D) Arap alfabesinin Türkçenin yazılması ve okunmasını zorlaştırması
E) Ülkede okur-yazar oranının düşük olması

11. 1934'te çıkarılan bir yasa ile; ağa, bey, paşa gibi unvan ve lakapların kullanılması yasaklanmıştır.
Bu yasanın çıkarılması ile;
I.     Toplumdaki ayrıcalık belirtilerini ortadan kaldırmak
II.   Uluslaşma sürecini hızlandırmak
III. Devlet ve halk arasındaki ilişkilerde kimlik kargaşasına son vermek
gibi amaçlardan hangileri gerçekleştirilmeye çalışılmıştır?
A) Yalnız I      B) Yalnız II       C) Yalnız III
D) I ve II          E) II ve III

12. 1929’da yaşanan dünya ekonomik bunalımı, Türkiye'yi de olumsuz etkilemiştir.
Türkiye'de cumhuriyet döneminde yapılan;
I.       Planlı kalkınma ilkesinin benimsenmesi
II.     Aşar vergisinin kaldırılması
III.   Temel ihtiyaç maddelerinin devlet tarafından üretilmesi
gibi çalışmalardan hangileri, bu ekonomik bunalımın Türkiye üzerindeki etkisini azaltma amacına yöneliktir?
A) I ve II          B) II ve III        C) I ve III
D) Yalnız I      E) Yalnız III

CEVAP ANAHTARI:

1. E  2. C   3. D   4. A   5. B   6. E  7. C   
8. A   9. E  10. B  11. D  12. C
SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 1 ziyaretçi (30 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=